Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o naborach 

plik rss Ogłoszenia o naborachwydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru KD.210.6.2019.BPM-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Biurze Prezydenta Miasta
w niepełnym wymiarze czasu pracy (¼ etatu)

Do głównych obowiązków pracownika będzie należała obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta w tym m.in.:

 1. Koordynacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw.
 2. Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń.
 3. Przygotowywanie prezentacji i wystąpień.
 4. Przygotowywanie analiz, opracowań, opinii i dokumentów, zlecanych przez Prezydenta Miasta.
 5. Bieżące śledzenie, analizowanie i raportowanie Prezydentowi Miasta projektów istotnych aktów prawnych, inicjatyw samorządowych oraz doniesień medialnych dotyczących spraw związanych z samorządem lokalnym.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, filologia polska, filologia angielska, kulturoznawstwo, politologia, socjologia (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach i związkach jednostek samorządu terytorialnego (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie wiedzy o Gliwicach i regionie.
 8. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem związków i stowarzyszeń samorządowych.
 9. Znajomość przepisów
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 90, poz. 759).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień protokołu dyplomatycznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
wysoki poziom kultury osobistej, wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności analityczne, samodzielność, zaangażowanie, odporność na stres, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na I piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. Konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy.
 6. Stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi.
 7. Praca pod presją czasu.
 8. Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do samodzielności oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),    
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 15 lutego 2019 r. do godz. 15:00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Planowany termin testów merytorycznych – 27 lutego 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-6).
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 22 lutego 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to główny specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice, 
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.


Stella Górny Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Okres publikacji od 29-01-2019 godz. 11:13


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 831 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP