Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 

wydruk do pliku pdf

logotyp

Zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy mogą występować z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Przepis ten ustawodawca wprowadził       w nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., która ma zastosowanie od kadencji 2018-2023.

Stanowi ona, że w gminie powyżej 20 000 mieszkańców (a do tej kategorii zaliczają się Gliwice) z inicjatywą może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców Gliwic, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gliwice, przygotowując projekt uchwały zawierający proponowane przez mieszkańców regulacje.

Ustawodawca postanowił, że poszczególne rady gmin określą szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
a także formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta Gliwice projekt uchwały, który wprowadza na gliwicki grunt nowe uprawnienie dla mieszkańców w zakresie inicjatywy uchwałodawczej. Dodać należy, że inicjatywa może dotyczyć wyłącznie właściwości Rady Miasta.

Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Sesje Rady Miasta/sesja w dn. 13 grudnia 2018 r. oraz poniżej:
 

Projekt uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 11 z autopoprawką).

W dn. 13 grudnia 2018 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr II/25/2018 w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

W dniu 14 stycznia 2019 r. nadzór prawny Wojewody Śląskiego wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części określonej w:

1) § 1 ust. 2 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) § 4 pkt 2 załącznika do uchwały -w zakresie wyrazów: "numeru PESEL", jak też § 7 ust. 1 załącznika do uchwały - w zakresie wyrazów: "numeru PESEL" i § 7 ust. 3 załącznika do uchwały -w zakresie wyrazów "i numer PESEL", jako sprzecznej z art. 41a ust. 5 w związku z art. 41a ust. 1 ustawy,
3) § 5 ust. 2 -w zakresie wyrazów "oraz sprawdza czy projekt uchwały spełnia wymogi formalne" i ust. 3 załącznika do uchwały oraz § 7 ust. 4 zdanie 2 załącznika uchwały, jako sprzecznej z art. 19 ust. 2 zd. 1 i z art. 41a ust. 5 ustawy.
 

W dniu 18 stycznia 2019 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze, na mocy którego zakwestionowane przez nadzór prawny zapisy uchwały utraciły moc. Po uwzględnieniu zastrzeżeń Wojewody, uchwała obowiązuje w następującym kształcie:

tekst ujednolicony uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

  liczba odsłon strony: 1 231 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP