Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Księgowości (nabór nr: KD.210.27.2023.KS-3) - termin składania ofert: 6 listopada 2023 r.

Nabór do Wydziału Księgowości (nabór nr: KD.210.27.2023.KS-3) - termin składania ofert: 6 listopada 2023 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wynikach naboru
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Księgowości

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Księgowości do zatrudnienia wybrano:

 • p. Katarzynę Sodzawiczny zam. w Rudzie Śląskiej (stanowisko nr II),
 • p. Annę Chmurę zam. w Gliwicach (stanowisko nr I). 
   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Panie Katarzyna Sodzawiczny oraz Anna Chmura uzyskały pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatki posiadają odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanych stanowiskach pracy w Wydziale Księgowości.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Księgowości

numer referencyjny oferty

 1. KS-3/1
 2. KS-3/2
 3. KS-3/3
 4. KS-3/4
 5. KS-3/5
 6. KS-3/6
 7. KS-3/7
 8. KS-3/9
 9. KS-3/11
 10. KS-3/13

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat zatrudniony na stanowisku nr 1 będzie:

 1. Ewidencjonował wpłaty dokonane przez kontrahentów z tytułu niepodatkowych należności Urzędu Miejskiego.
 2. Współuczestniczył w prowadzeniu ewidencji księgowej dochodów Miasta Gliwice w tym:
  • ewidencjonował, weryfikował i dekretował dokumenty księgowe,
  • kontrolował dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,
  • uzgadniał i kontrolował salda księgowe, wysyłał potwierdzenia sald należności,
  • sporządzał sprawozdania budżetowe oraz operacje finansowe (miesięczne, kwartalne i roczne),
  • zamykał księgi rachunkowe.
    

Kandydat zatrudniony na stanowisku nr 2 będzie prowadził ewidencję księgową Urzędu Miejskiego w tym w szczególności:

 • kompleksową obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych (w tym m.in. dokonywał wyodrębnienia ewidencji księgowej, kontrolował dokumenty pod względem formalno-rachunkowym, dekretował i ewidencjonował dokumenty, sporządzał dokumenty PK, rozliczał nakłady inwestycyjne),
 • współpracował przy dekretacji dokumentów finansowo-księgowych w jednostce wydatków Urzędu Miejskiego (w tym: kompletował dokumenty finansowo-księgowe z przelewami, weryfikował poprawność danych na przelewach bankowych z dokumentami),
 • sporządzał sprawozdania budżetowe w tym sprawozdania z operacji finansowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej projektów (miesięczne, kwartalne, roczne),
 • weryfikował i inwentaryzował salda,
 • sporządzał cząstkowe sprawozdania finansowe z realizowanego zakresu zadań.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają wykształcenie:
  • wyższe udokumentowane kserokopią dyplomu, preferowane kierunki studiów: ekonomia, finanse, matematyka, rachunkowość, zarządzanie, lub
  • wyższe o innym kierunku niż kierunki preferowane lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem tytułu technika ekonomisty lub technika rachunkowości (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie) pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej, dokumentami wystawionymi przez pracodawców lub zleceniodawców z których wynika okres świadczenia pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków).  
 2. Posiadają
  • obywatelstwo polskie.
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 5. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 6. Zapoznały się z przepisami:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – rozdział 1, 2 i 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dział I rozdział 1, 2, 4 i 5 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).
    

Kandydat powinien być osobą samodzielną w działaniu, posiadać umiejętności analityczne,  umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy w zespole.  

Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

 1. Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na III piętrze.
 2. Pracownik będzie pracował przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz będzie obsługiwał urządzenia biurowe.
 3. Praca wykonywana będzie w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 4. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do pracownika będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego  pracownik będzie musiał wykazać się gotowością do niezwłocznego udzielania odpowiedzi.
 5. W razie zaistnienia potrzeby pracownik otrzyma polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 6. Podczas realizacji zadań będzie występowała konieczność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 7. W razie zaistnienia potrzeby praca realizowana będzie na wysokości 1-3 m – podczas korzystania z szaf z nadstawkami używana będzie drabina.
 8. Wykonując obowiązki pracownik będzie przemieszczał się pomiędzy kondygnacjami budynku Urzędu.
 9. Realizując obowiązki pracownik będzie korzystał z dużej liczby dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru oraz stanowiska,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 6 listopada 2023 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru.
 2. Docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Księgowości

Data rozpoczęcia publikacji: 20-10-2023
Data zakończenia publikacji: 09-03-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2023-10-20 14:15:18
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-10-20 14:15:18
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:44:26
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:44:26
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:44:26
4publikacja wykazu numerów referencyjnychAnna Mysza10-11-2023 13:49:13
5Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska20-10-2023 14:23:30
6Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska20-10-2023 14:21:18
7Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska20-10-2023 14:15:18