Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego / OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44‑122 Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój nr 211), w godzinach pracy urzędu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną również:

  • w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Wyłożenia publiczne projektów planów miejscowych i studium),
  • w portalu planistycznym (MSIP\Portal Planistyczny\mpzp w opracowaniu\miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I):

https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu?search-field-unique-name=nazwaZwyczajowa&search-field-unique-value=Bojk%C3%B3w%20Wsch%C3%B3d%20E1

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego – Gliwice, ul. Jasna 31 A, II piętro, sala nr 206.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego.

Uwagi dotyczące projektu planu  można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby:

  • drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,
  • osobiście, w Punkcie Obsługi Interesantów - na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków" położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I),
  • na adres email: pp@um.gliwice.pl ,
  • podczas dyskusji publicznej.

Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod adresem: (https://msip.gliwice.eu / geoportale / Geoportal planistyczny) za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Termin składania uwag upływa dnia 24 marca 2023 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta – Rada Miasta.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Naczelnika
Wydziału Planowania Przestrzennego

Ewa Nowak

załącznik graficzny

informacja szczegolowa o ochronie danych osobowych


Data rozpoczęcia publikacji: 02-02-2023
Data zakończenia publikacji: 24-03-2023

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćUrszula Szuścik
Data wytworzenia informacji2023-01-25 09:41:49
Informację wprowadził do BIPUrszula Szuścik
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-25 09:41:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuUrszula Szuścik25-01-2023 10:04:18
2edycjaUrszula Szuścik25-01-2023 09:45:39
3Utworzenie dokumentuUrszula Szuścik25-01-2023 09:41:49