Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

wydruk do pliku pdf


Zarządzenie nr PM – 2737/12
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 czerwca 2012 r.

(tekst ujednolicony)  

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam:  
 1. Wprowadzić Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 2. Zastępcę naczelnika Wydziału Organizacyjnego zobowiązuję do udostępniania ujednoliconego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
2a. Za okresowy przegląd i aktualizację:
1) zarządzenia odpowiedzialny jest zastępca naczelnika Wydziału  Organizacyjnego, z zastrzeżeniem ppkt 2),
2)  Rozdziału 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach odpowiedzialni są naczelnicy wydziałów odpowiednio w zakresach zadań podległych wydziałów.
2b. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są wszyscy pracownicy Urzędu.
2c. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
 1. Traci moc Zarządzenie Nr PM-1/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 2. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2012 r.    
(-) Prezydent Miasta
   Zygmunt Frankiewicz

Załącznik do zarządzenia nr PM-2737/12
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 czerwca 2012 r.
                           

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH


SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
MISJA URZĘDU MIEJSKIEGO  
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
DZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU  
DZIAŁ III
ORGANIZACJA URZĘDU  
Rozdział 1
Wydziały i referaty  
Rozdział 2
Realizacja zadań szczególnych
Rozdział 3
Zakresy zadań prezydenta, zastępców prezydenta,  sekretarza,  skarbnika, dyrektora Urzędu  
Rozdział 4
Zakresy zadań wydziałów Urzędu  
Biuro Obsługi Interesantów – BOI
Biuro Prezydenta Miasta – BPM
Biuro Rady Miasta - BR
Biuro Rozwoju Miasta - BRM
Biuro Zarządzania Płynnością Finansową - BZP
Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – SIP
Urząd Stanu Cywilnego – USC
Wydział Architektury i Budownictwa – AB
Wydział Budżetu i Analiz – BA
Wydział Edukacji – ED
Wydział Geodezji i Kartografii - GE
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – GN
Wydział Informatyki – IN
Wydział Inwestycji i Remontów - IR
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac – KD
Wydział Komunikacji – KM
Wydział Audytu Wewnętrznego – AUD
Wydział Kultury i Promocji Miasta - KP
Wydział Księgowości – KS
Wydział Nadzoru Właścicielskiego – NA
Wydział Organizacyjny - OR
Wydział Planowania Przestrzennego – PP
Wydział Podatków i Opłat - PO
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych – PU
Wydział Spraw Obywatelskich – SO
Wydział Środowiska  - ŚR
Wydział Zamówień Publicznych – ZA
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - ZD  

DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE          
Załącznik Nr 1 – Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
Załącznik Nr 2 – Mapa zarządzania
Załącznik Nr 3 – Wykazy określające współpracę, nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki z większościowym udziałem miasta oraz wskazujące odpowiedzialnych za współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami jak również stowarzyszeniami, fundacjami, związkami międzygminnymi i organizacjami międzynarodowymi.        


MISJA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Misją Urzędu jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności lokalnej ukierunkowane na stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców, a w szczególności świadczenie usług administracyjnych i municypalnych jak najwyższej jakości oraz realizacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju miasta.  
Urząd realizując usługi i zadania publiczne przywiązuje szczególną wagę do etycznego postępowania pracowników oraz bezpieczeństwa informacji, którą dysponuje na mocy prawa lub która została mu powierzona.

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zwany dalej Regulaminem, opisuje system zarządzania Urzędem, w tym określa:

1) organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
2) zakres działania kierownictwa, dyrektora Urzędu i wydziałów Urzędu.

 1. Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gliwicach określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Układ funkcji w systemie zarządzania w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odzwierciedla mapa zarządzania, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

§ 2  

Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:

1) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
2) mieście – należy przez to rozumieć miasto Gliwice,
3) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Gliwice,
4) prezydencie, zastępcach prezydenta, sekretarzu, skarbniku, dyrektorze Urzędu, należy przez to rozumieć odpowiednio: prezydenta miasta Gliwice, zastępców prezydenta miasta Gliwice, sekretarza miasta Gliwice, skarbnika miasta Gliwice, dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
5) Samorządzie Miasta – należy przez to rozumieć prezydenta i radę,
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w  Gliwicach,
7) kierownictwie – należy przez to rozumieć kierownictwo miasta, w skład którego wchodzą: prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz i skarbnik,
8) dyrektorze Urzędu – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za organizację pracy Urzędu. Dyrektorem Urzędu jest naczelnik Biura Prezydenta Miasta, a w przypadku jego nieobecności obowiązki dyrektora pełni naczelnik Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac,
9) naczelnikach wydziałów – należy przez to rozumieć osoby kierujące wydziałami,
10) systemie zarządzania – należy przez to rozumieć system kontroli zarządczej opartej o standardy Ministra Finansów,
10a) systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji – należy przez to rozumieć system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 27001,
11) wydziałach – należy przez to rozumieć wydziały, biura, samodzielne referaty oraz Urząd Stanu Cywilnego,
12) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wydziały w rozumieniu pkt. 11), referaty, Archiwum Urzędu Miejskiego, Kancelarię Niejawną,
13) zakresie czynności – należy przez to rozumieć zakres czynności pracownika Urzędu,
14) funkcje – grupują zadania z danego obszaru działalności miasta

§ 3  

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której  prezydent wykonuje swoje zadania.

 2. Siedzibą Urzędu jest miasto Gliwice. Komórki organizacyjne Urzędu realizują swoje zadania w budynkach przy:

        1) ul. Zwycięstwa 21 (główny budynek Urzędu),
        2) ul. Jasnej 31A,
        3) ul. Aleksandra Fredry 6,
        4) ul. Bolesława Śmiałego 2B.

DZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 4  

 1. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta Gliwice, innych uchwał rady, niniejszego regulaminu oraz innych zarządzeń i aktów prawnych z zakresu organizacyjnego, wydawanych przez prezydenta.

 2. System zarządzania Urzędem oparty jest o standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów, zastrzeżeniem ust. 2a. i 2b.
  2a. System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oparty jest o wymogi normy ISO/IEC 27001.
  2b. System podnoszenia kompetencji pracowników oparty jest o model SEB/SEA.

 3. Podstawowym narzędziem kształtowania systemu zarządzania Urzędem są zarządzenia organizacyjne.

§ 5  

 1. Urzędem kieruje prezydent.

 2. Organizację i porządek pracy w Urzędzie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określają Regulamin Pracy oraz inne akty prawne.

 3. Odpowiedzialność za realizacje zadań i przedsięwzięć określonych w niniejszym regulaminie ma swoje odzwierciedlenie w zakresach czynności pracowników, wynika z upoważnień oraz wewnętrznych aktów prawnych z zakresu organizacyjnego.

 4. Pełnomocnictw i upoważnień udziela prezydent z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Skarbnik może udzielić upoważnienia do dokonywania kontrasygnaty niezbędnej do skuteczności czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

§ 6

Gospodarowanie majątkiem i finansami miasta odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z zachowaniem szczególnej staranności.

§ 7

 1. Zadania realizowane przez Urząd oraz bezpieczeństwo informacji są nadzorowane, monitorowane i kontrolowane. W tym celu, na zasadach wskazanych w aktach prawnych, w tym z zakresu organizacyjnego, wykorzystywane są następujące narzędzia:

1) schemat organizacyjny odzwierciedlający podział kompetencji w Urzędzie,
2) budżet w układzie zadaniowym wraz z systemem monitorowania stopnia realizacji zadań i ustalonych dla nich celów, funkcjonujące na poziomie operacyjnym i strategicznym,
3) zarządzanie ryzykiem,
4) kontrola finansowa realizowana w szczególności w formie samokontroli i kontroli funkcjonalnej,  
5) audyty wewnętrzne realizowane przez audytora wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, a w zakresie dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem wymogów normy ISO/IEC 27001.
6) przeglądy wybranych procesów oraz przeglądy celowe, zlecane przez prezydenta lub wskazaną przez niego osobę,
7) mechanizmy utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opisane w Polityce bezpieczeństwa informacji, w tym przeglądy i monitorowanie sytemu ochrony danych osobowych.

 1. Naczelnicy wydziałów oraz inne osoby wskazane przez prezydenta miasta, odpowiadają za podejmowanie i dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych w ramach nadzorowania realizowanych zadań.

§ 8

 1. Prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik i dyrektor Urzędu mogą zastrzec  podpisywanie wybranych pism i prowadzenie wybranych spraw pozostających w zakresie zadań wydziałów do swojej wyłącznej kompetencji.

 2. Naczelnicy wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3, podpisują pisma z zakresu działania wydziałów.

 3. W zakresie realizowanych zadań naczelnicy wydziałów w zakresach czynności podległych pracowników mogą określić rodzaje pism, do podpisywania których uprawnieni są ich zastępcy oraz inni pracownicy.

§ 9

 1. Zastępcy prezydenta miasta, sekretarz miasta, skarbnik miasta, dyrektor Urzędu w zakresie powierzonych zadań odpowiadają za nadzór nad terminowym, oszczędnym, zgodnym z prawem i efektywnym realizowaniem zadań przez naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, koordynatorów zadań strategicznych i zarządzających projektami lub zespołami.

 2. Naczelnicy wydziałów realizują kontrolę zarządczą w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział. Naczelnicy wydziałów nie mogą delegować kompetencji w zakresie wyznaczania celów dla realizowanych zadań, oceny ryzyka zadań i celów, analizy wyników monitorowania, samooceny realizacji kontroli zarządczej.

 3. Naczelnicy wydziałów odpowiadają za monitorowanie realizacji celów i programów sektorowych, przygotowanych w ramach realizacji zadań wydziałów.

DZIAŁ III  
ORGANIZACJA URZĘDU  

Rozdział 1  
Wydziały i referaty  

§ 10  

 1. Do realizacji rodzajowo zbliżonych grup zadań w Urzędzie prezydent tworzy wydziały określając zakres ich zadań.

 2. Wydziałami kierują naczelnicy, za wyjątkiem:

1) Urzędu Stanu Cywilnego, którym kieruje kierownik,
2) samodzielnych referatów, którymi kierują kierownicy.

 1. W ramach wydziałów prezydent może tworzyć referaty i samodzielne stanowiska.

 2. Referatami kierują kierownicy lub inne osoby, którym powierzono taką funkcję w zakresie czynności.

 3. Podziału zadań wydziału pomiędzy referaty dokonuje naczelnik wydziału, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a. Zakres i podział zadań Referatu Ochrony Informacji Niejawnych reguluje § 12 ust. 6. Regulaminu.

 1. Zadania referatów odzwierciedlone są w zakresach czynności osób, o których mowa w pkt 4.

§ 11

W skład Urzędu wchodzą niżej wymienione wydziały oraz wyodrębnione w ich strukturze referaty oznaczone odpowiednimi symbolami:1) Biuro Obsługi Interesantów - BOI

2) Biuro Prezydenta Miasta - BPM

2a) Biuro Rady Miasta - BR

a) Referat Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta - RROM

3) Biuro Zarządzania Płynnością Finansową - BZP

4) Biuro Rozwoju Miasta - BRM
5) Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - SIP
6) Urząd Stanu Cywilnego - USC
7) Wydział Architektury i Budownictwa - AB

a) Referat Architektury - RAr
b) Referat Infrastruktury - RIn

8) Wydział Budżetu i Analiz - BA
9) Wydział Edukacji - ED

a) skreślony
b) skreślony

10) Wydział Geodezji i Kartografii - GE

a) Referat Kartografii – Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - RKa
b) Referat Ewidencji Gruntów - REg
c) Referat ds. Podziałów i Rozgraniczeń - RPg
d) Referat ds. Aktualizacji Danych Geodezyjnych - RDa

11) Wydział Gospodarki Nieruchomościami - GN

a) Referat Zarządzania Nieruchomościami - RZa
b) Referat Zbywania Nieruchomości - RZb
c) Referat Nieruchomości Skarbu Państwa - RNi
d) Referat Windykacji i Środków Trwałych - RWST

12) Wydział Informatyki - IN
13) Wydział Inwestycji i Remontów - IR

a) skreślony
b) Referat Remontów i Inwestycji Obiektów Gminnych - RRo
c) Referat Realizacji Inwestycji Miejskich - RIm

14) Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - KD

a) Referat Kadr - RKd
b) Referat Płac - RPł

15) Wydział Komunikacji - KM

a) Referat Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 - RRs
b) Referat Rejestracji Pojazdów przy ul. Jasnej 31A - RRsII

c) Referat Praw Jazdy - RPj
d) Referat Transportu i Działalności Regulowanej - RTD

16) Wydział Audytu Wewnętrznego - AUD
17) Wydział Księgowości - KS

a) Referat Księgowości Budżetu Miasta i Wydatków Budżetowych - RBW
b) Referat Dochodów Niepodatkowych - RDn
c) Referat Obsługi Kasowej -ROk

d) Referat Rozliczeń Funduszy Unijnych i Zagranicznych,
Podatku VAT oraz Majątku - RFPM

18) Wydział Kultury i Promocji Miasta - KP

a) Referat Promocji i Komunikacji Społecznej - RPk
b) Referat Sportu - RSp
c) skreślony

d) Referat Kultury - RKl

19) Wydział Nadzoru Właścicielskiego - NA
20) Wydział Organizacyjny - OR

a) Referat Organizacyjny - ROr
b) Referat Administracyjny - RAd

c) Referat Ochrony Informacji Niejawnych - ROIN

21) Wydział Planowania Przestrzennego - PP

a) Referat Lokalizacji - RLo
b) Referat Urbanistyki - RUr

22) Wydział Podatków i Opłat - PO

a) Referat Wymiaru Podatków - RWp
b) Referat Rachunkowości Podatkowej - RRa
c) Referat Postępowania Egzekucyjnego - RPe
d) Referat Wymiaru Opłat - RWo

23) Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych - PU
24) Wydział Spraw Obywatelskich - SO

a) Referat Ewidencji Ludności - REw
b) Referat Dowodów Osobistych - RDo

25) Wydział Środowiska - ŚR
25a) Wydział Zamówień Publicznych  - ZA
26) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - ZD


Rozdział 2
Realizacja zadań szczególnych


§ 12

 1. Zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik i dyrektor Urzędu podlegają bezpośrednio prezydentowi.

 2. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii pełni jednocześnie funkcję geodety miasta. Geodeta miasta podlega bezpośrednio prezydentowi.

 3. Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełni jednocześnie funkcję audytora wewnętrznego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio prezydentowi.

 4. Naczelnik Wydziału Księgowości jest jednocześnie głównym księgowym Urzędu.

 5. Rzecznik prasowy prezydenta miasta realizuje obsługę medialną prezydenta i Urzędu, podlega bezpośrednio prezydentowi.
  5a. Redaktor naczelny Miejskiego Serwisu Informacyjnego realizuje politykę informacyjną prezydenta miasta, wykonując zadania w ramach Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury i Promocji Miasta.

 6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio prezydentowi. Pełnomocnik kieruje Referatem Ochrony Informacji Niejawnych w skład którego wchodzą:

1) kancelaria niejawna – funkcję kierownika kancelarii niejawnej pełni Inspektor Ochrony Danych,
2) bezpieczne stanowisko komputerowe, za które odpowiada inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego – funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego pełni naczelnik Wydziału Informatyki; dodatkowo prezydent wyznacza spośród pracowników Wydziału Informatyki administratora systemu.

 1. skreślony.

 2. Obsługa prawna Urzędu zlecana jest kancelariom prawnym. Zasady nadzoru określane są każdorazowo w zawieranych umowach.

 3. Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie. W wykonywaniu zadań podlega bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

 4. Miejski rzecznik konsumentów wykonuje zadania miasta w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym w szczególności:
  1) udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie analizy umów konsumenckich, redakcji pism do przedsiębiorców oraz pism procesowych,
  2) prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów,
  3) prowadzenie edukacji konsumenckiej,
  4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

 10a. Miejski rzecznik konsumentów podlega bezpośrednio prezydentowi. Obsługę organizacyjną miejskiego rzecznika konsumentów zapewnia Biuro Obsługi Interesantów.

 1. Miejski konserwator zabytków realizuje swoje zadania w ramach Wydziału Architektury i Budownictwa, na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą śląskim.

  11a. Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio prezydentowi i realizuje zadania określone w Polityce bezpieczeństwa informacji. Inspektor ochrony danych i audytor wewnętrzny współpracują w zakresie realizacji audytów bezpieczeństwa informacji prowadzonych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Inspektor ochrony danych wykonuje zadania w ramach Wydziału Audytu Wewnętrznego.
   11b. Naczelnicy wydziałów odpowiadają za realizację zadań:
 

1) dotyczących programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych funduszy zewnętrznych,
2) remontowych,
3) majątkowych,
4) zleconych z zakresu administracji rządowej, wyspecyfikowanych w odrębnych dokumentach.

 1. skreślony.

 2. Naczelnicy wydziałów realizują dodatkowo zadania z zakresu obronności państwa.

 3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do wykonywania zadań z zakresu obronności państwa zleconych przez swoich przełożonych.

§ 13

W celu realizacji zadania wymagającego współuczestnictwa pracowników z co najmniej dwóch wydziałów, prezydent w drodze zarządzenia organizacyjnego, może powołać zespół zadaniowy, wyznaczając jednocześnie osobę nadzorującą pracę zespołu.  


Rozdział 3  
Zakresy zadań prezydenta, zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektora Urzędu
 

§ 14  

 1. Prezydent jako kierownik Urzędu:

1) wyznacza kierunki działania Urzędu, określa jego misję i cele,
2) sprawuje zwierzchnictwo służbowe wobec pracowników Urzędu,
3) stwarza warunki i zapewnia zasoby konieczne do realizacji zadań przez Urząd,
4) określa zasady funkcjonowania Urzędu.

 1. Prezydent w ramach realizacji zadań miasta:

1) jest organem wykonawczym miasta,
2) reprezentuje miasto na zewnątrz,
3) sprawuje zwierzchnictwo służbowe w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.  

§ 15

 1. Prezydent powierza zastępcom (VP) prowadzenie w swoim imieniu spraw miasta w obszarach wskazanych poniżej:

1) pierwszemu zastępcy prezydenta (VP1) w zakresie:

a) nadzoru właścicielskiego,
b) przedsięwzięć gospodarczych i usług komunalnych,
c) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności państwa,
d) inwestycji i remontów,
e) architektury i budownictwa,
f) bezpieczeństwa publicznego.

2) drugiemu zastępcy prezydenta (VP2) w zakresie:

a) integracji europejskiej i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
b) skreślony,
c) planowania przestrzennego
d) gospodarki nieruchomościami,
e) środowiska,
f) geodezji i kartografii, w tym nadzór nad Powiatowym Funduszem Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych
g) systemu informacji przestrzennej,

3) trzeciemu zastępcy prezydenta (VP3) w zakresie:

a) edukacji,
b) kultury, sportu i turystyki,
c) promocji miasta i współpracy z zagranicą,
d) zdrowia i spraw społecznych,
e) komunikacji społecznej.

 1. Powierzenie realizacji zadań obejmuje prawo do wydawania zarządzeń i podejmowania wszelkich działań decyzyjnych w tym zaciągania zobowiązań, koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań miasta.

 2. Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu określa zakres nadzoru merytorycznego zastępców prezydenta nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki z większościowym udziałem miasta (w zakresie nadzoru właścicielskiego) oraz wskazuje odpowiedzialnych za współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, jak również stowarzyszeniami, fundacjami i związkami międzygminnymi.

 3. Nadzór, o którym mowa w pkt 3, obejmuje:

1) bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji zadań statutowych,
2) kontrolę aspektów ekonomicznych działania jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień budżetowych,
3) kontrolę zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych w jednostce,
4) monitorowanie sprawności organizacyjnej.

 1. Właściwy zastępca prezydenta pełniący nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne może zlecić właściwemu naczelnikowi wydziału realizację zadań związanych z pełnieniem nadzoru nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Zakres tych zadań może również wynikać z odrębnych regulacji organizacyjnych.

 2. Zastępstwa w zakresie realizacji zadań podczas nieobecności prezydenta i jego zastępców reguluje zarządzenie organizacyjne w sprawie zastępstwa prezydenta miasta przez poszczególnych zastępców prezydenta i sekretarza miasta, pełnienia zastępstwa pomiędzy zastępcami prezydenta i sekretarzem miasta oraz pełnienia zastępstw za dyrektora Urzędu i skarbnika miasta.

§ 16

 1. Prezydent powierza sekretarzowi (SE) prowadzenie w swoim imieniu spraw miasta w obszarach wskazanych poniżej:

1) spraw obywatelskich,
2) spraw urzędu stanu cywilnego,
3) komunikacji,
4) spraw jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta,

5) planowania strategicznego,

6) spraw związanych z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi.

 1. Powierzenie realizacji zadań obejmuje prawo do wydawania zarządzeń i podejmowania wszelkich działań decyzyjnych w tym zaciągania zobowiązań, koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań miasta.

 2. Sekretarz doskonali metody zarządzania miastem ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych.

§ 17

 1. Prezydent powierza skarbnikowi (SK) nadzorowanie gospodarki finansowej miasta, w szczególności w zakresie:

1) realizacji budżetu miasta,
2) zachowania równowagi budżetowej oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej,
3) kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) spraw związanych z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom,
5) spraw związanych z okresowymi analizami i sprawozdaniami z realizacji budżetu miasta,
6) spraw związanych z pobieraniem podatków i opłat lokalnych,
7) prowadzenia rachunkowości miasta i Urzędu,
8) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
9) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
10) dokonywania kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


§ 18

 1. Prezydent powierza dyrektorowi Urzędu (DYR) prowadzenie w swoim imieniu spraw związanych z właściwą organizacją pracy Urzędu w szczególności:

