Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Komunikacji (nabór nr: KD.210.6.2021.KM-1) - termin składania ofert: 18 lutego 2021 r.

Nabór do Wydziału Komunikacji (nabór nr: KD.210.6.2021.KM-1) - termin składania ofert: 18 lutego 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji do zatrudnienia wybrano p. Magdalenę Puchaczewską zam. w Gliwicach.    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Magdalena Puchaczewska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Komunikacji. 

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Komunikacji  

numer referencyjny oferty

 1. KM-1/1
 2. KM-1/2
 3. KM-1/3
 4. KM-1/4
 5. KM-1/5
 6. KM-1/6
 7. KM-1/8
 8. KM-1/9
 9. KM-1/10
 10. KM-1/11
 11. KM-1/12
 12. KM-1/13
 13. KM-1/14
 14. KM-1/15
 15. KM-1/16
 16. KM-1/17
 17. KM-1/18
 18. KM-1/19
 19. KM-1/20
 20. KM-1/21
 21. KM-1/22
 22. KM-1/23
 23. KM-1/24
 24. KM-1/25
 25. KM-1/26
 26. KM-1/27
 27. KM-1/28
 28. KM-1/29
 29. KM-1/30
 30. KM-1/31
 31. KM-1/32
 32. KM-1/33
 33. KM-1/34
 34. KM-1/35
 35. KM-1/36
 36. KM-1/37
 37. KM-1/38
 38. KM-1/39
   

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby które nie przystąpią do testu oraz osoby które po teście merytorycznym nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  
 

Ogłoszenie o naborze

 

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów/ wyrejestrowaniem pojazdów.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu w wyżej wymienionym zakresie.
 3. Archiwizacja dokumentów.  

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
Podstawowa wiedza na temat:

 • struktury Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
 • miejskich jednostek organizacyjnych.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność w realizacji zadań, bezstronność, komunikatywność, pozytywne podejście do klienta, umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesantów (sala obsługi klientów Wydziału Komunikacji) oraz w delegaturze Wydziału zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (ul. Jasna 31A).
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt  bezpośredni oraz telefoniczny).
 5. Dyspozycyjność.
 6. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 7. Konieczność korzystania z archiwum wydziałowego zlokalizowanego w piwnicach budynku.
 8. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 18 lutego 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Komunikacji

Data rozpoczęcia publikacji: 25-01-2021
Data zakończenia publikacji: 13-06-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-01-25 12:07:15
Informację wprowadził do BIPAnna Mysza
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-25 12:07:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAnna Mysza10-03-2021 14:02:16
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza10-03-2021 14:02:16
3Zmiana statusu dokumentuAnna Mysza04-02-2021 13:23:47
4Zmiany w dokumencieAnna Mysza25-01-2021 12:16:08
5Utworzenie dokumentuAnna Mysza25-01-2021 12:07:15