Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Informatyki (nabór nr: KD.210.18.2021.IN-2) - termin składania ofert: 30 kwietnia 2021 r.

Nabór do Wydziału Informatyki (nabór nr: KD.210.18.2021.IN-2) - termin składania ofert: 30 kwietnia 2021 r.


Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Informatyki

numer referencyjny oferty

 1. IN-2/1
 2. IN-2/2
 3. IN-2/3
 4. IN-2/4
 5. IN-2/5

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby, które po teście nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Informatyki
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowników systemu informatycznego.
 2. Instalowanie oraz aktualizacja oprogramowania.
 3. Zarządzanie siecią LAN.
 4. Zarządzanie platformami do wirtualizacji VMvare, Hyper-V.
 5. Opieka techniczna nad sprzętem komputerowym oraz systemami operacyjnymi.
 6. Dbałość o wysoki poziom obsługi w zakresie świadczonych usług.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:
  • średnie z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i robotyki, mechatroniki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego o wymaganym profilu).
  • wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, mechatronika (udokumentowane kserokopią dyplomu), lub
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Dobra znajomość poniższych zagadnień informatycznych:
  • systemy operacyjne Windows oraz Linux,
  • sprzęt oraz sieci komputerowe,
  • platformy do wirtualizacji VMvare, Hyper-V.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikatywność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na II piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca pod presją czasu.
 5. Obsługa klientów (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Transportowanie i instalowanie sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy.
 9. Konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku Urzędu jak również poza nim, np. do miejskich jednostek organizacyjnych, archiwum zakładowego oraz wszystkich lokalizacji Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 30 kwietnia 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego.

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Informatyki

Data rozpoczęcia publikacji: 12-04-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-04-12 11:51:17
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-12 11:51:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska06-05-2021 14:42:30
2Zmiana tytułu dokumentuAnna Mysza12-04-2021 12:02:33
3Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza12-04-2021 12:00:58
4Zmiana tytułu dokumentuAnna Mysza12-04-2021 12:00:11
5Zmiany w dokumencieAnna Mysza12-04-2021 12:00:11
6Utworzenie dokumentuAnna Mysza12-04-2021 11:51:17