1) koordynację i nadzór nad organizacją pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz koordynację kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne,
2) koordynację, projektowanie i wdrażanie narzędzi usprawniających realizację kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostce samorządu terytorialnego,
2a) koordynację i nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych,
2b) nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym bezpieczeństwa danych osobowych,
3) wdrażanie polityki kadrowo-płacowej określonej przez prezydenta,
4) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
5) koordynację i nadzór nad obsługą klientów Urzędu,
6) nadzór nad gospodarowaniem majątkiem miasta oraz doskonalenie metod i zasad gospodarowania tym majątkiem,
7) nadzór nad administracyjno – gospodarczą obsługą Urzędu,
8) nadzór nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego,
9) nadzór nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji, interpelacji i zapytań,
10) zapewnienie odpowiednich warunków działania Rady oraz kierownictwa,
11) odpowiedzialność za wnoszenie pod obrady Rady projektów uchwał podejmowanych z inicjatywy prezydenta oraz innych materiałów przedstawianych Radzie przez prezydenta,
12) nadzór nad trybem opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Przewodniczącego Rady lub komisje Rady,
13) nadzór nad organizacją procesu udzielania zamówień publicznych,

14) doskonalenie procedury budżetu obywatelskiego oraz inicjatyw lokalnych.

15) nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją wyborów i referendów (za wyjątkiem wyborów do rad osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta).

§ 19

Zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik oraz dyrektor Urzędu pełnią nadzór merytoryczny nad wydziałami zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.    


Rozdział 4  
Zakresy zadań wydziałów Urzędu


§ 20
Biuro Obsługi Interesantów

 1. Obsługa interesantów.

1) Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali).
2) Dystrybucja i wysyłanie korespondencji.
3) Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych.
4) Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta.
5) Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP).
6) Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP.

7) Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji.

 1. Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

1) Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
2) Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów.
3) Realizacja innych zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów, o których mowa w § 12, ust. 10.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 21
Biuro Prezydenta Miasta 

 1. Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta.

1) Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń.
2) Przygotowywanie prezentacji i wystąpień.
3) Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta.
4) Koordynacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw.

 1. Obsługa prasowa Prezydenta Miasta.

1) Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami.
2) Organizacja konferencji prasowych.

 1. Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego.

1) Koordynacja obiegu korespondencji i spraw  wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów.
2) Organizacja spotkań.
3) Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych.
4) Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi.

 1. Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne.

1) Koordynacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych.

 1. Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji.

1) Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji.
2) Publikowanie informacji o petycjach w biuletynie informacji publicznej.
3) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta.

1) Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne.

1) Koordynowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Prowadzenie rejestru kontroli.

 

§21a

Biuro Rady Miasta

 1. Obsługa Rady Miasta.

1) Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych.
2) Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
3) Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady.
4) Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych.

 1. Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta.

1) Obsługa finansowa Rad Osiedli.
2) Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta.
3) Wspieranie członków Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad.
4) Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Osiedli.

 1. Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych.

1) Śląski Związek Gmin i Powiatów.
2) Związek Miast Polskich.
3) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

 

§ 22
Biuro Rozwoju Miasta  

 1. Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta.

1) Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii.
2) Opracowanie Raportu o stanie Miasta.

3) Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej.

 1. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta.

1) Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów.
2) Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań.

3) Rozliczanie wniosków o dofinansowanie.

 1. Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

1) Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych.
2) Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora.
3) Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji.


§ 23  
Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

 1. Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1) Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej.
2) Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
3) Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym.
4) Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

 1. Zarządzanie płynnością.

1) Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście.
2) Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych.
3) Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych.

 1. Zarządzanie długiem.

1) Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice.
2) Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu.
3) Monitorowanie wskaźników zadłużenia.
4) Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji.
5) Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu.

 1. Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta.

§ 24
Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

 1. Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej.

1) Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych.
2) Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
3) Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu.  


§ 25
Urząd Stanu Cywilnego  

 1. Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin.

1) Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dla Wojewody Śląskiego.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą.
2) Przyjmowanie oświadczeń woli.


§ 26
Wydział Architektury i Budownictwa  

 1. Administracja architektoniczno-budowlana.

1) Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie sposobu zarządzania gruntem.
2) Opiniowanie projektów podziału terenu.

3) Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału.

 1. Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków.

1) Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej.
2) Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
3) Gminna ewidencja zabytków.

 1. Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych.

1) Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Pozwolenia na budowę,
2) Pozwolenia na rozbiórkę,
3) Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
4) Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek,
5) Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
6) Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.

7) Pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

8) Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

§ 27
Wydział Budżetu i Analiz  

 1. Planowanie budżetu miasta.

1) Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa.
2) Zmiany budżetu miasta oraz  planów finansowych.
3) Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków  i rozchodów oraz jego realizacja.
4) Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta.
5) Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes.
6) Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa.

 1. Sprawozdawczość budżetowa.

1) Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów.
2) Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych.
3) Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto.

§ 28
Wydział Edukacji

 1. Oświata i wychowanie.

1) Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.

2) Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
3) Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.
4) Bezpłatny transport dzieci do szkół.

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych.

1) Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
2) Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza  dla dzieci i młodzieży.
3) Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
4) Pomoc materialna dla uczniów.

 1. Rozwój zawodowy nauczycieli.

1) Awans zawodowy nauczycieli.
2) Dokształcanie zawodowe nauczycieli.   

 1. Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta.

1) Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi.

2) Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto.

1) Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.


§ 29
Wydział Geodezji i Kartografii

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej:

1) Podziały i scalania nieruchomości.
2) Rozgraniczenie nieruchomości.
3) Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
4) Numeracja porządkowa nieruchomości.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2) Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych.
3) Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
4) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
5) skreślone

§ 30
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 1. Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości.

1) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości.
2) Zamiany nieruchomości.
3) Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego.
4) Komunalizacja nieruchomości.
5) Wywłaszczanie nieruchomości.

