Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Podatków i Opłat (nabór nr KD.210.37.2020.PO-5) - termin składania ofert 15 stycznia 2021 r.

Nabór do Wydziału Podatków i Opłat (nabór nr KD.210.37.2020.PO-5) - termin składania ofert 15 stycznia 2021 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat do zatrudnienia wybrano p. Marzenę Boryło-Dziubę zam. w Gliwicach.   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Boryło-Dziuba uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Podatków i Opłat.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.
 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Podatków i Opłat

numer referencyjny oferty

 1. PO-5/2
 2. PO-5/4
 3. PO-5/6

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostały zakwalifikowane do udziału w teście merytorycznym, osoby które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby które po teście nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru, mogą odbierać swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Oferty można odbierać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie. 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie spraw z zakresu wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych w tym m.in.:

 • bezpośrednia obsługa klientów w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • weryfikowanie poprawności danych oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym składanych przez osoby fizyczne deklaracji oraz ich korekt o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w celu wydania decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 • przygotowywanie wezwań, postanowień oraz decyzji,
 • aktualizacja bazy osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • archiwizacja dokumentacji.
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - bez rozdziału 4, 4a, 4b, 4c, 4d
   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - bez działu I, II A, III A, III B,  VIII, VIII A, IX
   (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).
    

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
sprawność oraz samodzielność w realizacji zadań, bezstronność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz konfliktowych, pozytywne podejście do obywatela.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na IV piętrze.
 2. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.  
 3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Obsługa klienta (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca na wysokości powyżej 1m a poniżej 3m (istnieje sporadyczna konieczność skorzystania z drabiny w celu umieszczenia dokumentacji w nadstawkach szaf).
 7. Praca z dużą ilością dokumentacji.
 8. Praca pod presją czasu.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 15 stycznia 2021 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice,  
 • regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Podatków i Opłat

Data rozpoczęcia publikacji: 14-12-2020
Data zakończenia publikacji: 13-05-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2020-12-14 08:28:08
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-14 08:28:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska09-02-2021 11:17:38
2Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska14-12-2020 08:28:08