Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Opłata za odpady komunalne

Opłata za odpady komunalne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Co powinienem wiedzieć?

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Gliwice.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty określa rada gminy w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.
W Gliwicach przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest zależna od powierzchni lokalu mieszkalnego.

Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni
lokalu w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się.
Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
z wyłączeniem garaży, piwnic. Lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy.

Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona do Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, na podstawie których ustalana jest wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana powierzchni lokalu mieszkalnego).

Na osobie zobowiązanej do złożenia deklaracji spoczywa obowiązek samoobliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub jej korekty oraz wpłaty wysokości opłaty bez wezwania.

Kto może załatwić sprawę?

Zobowiązany do złożenia deklaracji załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Nie dotyczy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. - druk interaktywny
  W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)
 2. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r.
 3. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r. - druk interaktywny
  W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)
 4. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
 5. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
 6. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 7. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - druk interaktywny
  W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)
  - druki są wyposażone m.in. w funkcje matematyczne (sumowanie, mnożenie wpisywanych danych), umożliwiają dodawanie załączników i automatyczne przenoszenie danych z załącznika do deklaracji, zapewniają możliwość edycji, zapisywania zmian oraz druku.
 8. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
 9. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. - druk interaktywny
  W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/) 
  - druki są wyposażone m.in. w funkcje matematyczne (sumowanie, mnożenie wpisywanych danych), umożliwiają dodawanie załączników i automatyczne przenoszenie danych z załącznika do deklaracji, zapewniają możliwość edycji, zapisywania zmian oraz druku.
 10. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018
 11. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018 - druk interaktywny
  W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)
  - druki są wyposażone m.in. w funkcje matematyczne (sumowanie, mnożenie wpisywanych danych), umożliwiają dodawanie załączników i automatyczne przenoszenie danych z załącznika do deklaracji, zapewniają możliwość edycji, zapisywania zmian oraz druku.
 12. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi do 30 września 2015 r.
 13. DON-1 Dane o nieruchomościach zamieszkałych
  - powyższy załącznik należy dołączyć do deklaracji w  przypadku, gdy deklaracja dotyczy więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych.
 14. DW-1 Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - powyższy załącznik należy dołączyć do deklaracji w  przypadku złożenia  jednej deklaracji łącznie przez wszystkich współwłaścicieli.
 15. DOO-1 - Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych
  - do złożenia tego załącznika wraz z deklaracją zobowiązani są właściciele nieruchomości jednorodzinnych. Przedmiotowy załącznik przekazywany jest Wydziałowi Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM w Gliwicach, w celu tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.
 16. Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
 2. PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń
 3. OPS-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 5. UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 6. OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Powyższe dokumenty można pobrać:

 • w pokojach 441, 439, 440 mieszczących się na IV piętrze w Wydziale Podatków i Opłat,
 • ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach - www.gliwice.eu w zakładce poświęconej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami jest wolne od opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
17 zł UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wymaganymi załącznikami. W razie potrzeby można zweryfikować poprawność złożonego druku w pokojach: 439, 440 na IV piętrze w Wydziale Podatków i Opłat.

Krok 2
Oryginał deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami złożyć w Biurze Podawczym (na parterze Urzędu), przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gliwice Wydział Podatków i Opłat, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy SEKAP.

Krok 3
Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 1. za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
 2. za II kwartał do 15 lipca danego roku,
 3. za III kwartał do 15 października danego roku,
 4. za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego  lub bezpośrednio w placówkach Banku Śląskiego na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych,

Podmioty nieposiadające informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą dokonywać wpłat bezpośrednio na podane poniżej rachunki bankowe:

Na rachunek w ING BSK S.A nr : 93 1050 0099 5262 0490 0000 0044
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej posiadających nieruchomości zamieszkałe  (np.: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego);

Na rachunek w ING BSK S.A nr : 40 1050 0099 5262 0491 0000 0044
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych - właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać:

 1. w Wydziale Podatków i Opłat – pokój: 441, 439, 440; tel. 32-238-54-46, 32-238-54-47
 2. drogą e-mailową: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888).
 2. Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach:

 1. Uchwała Nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 14 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r., poz. 1920).
 2. Uchwała Nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 14 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 2016 z dnia 29 marca 2016 r. poz. 1878).
 3. Uchwała Nr XLVII/1027/2014 Rady Miasta Gliwice z 6 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2014 r. poz. 5951).
 4. Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r., poz. 4165).
 5. Uchwała nr XXI/521/2016 Rady Miasta Gliwice z 17 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Uchwała nr XXXIII/745/2017 Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r., poz. 7207).
 7. Uchwała IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09 kwietnia 2019 r., poz. 2969).
 8. Uchwała nr X/178/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku poz. 8462).
 9. Uchwała nr IX/162/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 października 2019 roku poz. 6940),
 10. Uchwała nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku poz. 5964),

 11. Uchwała nr XVII/338/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej ((Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku poz. 5965).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja określająca wysokości zobowiązania.

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Opłaty

Numer karty

PO.16/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgata Roczniak
Data wytworzenia informacji2020-09-08 10:54:40
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 10:54:40
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach08-09-2020 10:54:40