 1. Zarządzanie nieruchomościami.

1) Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami.
2) Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczanie i czasowe zajęcia.
3) Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych.
4) Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
5) Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej.
6) Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości.
7) Obsługa użytkowników wieczystych.
8) Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
9) Windykacja należności niepodatkowych.
10) Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty.
11) Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
12) Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

13) Drogi wewnętrzne.

 1. Zbywanie nieruchomości.

1) Sprzedaż nieruchomości.
2) Zwroty wywłaszczonych nieruchomości.

 1. Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta.

1) Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto.

1) Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.
2) Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.
3) Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.
4) Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie.
5) Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

6) skreślone

§ 31
Wydział Informatyki

 1. Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu.

1) Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu.
2) Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej.
3) Tworzenie oprogramowania.
4) Zapewnienie ciągłości działania systemu.
5) Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem).


§ 32
Wydział Inwestycji i Remontów  

 1. Realizacja inwestycji miejskich.

1) Przygotowanie inwestycji.
2) Nadzór nad realizacją inwestycji.
3) Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym.
4) Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta.

 1. Rozbiórki obiektów i realizacja remontów.

1) Rozbiórki obiektów.
2) Przygotowanie remontów.
3) Nadzór nad realizacją remontów.
4) Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów.  


§ 33
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac  

 1. Obsługa kadrowa.

1) Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych.
2) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
3) Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania.
4) Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5) Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw.

 1. Zarządzanie funduszem płac.

1) Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu.
2) Monitorowanie dysponowania funduszem płac.
3) Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.
4) Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi.
5) Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania.

 1. Nabór pracowników.

1) Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi.
2) Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych.
3) Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów.

 1. Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu.

1) Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych.
2) Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych.
3) skreślony.
4) Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu.
5) Organizacja praktyk zawodowych.

 1. Doskonalenie systemu zarządzania pracownikami na poziomie JST w zakresie zleconym przez prezydenta miasta.

§ 34
Wydział Komunikacji

 1. Rejestracja i ewidencja pojazdów.

1) Rejestracja pojazdów.
2) Ewidencja pojazdów.

 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami.

1) Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
2) Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami.
3) Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 1. Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy.

1) Ewidencja instruktorów nauki jazdy.
2) Kontrola ośrodków szkolenia kierowców.
3) skreślony.

 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami.

1) Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów.
2) Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom.

 1. Zarobkowy przewóz osób i rzeczy.

1) Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy.
2) Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.

 1. Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi.

1) Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych.
2) Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych.

 1. Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej.

1) Prowadzenie spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
2) Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.


§ 35
Wydział Audytu Wewnętrznego

 1. Audyt wewnętrzny.

1) Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.
2) Czynności doradcze,
3) Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 1. Ochrona danych.

1) Monitorowanie ochrony danych.


§ 36
Wydział Kultury i Promocji Miasta  

 1. Kultura.

1) Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście.
2) Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta.
3) Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 1. Promocja.

1) Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta.
2) Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym.
3) Koordynacja współpracy z zagranicą.
4) Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
5) Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta.
6) Promocja walorów turystycznych miasta.

 1. Komunikacja społeczna.

1) Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice.
2) Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych.
3) Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych.
4) Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami.
5) Badania opinii publicznej.
6) skreślony.

 1. Sport.

1) Wspieranie działalności sportowej w mieście.
2) Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście.
3) Koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta.
4) Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”.

5) Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 1. Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta.

1) Współpraca oraz nadzór nad muzeum.
2) Współpraca oraz nadzór nad teatrem.
3) Współpraca oraz nadzór nad biblioteką.
4) Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych
5) Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych.

 1. Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty.

1) Wspieranie organizacji pozarządowych.


§ 37
Wydział Księgowości

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu.

1) Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu.
2) Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.
3) Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta.

 1. Prowadzenie obsługi kasowej.

1) Przeprowadzanie operacji kasowych.
2) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów.

 1. Mandaty karne.

1) Ewidencja i windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych.
2) Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych.  


§ 38
Wydział Nadzoru Właścicielskiego  

 1. Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta.

1) Normowanie stanów prawnych.
2) Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta.
3) Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach.
4) Prywatyzacja spółek.
5) Pomoc publiczna.

 1. Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych.

1) Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych.
2) Analiza możliwości przekształceń własnościowych.
3) Analiza wykorzystania majątku miasta.

 1. Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną.

1) Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej.


§ 39  
Wydział Organizacyjny  

 1. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia:

1) Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.
2) Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu.
3) Koordynacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego.

4) Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej wraz z nadzorem nad Biuletynem Informacji Publicznej.

 1. Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu.

1) Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym.
2) Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne.
3) Obsługa administracyjna Urzędu.
4) Archiwum Urzędu.
5) Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP.
6) skreślony.
7) Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta.
8) Obsługa organizacyjna Urzędu.

9) Koordynacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej.

10) Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 1. Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy.

1)  Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy.

 1. skreślony.

 2. Biuro rzeczy znalezionych.

1) Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

 1. skreślony.

§ 40
Wydział Planowania Przestrzennego

 1. Planowanie Przestrzenne.

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
3) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
4) Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie.

 1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

1) Decyzje o warunkach zabudowy.
2) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2a. Procedura przygotowania uchwały o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji tworzących.

 1. Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

1) Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości.
2) Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed  zbyciem  nieruchomości.
3) Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.  


§ 41
Wydział Podatków i Opłat

 1. Podatki i opłaty.

1) Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

 1. Egzekucja należności pieniężnych miasta.

1) Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta.

 1. Pomoc publiczna.

1) Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto.

2) Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto.  
 

§ 42
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

 1. Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy.

1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.
2) Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.
3) Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie.

4) Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi.

