Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (nabór nr: KD.210.3.2023.KOM-1) - termin składania ofert: 20 stycznia 2023 r.

Nabór do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (nabór nr: KD.210.3.2023.KOM-1) - termin składania ofert: 20 stycznia 2023 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej do zatrudnienia wybrano p. Dawida Mirochę zam. w Gliwicach.    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Dawid Mirocha uzyskał pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej.  

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

Pan Dawid Mirocha zrezygnował z podjęcia pracy na oferowanym stanowisku.
W związku z powyższym do zatrudnienia wybrany został p. Michał Trębacz zam. w Gliwicach.
Pan Michał Trębacz uzyskał kolejną, najwyższa liczbę punktów w całym procesie rekrutacji.

 

 

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej  

numer referencyjny oferty

 1. KOM-1/1
 2. KOM-1/2
 3. KOM-1/3
 4. KOM-1/4
 5. KOM-1/5
 6. KOM-1/6
 7. KOM-1/7
 8. KOM-1/8
 9. KOM-1/9
 10. KOM-1/10
 11. KOM-1/11
 12. KOM-1/12
 13. KOM-1/13
 14. KOM-1/14

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Planowanie oraz koordynacja publikacji prasowych i kampanii radiowych.
 2. Bieżąca współpraca z mediami w zakresie publikacji prasowych i audycji radiowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z działalnością informacyjną Urzędu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z serwisem fotograficznym i filmowym Urzędu (zbieranie ofert, przygotowywanie umów i bieżąca współpraca w ramach tych umów). 
   

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego.
 8. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 530).
    

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość lokalnego i regionalnego rynku medialnego,
 • umiejętność kreowania treści przekazu pod kątem wybranego medium.
   

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
komunikatywność obejmująca także komunikację werbalną, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność w realizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na II piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).
 6. Praca pod presją czasu.
 7. Dyspozycyjność.
 8. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.  
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 20 stycznia 2023 r.:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy Urzędu,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
 • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną.  

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
 2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby  wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Data rozpoczęcia publikacji: 05-01-2023
Data zakończenia publikacji: 06-06-2023

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2023-01-05 15:11:42
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-05 15:11:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska03-03-2023 10:07:16
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska21-02-2023 14:18:52
3publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska09-02-2023 12:56:46
4Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska09-02-2023 12:56:46
5Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska09-02-2023 12:56:46
6publikacja numerów referencyjnychAnna Mysza25-01-2023 08:20:24
7Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska05-01-2023 15:54:45
8Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska05-01-2023 15:11:42