Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania czynnej służby wojskowej

Co powinienem wiedzieć?

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, pokrywa się na ich udokumentowany wniosek:

 1. należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej;
 2. należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego;
 3. bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego;
 4. należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu;
 5. bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Uwaga: Uprawnienie przysługuje również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Kto może załatwić sprawę?

Żołnierz lub małżonek żołnierza.
Wniosek może zostać złożony:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby do Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 218 na II piętrze lub w Biurze Podawczym;
 • za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Spraw Obywatelskich, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie, a sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania czynnej służby wojskowej
 2. Załączniki:
 • W zależności od rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania/domu mieszkalnego:
  • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonka żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
  • umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;
  • wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania.  
 • Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;
 • Decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
 • Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal/dom mieszkalny nie zostanie poddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć "Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania czynnej służby wojskowej" wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • osobiście, za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 218 na II piętrze lub w Biurze Podawczym;
 • dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty, kuriera)

Krok 2
Otrzymać decyzję w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój 225, II piętro
Telefony: (32) 239 - 12 -79
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U.2015.1503).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Obowiązek wojskowy

Numer karty

SO.59/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 07:15:39
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 07:15:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 07:15:39