Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o naborach 

plik rss Ogłoszenia o naborachwydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru KD.210.40.2019.IR-4

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. Przygotowywanie i kontrola działań w zakresie gospodarki finansowej, w tym w zakresie przygotowania, dokonywania zmian oraz wykonania budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Rozliczanie rzeczowo-finansowe umów dla zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Wydział.
 3. Rozliczanie budżetu miasta w zakresie prowadzonych przez Wydział zadań inwestycyjnych i remontowych.
 4. Przygotowywanie sprawozdań, w tym sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań statystycznych GUS i sprawozdań z przewidywanego wykonania budżetu oraz z zaangażowania wydatków.
 5. Wprowadzanie do Centralnego Rejestru Umów danych dotyczących umów, harmonogramu realizacji umów.
 6. Bieżące ustalanie, pobierania i dochodzenia należności.
 7. Przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, prowadzenie spraw finansowych oraz rozliczenie bieżące i końcowe projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.
 8. Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji i pożyczek do zadań prowadzonych przez wydział.
 9. Identyfikacja i kwalifikacja oraz dokumentowanie realizowanych przez wydział zdarzeń gospodarczych w zakresie VAT.
 10. Ewidencjonowanie realizowanych zdarzeń gospodarczych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu VAT.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, księgowość, rachunkowość, bankowość (udokumentowane kserokopią dyplomu).
 2. Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dokumentami wystawionymi przez pracodawców lub zleceniodawców, z których wynika okres świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
   (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2174 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym (MS Word oraz MS Excel),
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na oferowanym stanowisku.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
samodzielność, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bezstronność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, na V piętrze.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Praca na wysokości powyżej 3m.
 4. W miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach.
 5. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy
 6. Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta.
 7. Liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału oraz Urzędu.
 8. Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru, zawierający opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracy w zespole (opis osiągniętych sukcesów, zrealizowanych celów, nabytych umiejętności),   
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty należy składać do 27 września 2019 r. do  godz. 15:00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 238-56-50.

Planowany termin testów merytorycznych – 8 października 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu do pkt. 1-6).

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 4 października 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:

 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu / menu przedmiotowe / OFERTY PRACY / Urząd Miejski / Ogłoszenia o naborach,
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice, 
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac,
 • zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.


Joanna Nowatkowska-Banaszak Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac
Okres publikacji od 09-09-2019 godz. 12:45


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 217 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP