Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Spraw Obywatelskich (nabór nr: KD.210.31.2023.SO-1) - termin składania ofert: 15 listopada 2023 r.

Nabór do Wydziału Spraw Obywatelskich (nabór nr: KD.210.31.2023.SO-1) - termin składania ofert: 15 listopada 2023 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich do zatrudnienia wybrano p. Dominikę Strokę zam. w Wielowsi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Dominika Stroka uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zapraszamy do udziału w innych naborach ogłaszanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Spraw Obywatelskich

numer referencyjny oferty

 1. SO-1/1
 2. SO-1/2
 3. SO-1/3
 4. SO-1/4
 5. SO-1/6
   

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich
w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat zatrudniony na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Prowadził ewidencję stowarzyszeń zwykłych oraz ewidencję uczniowskich klubów sportowych.
 2. Prowadził postępowania administracyjne z zakresu ewidencji ludności.
 3. Obsługiwał sekretariat wydziału.
 4. Przyjmował wnioski i udostępniał dane osobowe z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 5. Przeprowadzał oględziny lokali w ramach postępowań meldunkowych.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają:
  • wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu magistra (udokumentowane kserokopią dyplomu),
  • co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu),
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Zapoznały się z przepisami:
  • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).
    

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 1. Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
 3. Sprawność w odręcznym pisaniu tekstu oraz czytelny charakter pisma.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B (w przypadku spełnienia wymagania, w liście motywacyjnym należy zawrzeć oświadczenie o treści „Oświadczam, że posiadam prawo jazdy kat. B”).  
   

Kandydat powinien być osobą bezstronną, komunikatywną, samodzielną w działaniu, zorientowaną na klienta oraz posiadać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Zadania będą realizowane w formule bezpośredniej obsługi klienta.
 2. Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na II piętrze lub na parterze w pomieszczeniu typu open space.
 3. Pracownik będzie pracował przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz będzie obsługiwał urządzenia biurowe.
 4. Praca wykonywana będzie w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 5. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do pracownika będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego  pracownik będzie musiał wykazać się gotowością do niezwłocznego udzielania odpowiedzi.
 6. W razie zaistnienia potrzeby pracownik będzie musiał wyjść lub wyjechać poza stałe miejsce pracy np. w celu przeprowadzenia wizji oraz oględzin w terenie. Wizje oraz oględziny będą przeprowadzane w budynkach nieposiadających windy, na kondygnacjach wyższych niż parter, niewyposażonych w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.  
 7. Podczas wykonywania obowiązków będzie istniała konieczność przemieszczania się  pomiędzy kondygnacjami budynku oraz korzystania z archiwum zlokalizowanego na najniższej kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego bez dostępu windy.
 8. Podczas realizacji zadań będzie występowała konieczność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 9. Realizując obowiązki pracownik będzie korzystał z dużej liczby dokumentów.
   

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru oraz oświadczeniem o którym mowa w pkt. 4 wymagań dodatkowych,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 15 listopada 2023 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.  
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.   

Wydział

Wydział Spraw Obywatelskich

Data rozpoczęcia publikacji: 02-11-2023
Data zakończenia publikacji: 09-03-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2023-11-02 15:57:14
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-11-02 15:57:14
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:47:45
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:47:45
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:47:45
4publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska20-11-2023 13:23:28
5Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska02-11-2023 16:03:29
6Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska02-11-2023 15:57:14