Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Informatyki (nabór nr: KD.210.28.2022.IN-3) - termin składania ofert: 30 maja 2022 r.

Nabór do Wydziału Informatyki (nabór nr: KD.210.28.2022.IN-3) - termin składania ofert: 30 maja 2022 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wynikach naboru
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Kandydat który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym, uzyskał negatywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Informatyki  

numer referencyjny oferty

 1. IN-3/1

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało tworzenie oraz serwisowanie aplikacji w architekturze wielowarstwowej z wykorzystaniem PHP, JavaScript, .Net

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:
  • średnie z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i robotyki, mechatroniki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego o wymaganym profilu).  
  • wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechatronika (udokumentowane kserokopią dyplomu), lub
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy
  w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Bardzo dobra znajomość języka programowania PHP, JavaScript, .Net
 8. Znajomość technologii/standardów internetowych takich jak: np.: HTML, CSS.
 9. Dobra znajomość tematyki relacyjnych baz danych SQL (np.: Oracle, MySQL).
 10. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w realizacji projektów informatycznych,
 • doświadczenie z zakresu programowania w architekturze wielowarstwowej,
 • znajomość problematyki z zakresu inżynierii programowania,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami (np. PRNCE2, AGILE),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację i czytanie dokumentacji technicznej.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania, otwartość, umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwiązywania napotkanych problemów.

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na II piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).
 6. Praca pod presją czasu.
 7. Gotowość do świadczenia pracy w nielimitowanym czasie pracy.
 8. Konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku Urzędu Miejskiego, jak również poza nim np. do miejskich jednostek organizacyjnych, archiwum zakładowego.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 30 maja 2022 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną.  

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisany zakres zadań to starszy programista aplikacji.
 2. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Informatyki

Data rozpoczęcia publikacji: 26-04-2022
Data zakończenia publikacji: 23-09-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny, naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2022-04-26 15:08:55
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2022-04-26 15:08:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska20-06-2022 15:41:43
2publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska20-06-2022 15:04:28
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska20-06-2022 15:04:28
4Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska20-06-2022 15:04:28
5publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska01-06-2022 14:49:59
6Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza26-04-2022 15:17:31
7Zmiany w dokumencieAnna Mysza26-04-2022 15:17:25
8Utworzenie dokumentuAnna Mysza26-04-2022 15:08:55