Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Nabycie pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Co powinienem wiedzieć?

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu  zarejestrowanego, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu zgodnie z właściwością miejscową.

W przypadku złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu wymagane jest załączenie do tego zawiadomienia kopii dowodu własności nabytego pojazdu.

W przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu i przedłożenia kilku umów sprzedaży w ramach zawiadomienia o nabyciu pojazdu – każdy nabywca musi dokonać zawiadomienia, jeśli  nie dopełni tego obowiązku  to każdy podlega karze.

Podlegać karze będzie również w odniesieniu do osoby, która nabyła udział we współwłasności pojazdu jako jeden z jego współwłaścicieli a nie dopełniła obowiązku zawiadomienia starosty.

Nabywca pojazdu będzie wnioskował o rejestrację pojazdu jak i zawiadamiał o jego nabyciu w organie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania/siedziby.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu – oryginał.
 2. Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie (umowy, faktury sprzedaży).
 • W przypadku nabycia pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis.
 • Jeżeli nabycie pojazdu nastąpiło z upoważnienia właściciela, do zgłoszenia należy dołączyć upoważnienie do dokonania takiej transakcji.
 1. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 2. Dowód opłaty od upoważnienia, jeżeli dotyczy – oryginał.
 3. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. pełnomocnictwo, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie pojazdu (umowy, faktury sprzedaży)

Krok 2
Wypełnić formularz zawiadomienie o nabyciu pojazdu.

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 5
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nabycia pojazdu oraz zwrot kopii dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie pojazdu.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 332-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem nadania) na następujący adres:
Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Komunikacji
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice.

Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 78 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022r. poz. 1847).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.142/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-08-18 08:10:32
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-18 08:10:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja w punkcie co powinienem wiedziećAnna Imbiorska11-05-2023 09:08:40
2aktualizacja kartyAnna Imbiorska11-05-2023 08:46:47
3Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz01-03-2023 13:46:35
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:56:24
5Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz18-08-2020 08:52:12
6Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz18-08-2020 08:10:32