Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Informatyki (nabór nr: KD.210.7.2021.IN-1) - termin składania ofert: 23 lutego 2021 r.

Nabór do Wydziału Informatyki (nabór nr: KD.210.7.2021.IN-1) - termin składania ofert: 23 lutego 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wynikach naboru
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki do zatrudnienia wybrano:

 • p. Joannę Hoincę zam. w Pilchowicach,
 • p. Agnieszkę Rybacką zam. w Gliwicach.    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Panie Joanna Hoinca oraz Agnieszka Rybacka uzyskały pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatki posiadają odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanych stanowiskach pracy w Wydziale Informatyki. 

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Informatyki

numer referencyjny oferty

 1. IN-1/1
 2. IN-1/2
 3. IN-1/4
 4. IN-1/5

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym osoby, które nie przystąpią do testu oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Prowadzenie zadań z zakresu rozliczeń finansowo-księgowych.
 2. Prowadzenie ewidencji znajdujących się w kompetencjach wydziału.
 3. Prowadzenie rejestrów wydziałowych.
 4. Wsparcie realizacji zadań z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej 6 miesięcy stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1282).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w obszarze księgowości lub zamówień publicznych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, umiejętność do pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, umiejętności analityczne.

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na II piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca pod presją czasu.
 5. Obsługa klientów (kontakt bezpośredni lub telefoniczny).
 6. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 7. Konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku Urzędu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 23 lutego 2021 r.:  

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisane zakresy zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Informatyki

Data rozpoczęcia publikacji: 04-02-2021
Data zakończenia publikacji: 21-06-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-02-04 08:20:12
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-04 08:20:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruAnna Mysza18-03-2021 12:45:41
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza18-03-2021 12:45:41
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza18-03-2021 12:45:41
4Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza04-02-2021 13:21:16
5Zmiany w dokumencieAnna Mysza04-02-2021 08:29:04
6Utworzenie dokumentuAnna Mysza04-02-2021 08:20:12