Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o naborach 

plik rss Ogłoszenia o naborachwydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru KD.210.8.2019.AB-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracowników 
na stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:

 1. Przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę.
 3. Przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.
 4. Udzielanie klientom informacji dotyczących pracy Wydziału i procedur administracyjnych.
 5. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, pomocniczych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku:
  • architektura i urbanistyka, budownictwo (udokumentowane kserokopią dyplomu), lub
  • administracja pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego o profilu budownictwo (potwierdzone kserokopią dyplomu oraz kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie wykształcenia średniego o wymaganym profilu).
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm.).
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),
  • ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496).
 2. Umiejętność obsługi komputera (Word).
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 4. Posiadanie uprawnień budowlanych (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień). 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
komunikatywność, zorientowanie na rezultaty pracy, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy  na stanowiskach:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Obsługa klienta (kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy).
 5. Praca na wysokości 1m i poniżej 3m.
 6. Praca z dużą ilością dokumentacji.
 7. Praca pod presją czasu.
 8. Praca w stresie. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do samodzielności oraz pracy w zespole (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),   
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 25 lutego 2019 r. do  godz. 16:00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.
Planowany termin testów merytorycznych – 12 marca 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-5). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 4 marca 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowiska przewidziane dla pracowników realizujących wyżej opisane zakresy zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowiska adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice, 
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną  opublikowane imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.


Stella Górny Naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Okres publikacji od 04-02-2019 godz. 12:10


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 431 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP