Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.33.2022.IR-4) - termin składania ofert: 10 czerwca 2022 r.

Nabór do Wydziału Inwestycji i Remontów (nabór nr: KD.210.33.2022.IR-4) - termin składania ofert: 10 czerwca 2022 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów do zatrudnienia wybrano p. Annę Wojciechowską zam. w Knurowie.    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wojciechowska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Inwestycji i Remontów.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów

numer referencyjny oferty

 1. IR-4/1

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Współuczestniczenie w planowaniu i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.
 2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych.
 3. Nadzór nad realizacją umów na prace projektowe i roboty budowlane.
 4. Współuczestniczenie w weryfikacji pozyskanych przez Wydział Inwestycji i Remontów dokumentacji projektowych.
 5. Współuczestniczenie w czynnościach nadzoru dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów zadań inwestycyjnych i remontowych.
 6. Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych. 
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika budownictwa, lub technika z zakresu: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie). 
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
   

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego spełnienie wymagania) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiednio:
  • konstrukcyjno-budowlanej, lub
  • inżynieryjnej drogowej, lub
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 2. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności do Branżowej Izby Inżynierów).
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bezstronność.

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).
 6. Praca na wysokości powyżej 3m.
 7. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 10 czerwca 2022 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną.  

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
 2. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Inwestycji i Remontów

Data rozpoczęcia publikacji: 23-05-2022
Data zakończenia publikacji: 30-09-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2022-05-23 09:58:00
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-05-23 09:58:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska27-06-2022 15:23:24
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska27-06-2022 15:23:24
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska27-06-2022 15:23:24
4publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska15-06-2022 10:08:39
5Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska23-05-2022 10:07:53
6Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska23-05-2022 10:02:33
7Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska23-05-2022 09:58:00