Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Organizacyjnego (nabór nr KD.210.14.2021.OR-1) - termin składania ofert - 24 marca 2021 r.

Nabór do Wydziału Organizacyjnego (nabór nr KD.210.14.2021.OR-1) - termin składania ofert - 24 marca 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym do zatrudnienia wybrano p. Ilonę Machnik zam. w Zabrzu.   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ilona Machnik uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Organizacyjnym. 

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Organizacyjnym 

numer referencyjny oferty

 1. OR-1/1
 2. OR-1/3
 3. OR-1/4

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby które nie przystąpią do testu oraz osoby które po teście merytorycznym nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.  

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Realizacja procedury przyjmowania i ewidencjonowania spadków dziedziczonych przez Miasto (w tym udział w pracach komisji powoływanej do inwentaryzacji majątku spadkowego w nieruchomościach odziedziczonych przez miasto).
 2. Inicjowanie i opracowywanie zmian w przyjętym trybie dla postępowań spadkowych.
 3. Koordynacja spraw związanych z przekazywaniem zadań między wydziałami.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz  o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania.
 5. Analizowanie aktów prawa zewnętrznego w zakresie wymagań prawnych dotyczących spraw organizacyjnych Urzędu oraz spraw z zakresu funkcjonowania Urzędu i Miasta.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 2176),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
    

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza na temat struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętności analityczne, samodzielność w realizacji zadań, zarządzanie jakością realizowanych zadań, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na III piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.
 6. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia poza stałe miejsce pracy (w tym wyjścia związane z udziałem w pracach komisji inwentaryzującej majątek spadkowy).
 7. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 8. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 24 marca 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Organizacyjny

Data rozpoczęcia publikacji: 03-03-2021
Data zakończenia publikacji: 18-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2021-03-03 09:17:57
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-03 09:17:57
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja wyniku naboruAnna Mysza13-04-2021 11:49:16
2Zmiany w dokumencieAnna Mysza13-04-2021 11:49:16
3Zmiany w dokumencieAnna Mysza13-04-2021 11:49:16
4publikacja numerów referencyjnychAnna Mysza29-03-2021 12:14:32
5Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska03-03-2021 09:27:06
6Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska03-03-2021 09:17:57