 1. Utrzymanie porządku i czystości w mieście.

1) Oczyszczanie terenów należących do miasta.
2) Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych.
3) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta.

4) Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją.

5) skreślony.

 1. Utrzymanie infrastruktury miejskiej.

1) Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury.
2) Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym.

3) Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów.

4) skreślony.

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.

1) Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
2) Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta.
3) Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia.
4) Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

 1. Oświetlenie w mieście.

1) Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.

 1. Wydawanie zezwoleń.

1) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta.
2) Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy.
3) Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.
4) Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta.
5) Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta.
6) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
7) Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

 1. skreślony.

 1. Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

1) Opracowanie i aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

 1. Dostęp do internetu na terenie miasta.

1) Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta.

 1. Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności.

1) Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2) Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach.
3) Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.
4) Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji.
5) Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską.

6) skreślony.

 1. Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta.

1) Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice.
2) Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską.
3) Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich.

 1. skreślony

§ 43
Wydział Spraw Obywatelskich  

 1. Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe.

1) Sprawowanie nadzoru na stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskim klubami sportowymi.
2) Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia.

3) Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Rejestracja zgłoszeń meldunkowych.

2) Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców.

3) Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.

4) Decyzje w sprawach meldunkowych.

5) Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych.

6) Prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7) Wydawanie dowodów osobistych.

8) Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

9) Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

10) Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych

11) Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.

12) Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

13) Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.

14) Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego.

 

§ 44  
Wydział Środowiska  

 1. Ochrona środowiska.

1) Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów.
2) Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami.
3) Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.
4) skreślone.

5) Gospodarka odpadami przemysłowymi.
6) skreślone.
7) Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
8) Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach.
9) Programy z zakresu ochrony środowiska.
10) skreślone.
11) Edukacja ekologiczna.
12) Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

13) Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków.
14) Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 1. Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo.

1) Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników.
2) skreślone.
3) skreślone.
4) Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
5) Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto.

1) Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego,
2) skreślony.
3) Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarka leśną.
4) Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi.
5) Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich.

 

§ 44a

Wydział Zamówień Publicznych

 1. Postępowania z zakresu zamówień publicznych.

1) Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2) Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku.
3)  Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu.
4) Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych.
5) Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych.
6) Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi.

 1. Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

1) Wsparcie  pracowników  Urzędu  w sprawach udzielania zamówień publicznych  pozostających w kompetencji wydziałów.
2)  Szkolenia i konsultacje pracowników  miejskich  jednostek organizacyjnych  w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.
 

§ 45  
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  

 1. Ochrona zdrowia.

1) Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2) Koordynacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia.
3) Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców, umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą.

4) Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

 1. Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

1) Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2) Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej.
3) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej.
4) Pomoc osobom bezdomnym.
5) Prowadzenie wykazu podmiotów, przyjmujących skazanych na prace społeczne.

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym.

1) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

1) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
2) Przeciwdziałanie narkomanii.

 1. Pomoc dla repatriantów.

1) Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej.

 1. Rodzina.

1) Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.
2) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych.
4) Realizacja programu "Rodzina 3+".

 1. Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta.

1) Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2) Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej.
3) Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka.
4) Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy.
5) Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi.
6) Współpraca i nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy.
7) Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

 1. Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

1) Zobowiązania po Szpitalu Nr 1.
2) Zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2.
3) Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym.

 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto:

1) Wsparcie rodzin wielodzietnych.
2) Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.
3) Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

 

DZIAŁ IV    
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 46

Wnioski w sprawie zmian do regulaminu składa się w trybie właściwym dla wydawania zarządzeń organizacyjnych.  

Załącznik nr 1: Schemat organizacyjny
Załącznik nr 2: Mapa zarządzania

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach  

Wykazy określające współpracę, nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne i spółki z większościowym udziałem miasta oraz wskazujące odpowiedzialnych za współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, jak również stowarzyszeniami, fundacjami,  związkami międzygminnymi i organizacjami międzynarodowymi.  

