Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia o naborach do Urzędu Miejskiego / Nabór do Wydziału Zamówień Publicznych (nabór nr: KD.210.28.2023.ZA-3) - termin składania ofert: 9 listopada 2023 r.

Nabór do Wydziału Zamówień Publicznych (nabór nr: KD.210.28.2023.ZA-3) - termin składania ofert: 9 listopada 2023 r.


Wyniki:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Kandydat który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym, uzyskał negatywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Zamówień Publicznych  

numer referencyjny oferty

 1. ZA-3/1
 2. ZA-3/2

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana w korespondencji elektronicznej wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy.

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych
w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydat zatrudniony na oferowanym stanowisku będzie:

 1. Przygotowywał i przeprowadzał we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz wydziałami Urzędu postępowania wspólne, w szczególności w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych.
 2. Pełnił funkcję sekretarza w komisjach przetargowych.
 3. Nadzorował realizację zawartych umów wspólnych, w tym w szczególności umów ubezpieczenia.
 4. Współpracował z brokerem ubezpieczeniowym i pełnił nadzór nad umową pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 5. Współpracował z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz wydziałami Urzędu w zakresie realizacji umów wspólnych.
 6. Sporządzał analizy związane z realizowanymi zamówieniami wspólnymi, w tym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej miejskich jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Urzędu.
 7. Dokonywał rozliczeń rzeczowo-finansowych umów wspólnych, w tym umów ubezpieczenia, zawieranych i nadzorowanych przez Wydział Zamówień Publicznych.
 8. Prowadził budżet Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie nadzorowanych przez Wydział umów wspólnych.
 9. Przygotowywał sprawozdania w tym sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z przewidywanego wykonania budżetu oraz z zaangażowania wydatków.
 10. Wprowadzał do centralnego rejestru umów dane dotyczące umów, harmonogramu realizacji umów, sprawozdań.
 11. Na bieżąco ustalał, pobierał i dochodził należności.
   

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby które (wymagania niezbędne):

 1. Posiadają wykształcenie:
  • wyższe o kierunku: administracja, ekonometria, ekonomia, prawo, finanse, bankowość, ubezpieczenia (udokumentowane kserokopią dyplomu), lub
  • wyższe o dowolnym kierunku pod warunkiem posiadania ukończonych studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (udokumentowane kserokopią dyplomu oraz kserokopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).   
 2. Posiadają
  • obywatelstwo polskie.
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nie są ukarane karą zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
 5. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 6. Zapoznały się z przepisami:
  • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 1-139, art. 213-222, art. 239-296 oraz art. 307-310 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie art. 33–437, art. 56-651, art. 73-781 oraz art. 805-828 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).
    

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień po stronie zamawiającego.  
   

Kandydat powinien być osobą samodzielną i sprawną w działaniu, posiadać umiejętności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy w zespole.  

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 na IV piętrze.
 2. Pracownik będzie pracował przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz będzie obsługiwał urządzenia biurowe.
 3. Praca wykonywana będzie w pomieszczeniu klimatyzowanym.
 4. Z uwagi na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego do pracownika będzie stale napływać duża ilość informacji. W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego  pracownik będzie musiał wykazać się gotowością do niezwłocznego udzielania odpowiedzi.
 5. W razie zaistnienia potrzeby pracownik będzie musiał wyjść lub wyjechać poza stałe miejsce pracy.
 6. W razie zaistnienia potrzeby pracownik otrzyma polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 7. Podczas realizacji zadań będzie występowała konieczność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 8. Wykonując obowiązki pracownik będzie przemieszczał się pomiędzy kondygnacjami budynku.
 9. Realizując obowiązki pracownik będzie korzystał z dużej liczby dokumentów.  
   

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania).
   

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Aplikacje należy składać do 9 listopada 2023 r.:

 1. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
  • w godzinach pracy Urzędu, lub
  • po godzinach urzędowania w ramach dyżurów pełnionych przez pracowników Biura Obsługi Interesantów (przy ul. Zwycięstwa 21), we wtorki od godz. 16:00 do 18:00, w czwartki od godz. 17:00 do 18:00 oraz piątki od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
 3. Drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Po upływie terminu składania ofert każdy z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał w czasie trwania naboru.

Po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego. 
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą elektroniczną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
 2. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika  realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.  
 3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w pkt. 4, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
 7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane do udziału w naborze wymagające szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym  (telefonicznie tel. 32 238-56-50 lub mailowo kd@um.gliwice.pl). 
 8. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
 9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

Wydział

Wydział Zamówień Publicznych

Data rozpoczęcia publikacji: 25-10-2023
Data zakończenia publikacji: 09-03-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćStella Górny naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Data wytworzenia informacji2023-10-25 10:11:02
Informację wprowadził do BIPMonika Cwynar-Wyczarska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-10-25 10:11:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1publikacja informacji o wyniku naboruMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:40:15
2Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:40:15
3Zmiany w dokumencieMonika Cwynar-Wyczarska06-12-2023 14:40:15
4publikacja numerów referencyjnychMonika Cwynar-Wyczarska10-11-2023 14:10:11
5Zmiana statusu dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska25-10-2023 10:27:56
6Utworzenie dokumentuMonika Cwynar-Wyczarska25-10-2023 10:11:02