TABELA 1. WYKAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp. NAZWA MIEJSKIEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ FORMA ORGANIZACYJNA WSPÓŁPRACA NADZÓR
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Jednostka budżetowa ED VP3
2. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny Jednostka budżetowa ZD VP3
3. Centrum Ratownictwa Gliwice Jednostka budżetowa PU VP1
4. Dom Dziecka Nr 1 Jednostka budżetowa ZD VP3
5. Dom Dziecka Nr 2 Jednostka budżetowa ZD VP3
6. Dom Dziecka Nr 3 Jednostka budżetowa ZD VP3
7. Dom Dziecka Nr 4 Jednostka budżetowa ZD VP3
8. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Jednostka budżetowa ZD VP3
9. Dom Pomocy Społecznej „Opoka” Jednostka budżetowa ZD VP3
10. skreślony      
11. skreślony      
12. Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej Jednostka budżetowa ED VP3
13. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Jednostka budżetowa KP VP3
14. Górnośląskie Centrum Edukacyjne Jednostka budżetowa ED VP3
15. I Liceum Ogólnokształcące Jednostka budżetowa ED VP3
16. II Liceum Ogólnokształcące Jednostka budżetowa ED VP3
17. V Liceum Ogólnokształcące Jednostka budżetowa ED VP3
18. Miejska Biblioteka Publiczna Instytucja kultury KP VP3
19. Miejski Zarząd Usług Komunalnych Jednostka budżetowa KP VP3
20. Młodzieżowy Dom Kultury Jednostka budżetowa ED VP3
21. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Jednostka budżetowa ED VP3
22. Muzeum w Gliwicach Instytucja kultury KP VP3
23. Ośrodek Pomocy Społecznej Jednostka budżetowa ZD VP3
24. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia Jednostka budżetowa ED VP3
25. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jednostka budżetowa ED VP3
26. Powiatowy Urząd Pracy Jednostka budżetowa ZD VP3
27. Przedszkole Miejskie Nr 18 Jednostka budżetowa ED VP3
28. Przedszkole Miejskie Nr 21 Jednostka budżetowa ED VP3
29. Przedszkole Miejskie Nr 22 Jednostka budżetowa ED VP3
30. Przedszkole Miejskie Nr 23 Jednostka budżetowa ED VP3
31. skreślony      
32. Szkoła Podstawowa Nr 2 Jednostka budżetowa ED VP3
33. Szkoła Podstawowa Nr 3 Jednostka budżetowa ED VP3
34. Szkoła Podstawowa Nr 6 Jednostka budżetowa ED VP3
35. Szkoła Podstawowa Nr 8 Jednostka budżetowa ED VP3
36. Szkoła Podstawowa Nr 9 Jednostka budżetowa ED VP3
37. Szkoła Podstawowa Nr 11 Jednostka budżetowa ED VP3
38. Szkoła Podstawowa Nr 13 Jednostka budżetowa ED VP3
39. Szkoła Podstawowa Nr 21 Jednostka budżetowa ED VP3
40. skreślony - - -
41. Szkoła Podstawowa Nr 28 Jednostka budżetowa ED VP3
42. Szkoła Podstawowa Nr 29 Jednostka budżetowa ED VP3
43. Szkoła Podstawowa Nr 41 Jednostka budżetowa ED VP3
44. Środowiskowy Dom Samopomocy Jednostka budżetowa ZD VP3
45. Straż Miejska Jednostka budżetowa PU VP1
46. Teatr Miejskich w Gliwicach Instytucja artystyczna KP VP3
47. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Jednostka budżetowa GN VP2
48. Zarząd Dróg Miejskich Jednostka budżetowa PU VP1
49. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 Jednostka budżetowa ED VP3
50. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 2 Jednostka budżetowa ED VP3
51. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 3 Jednostka budżetowa ED VP3
52. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 4 Jednostka budżetowa ED VP3
53. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Jednostka budżetowa ED VP3
54. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Jednostka budżetowa ED VP3
55. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Jednostka budżetowa ED VP3
56. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Jednostka budżetowa ED VP3
57. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Jednostka budżetowa ED VP3
58. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Jednostka budżetowa ED VP3
59. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 Jednostka budżetowa ED VP3
60. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 Jednostka budżetowa ED VP3
61. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 Jednostka budżetowa ED VP3
62. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 Jednostka budżetowa ED VP3
63. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 Jednostka budżetowa ED VP3
64. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 Jednostka budżetowa ED VP3
64a Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Jednostka budżetowa ED VP3
65. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych Jednostka budżetowa ED VP3
66. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych Jednostka budżetowa ED VP3
67. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Jednostka budżetowa ED VP3
68. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Jednostka budżetowa ED VP3
69. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Jednostka budżetowa ED VP3
70. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Jednostka budżetowa ED VP3
71. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Jednostka budżetowa ED VP3
72. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 Jednostka budżetowa ED VP3
73. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 Jednostka budżetowa ED VP3
74. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 Jednostka budżetowa ED VP3
75. Zespół Szkół Samochodowych Jednostka budżetowa ED VP3
76. Zespół Szkół Specjalnych Jednostka budżetowa ED VP3
77. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Jednostka budżetowa ED VP3
78. Zespół Szkół Łączności Jednostka budżetowa ED VP3
79. Żłobki Miejskie Jednostka budżetowa ZD VP3


TABELA 2. WYKAZ POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

LP. NAZWA POWIATOWEJ SŁUŻBY, INSPEKCJI I STRAŻY WSPÓŁPRACA
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej VP1/PU
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego VP1/AB
3. Powiatowa Inspekcja Sanitarna VP1/PU


TABELA 3. WYKAZ SPÓŁEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA

LP. NAZWA SPÓŁKI Z WIĘKSZOŚCIOWYM
UDZIAŁEM MIASTA
FORMA ORGANIZACYJNA WSPÓŁPRACA NADZÓR
1. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
2. Gliwicki Klub Sportowy "PIAST" S.A. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. BRM – w zakresie nadzoru merytorycznego nad realizacją projektów miejskich finansowanych z funduszy Unii Europejskiej
NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego
VP2

VP1
4. Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego
PU – w zakresie realizacji umowy „Administrowanie i zarządzanie gminnymi drogami”
VP1
8. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
9a. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
10. Śląskie Centrum Logistyki S.A. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
11. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego VP1
12. Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego
ZGM – w zakresie realizacji umowy „Administrowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi Gminy Gliwice”
VP1
VP2
13. Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. NA – w zakresie nadzoru właścicielskiego
ZGM – w zakresie realizacji umowy „Administrowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi Gminy Gliwice”
VP1
VP2


TABELA 4. WYKAZ STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI ORAZ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH ORAZ ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

LP. NAZWA STOWARZYSZENIA, FUNDACJI, ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO FORMA ORGANIZACYJNA WSPÓŁPRACA
1. Górnośląsko-Zagłębiowska Matropolia Związek BPR/PM
2. skreślony    
3. Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP Związek PU/VP1
4. Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej Stowarzyszenie BRM/VP2
5. Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Fundacja PU/VP1
6. Śląska Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie KP/VP3
7. Śląski Związek Gmin i Powiatów Stowarzyszenie BPR/PM
8. Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd "Pro Silesia" Stowarzyszenie BRM/VP2
9. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Stowarzyszenie BRM/VP2
10. Związek Miast Polskich Stowarzyszenie BPR/PM

  liczba odsłon strony: 60 590 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP