Spis rejestrów publicznych

Stan na dzień : 13.03.2019

Nazwa rejestru publicznego
Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu.
Ewidencja Kąpielisk zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Ewidencja działalności gospodarczej
Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Ewidencja niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice
Ewidencja podatkowa nieruchomości
Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Ewidencja szkół niepublicznych
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Miejski System Informacji Przestrzennej
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Gliwice, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Gliwice
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
Powiatowe Archiwum Geologiczne
Rejestr cen i wartości nieruchomości miasta Gliwice
Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osób które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, zatrzymano dokument prawa jazdy oraz skierowanych na badania lekarskie, badania psychologiczne, kurs reedukacyjny.
Rejestr danych o pojazdach i właścicielach pojazdów oraz wydanych dokumentach komunikacyjnych
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Rejestr decyzji ustalajacych jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości
Rejestr instytucji kultury Miasta Gliwice
Rejestr oświadczeń majątkowych
Rejestr petycji
Rejestr planów miejscowych
Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie ośrodków szkolenia kierowców
Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie stacji kontroli pojazdów
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr stowarzyszeń zwykłych, których siedzibą jest miasto Gliwice
Rejestr stowarzyszeń, których siedzibą jest miasto Gliwice i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr uchwał Rady Miasta
Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Miasta
Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę
Rejestr wszykich kategorii czynności przetwarzania
Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodowa działalność lobbingową
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gliwice
Rejestr zaświadczeń
Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Stały rejestr wyborców
Wykaz dziennych opiekunów
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.
Wykaz udzielonej pomocy publicznej przez miasto Gliwice
Wykaz udzielonych dotacji celowych na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.
Wykaz umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
Zbiór aktów prawa miejscowego
Zbiór danych dotyczących nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych


Nazwa rejestru Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu.
Prowadzony_od 01.01.2001-wersja papierowa, 01.07.2001 wersja elektroniczna.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art.24 ust.3 ustawy oraz art.19 Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr.62,poz.627 z późniejszymi zmianami/ od 15.10.2008 - art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ( Dz. U.08.199.1227) z późn zmianami..
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Wydział Środowiska 032-239-11-36
Rejestr zawiera Nazwiska i imiona Opis, temat dokumentu,data zatwierdzenia,zakres przedmiotowy,nazwa dokumementu,miejsce przechowywania,czy dokument jest ostateczny,data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie, uwagi,rodzaj dokumentu,znak sprawy,zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji,zatwierdził,wytworzył,obszar, którego dokument dotyczy,data dokumentu,adres elektroniczny zawierający nośnik dokumentu,numery kart innych dokumentów w sprawie.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Środowiska

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja Kąpielisk zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice
Prowadzony_od 17.05.2011.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 34b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. 2011, nr 91, poz. 527)..
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru p. Katarzyna Magosz-Afanasiew (magosz-afanasiew_k@um.gliwice.pl)., Paweł Trzciński, trzciński_p@um.gliwice.pl, tel. 032-2391211,
Rejestr zawiera wykaz kąpielisk na terenie miasta Gliwice, informacje podstawowe dotyczące danego kąpieliska, informacje o jakości wody (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Dostępność jawny (Dostępny w BIP w Menu KULTURA I SPORT/Ewidencja kąpielisk Miasta Gliwice)
Wydział prowadzący Kultury i Promocji Miasta

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Prowadzony_od 30.06.2002.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. nr 243, poz. 1449).
Cel prowadzenia rejestru wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Janusz Górecki, Iwona Tomaszewska, pok. 218, tel. tel. 32 239 11 18, 32 238 54 34, mail so@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera zakres danych określa § 5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Spraw Obywatelskich

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja działalności gospodarczej
Prowadzony_od 1988.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa o Działalności Gospodarczej z dn.23.XII.1988r. Dz.U.Nr 41 poz.324 (z póź. zm.) Prawo działalności gospodarczej z dn.19.XI.1999r Dz.U.Nr.101 poz.1188 (z póź.zm.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.VII.2004 Dz.U. 2010.220.1447.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Joanna Dzikowska, pok.10 , tel. 32 -238 -56 -76
Rejestr zawiera Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszk.),PESEL,nazwa firmy,adres siedziby i wykonywania dział. gosp.,zakres prowadz. działalności gosp.,data rozpoczęcia, zmiany i wykreślenia dział. gosp.
Dostępność jawny w zakresie systemu CEIDG
Wydział prowadzący Biuro Obsługi Interesantów

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Prowadzony_od 1.07.1999 r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marzena Zdebel pok. 316 tel 239-12-67
Rejestr zawiera PESEL, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, dane na temat stanu zdrowia. Dane identyfikujące dokumenty wydane w wyniku dokonywanych czynności.
Dostępność Informacja prawnie chroniona przepisami o ochronie danych osobowych. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie precyzuje charakteru tej ewidencji. Z uwagi na dane w niej zawarte ma charakter jawny (z wyłączeniem informacji o stanie zdrowia instruktorów oraz danych adresowych)
Wydział prowadzący Wydział Komunikacji

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
Prowadzony_od 1999 r..
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Krystyna Błasiak tel. 32-338-64-62
Rejestr zawiera dane placówek kształcenia ustawicznego w Gliwicach
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Edukacji

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice
Prowadzony_od 2007 r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1553 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marta Świstun 32 239-11-58
Rejestr zawiera Określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – wraz z adresem miejsca zamieszkania, nr NIP, nr KRS, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu, liczbę miejsc noclegowych.
Dostępność Jawny
Wydział prowadzący Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja podatkowa nieruchomości
Prowadzony_od 01.01.2005.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 7a Ustawa dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ; § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04. 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Maciej Szejbal pok. 467, tel (32) 23- 85-660
Rejestr zawiera Dane dotyczące podatników oraz przedmiotów opodatkowania
Dostępność Rejestr chroni tajemnica skarbowa
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Prowadzony_od 1.01.2003.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Iwona Rydel, po.444 tel (32) 23-91-299
Rejestr zawiera Imię, nazwisko lub nazwa osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres, lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów- nr i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny nr identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, nr ewidencyjny zaświadczenia, treść informacji, nazwa organu podatkowego oraz znak pisma, przy którym informację otrzymano lub przekazano
Dostępność rejestr chroni tajemnica skarbowa
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
Prowadzony_od 1.01.1999.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Rozporządzenia Ministra Finansów z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Maria Kubica pok.470 tel (32) 23-12-043, Agata Roczniak pok. 441, tel (32) 23-85-446, Maciej Szejbal pok. 467, tel (32) 23- 85-660
Rejestr zawiera Kwoty zobowiązania stanowiące obciążenie konta podatnika, kwoty zmniejszające zobowiązanie, wpłaty, zwroty, zaliczenia nadpłat
Dostępność Rejestr chroniony tajemnicą skarbową
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Prowadzony_od 20 maja 2016.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Prawo o stowarzyszeniach - (Dz. U. z 2017 r., poz. 210).
Cel prowadzenia rejestru wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Janusz Górecki, Iwona Tomaszewska, Danuta Olejnik pok. 218, tel. 32 239 11 18, 32 238 54 34, mail so@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera dane określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. 2016.644.)
Dostępność jawny, udostępniona w BIP
Wydział prowadzący Wydział Spraw Obywatelskich

powrót

Nazwa rejestru Ewidencja szkół niepublicznych
Prowadzony_od 1999 r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Krystyna Błasiak tel. 32-338-64-62
Rejestr zawiera Dane szkół niepublicznych w Gliwicach
Dostępność Jawny
Wydział prowadzący Wydział Edukacji

powrót

Nazwa rejestru Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Prowadzony_od 01.10.2006.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 3 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2018, poz 1454 .
Cel prowadzenia rejestru Ustawowy obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy do obowiązkowych zadań własnych gminy,
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Grażyna Kasperek, Ewa Duda-Jordan, tel. 32/239 13 00
Rejestr zawiera firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Środowiska

powrót

Nazwa rejestru Miejski System Informacji Przestrzennej
Prowadzony_od 2007.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014r. poz.1114, z 2016 r. poz.352, z późn. zm.) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010 nr 76 poz.489, z 2012 r. poz. 951, z późn. zm.) ..
Cel prowadzenia rejestru Zapewnienie dostępu do rejestrów miejskich poprzez systemy teleinformatyczne.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Tomasz Ściegliński, telefon 32 338-65-31 pp@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera Warstwy informacyjne z rejestrów miejskich: m.in. ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, ortofotomapa, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne
Dostępność Dane udostępniane są zgodnie z art.15 informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014r. poz.1114, z 2016 r. poz.352, z późn. zm.)
Wydział prowadzący Wydział Planowania Przestrzennego

powrót

Nazwa rejestru Nieruchomości stanowiące własność Miasta Gliwice, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Gliwice
Prowadzony_od 01.01.2011.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) .
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marta Kołtowska: 32/33-86-429
Rejestr zawiera nieruchomości stanowiące własność Miasta Gliwice, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Gliwice.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Gospodarki Nieruchomościami

powrót

Nazwa rejestru Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Prowadzony_od 01.01.2011.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) .
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marta Kołtowska: 32/33-86-429
Rejestr zawiera nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Gospodarki Nieruchomościami

powrót

Nazwa rejestru Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
Prowadzony_od 1989 r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 520 z późn. zm).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Geodeta Miasta - Sebastian Ptak, pokój 421 telefon 32-239-12-47 ge@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera Zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: 1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); 3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 5) państwowego rejestru nazw geograficznych; 6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 7) rejestru cen i wartości nieruchomości; 10) szczegółowych osnów geodezyjnych; 11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. 12) dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
Dostępność Dane są udostępniane odpłatnie lub bezpłatnie na podstawie art. 40a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wnioski o udostępnienie danych znajdują się w Biurze Obsługi Klienta, w Wydziale Geodezji i Kartografii lub na stronie internetowej w zakładce: Biuletynu Informacji Publicznej/Wirtualne Biuro Obsługi/Karty usług urzędu miejskiego.
Wydział prowadzący Wydział Geodezji i Kartografii

powrót

Nazwa rejestru Powiatowe Archiwum Geologiczne
Prowadzony_od 1999.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Prawo geologiczne i górnicze art. 102.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru A. Dolińska-Szeląg 032-238-54-20
Rejestr zawiera Spis tytułów projektów prac geologicznych i dokumentacji
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Środowiska

powrót

Nazwa rejestru Rejestr cen i wartości nieruchomości miasta Gliwice
Prowadzony_od 1.01.2004.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm).
Cel prowadzenia rejestru Udzielanie informacji niezbędnej do szacowania nieruchomości
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Jacek Sobelski pokój 415 telefon 032-238-54-49 sobelski_j@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera Ceny nieruchomości,wartości nieruchomości określane przez rzeczoznawców majątkowych, adres położenia nieruchomości, rodzaj nieruchomości, pole powierzchni nieruchomości gruntowej,data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości, inne dostępne dane
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Geodezji i Kartografii

powrót

Nazwa rejestru Rejestr czynności przetwarzania
Prowadzony_od 25.05.2018.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Inspektor Ochrony Danych - Sojka
Rejestr zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych; cele przetwarzania; opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych; kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych; przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń; planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych; ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.
Dostępność Dostępny tylko dla organu nadzorczego
Wydział prowadzący Wydział Audytu Wewnętrznego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr danych o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach bez uprawnień, osób które skierowano na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i/lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, zatrzymano dokument prawa jazdy oraz skierowanych na badania lekarskie, badania psychologiczne, kurs reedukacyjny.
Prowadzony_od wersja papierowa / ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98 poz.602. 1997r.) -.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 01.02.1983r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 6 poz. 35 z 1983r.) wersja papierowa ustawa z dnia 02.06.2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108 poz.908 z 2005r.).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Izabela Kowynia pok 316 tel. 239-12-67
Rejestr zawiera PESEL, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, dane na temat stanu zdrowia, orzeczonych środków karnych. Dane identyfikujące dokumenty wydane w wyniku dokonywanych czynności.
Dostępność Ochrona w trybie ustawy o ochronie danych osobowych.
Wydział prowadzący Wydział Komunikacji

powrót

Nazwa rejestru Rejestr danych o pojazdach i właścicielach pojazdów oraz wydanych dokumentach komunikacyjnych
Prowadzony_od wersja papierowa / ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98 poz.602. 1997r.) -.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 01.02.1983r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 6 poz. 35 z 1983r.) wersja papierowa ustawa z dnia 02.06.2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108 poz.908 z 2005r.).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Ewa Maciaszczyk pok. BOI tel 0-32-239-11-89
Rejestr zawiera PESEL, miejsce zamieszkania osoby fizycznej; REGON, siedziba osoby prawnej, dane techniczne pojazdów, dane identyfikujące dokumenty wydane w wyniku dokonywanych czynności.
Dostępność Rejestr ma charakter niejawny. Dane znajdujące się w ewidencji są informacją niejawną. Udostępnianie odbywa się w trybie określonym w art.80c ustawy Prawo o ruchu drogowym lub w postaci zaświadczeń w trybie określonym w art.217 i KPA.
Wydział prowadzący Wydział Komunikacji

powrót

Nazwa rejestru Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Prowadzony_od 11.07.2003.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 57, ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Magdalena Gowin, p. 216, tel. 32 338 65 15,Grażyna Dobrut, p. 216, tel. 32 338 65 15
Rejestr zawiera Dane dotyczące obszaru, którego wniosek dotyczy, dane wnioskodawcy, rodzaj inwestycji, streszczenie ustaleń decyzji
Dostępność Informacja prawnie chroniona przez przepisy o ochronie danych osobowych
Wydział prowadzący Wydział Planowania Przestrzennego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Prowadzony_od 11.07.2003.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 67, ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Magdalena Gowin, p. 216, tel. 32 338 65 15,Grażyna Dobrut, p. 216, tel. 32 338 65 15
Rejestr zawiera Dane dotyczące obszaru, którego wniosek dotyczy, dane wnioskodawcy, rodzaj inwestycji, streszczenie ustaleń decyzji
Dostępność Informacja prawnie chroniona przez przepisy o ochronie danych osobowych
Wydział prowadzący Wydział Planowania Przestrzennego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr decyzji ustalajacych jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości
Prowadzony_od 01.01. 1995.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art.36 ust.9 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie art.37 ust.6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Andrzej Ociepa, p. 215, tel. 32 338 65 13
Rejestr zawiera dane dot. wysokości opłaty oraz adresata decyzji
Dostępność Informacja prawnie chroniona przez przepisy o ochronie danych osobowych
Wydział prowadzący Wydział Planowania Przestrzennego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr instytucji kultury Miasta Gliwice
Prowadzony_od 1992 r..
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art.14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Stella Zaborowska-Nawrath, tel. 32/238-54-10
Rejestr zawiera oznaczenie instytucji kultury, organizacja instytucji kultury, mienie instytucji kultury,połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Kultury i Promocji Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr oświadczeń majątkowych
Prowadzony_od 1.01.2003.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 24h do 24m ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .
Cel prowadzenia rejestru Ujawnienie stanu majątkowego osób publicznych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Zdzisława Romanowska - Dudzińska (Wydział Kadr, Szkoleń i Płac) pok.364, tel.:32/238-54-89 Alina Roj (Wydział Edukacji) Jasna 31a, pok. 108, tel.: 32/338-64-73, Anna Ciekańska (Biuro Rady Miasta) pok.136, tel 32/238-54-27
Rejestr zawiera Informacje dotyczące majątku osób publicznych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Dostępność Dane opublikowane w BIP-ie są jawne, niejawne są informacje o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o adresach położenia nieruchomości. Powyższe informacje nie ujawnione w BIP-ie są zgromadzone w dokumentach papierowych przechowywanych w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac oraz w Wydziale Edukacji., Biurze Rady Miasta
Wydział prowadzący Wydział Kadr i Szkoleń i Płac/Wydział Edukacji/Biuro Rady Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr petycji
Prowadzony_od 06.09.2015.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru prowadzenie rejestru związane jest z obowiązkiem upubliczniania na stronie internetowej informacji o rozpatrywanych petycjach wynikającym z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/petycje.
Cel prowadzenia rejestru Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Sylwia Gacek, pok. 123, tel. 32 238 56 94
Rejestr zawiera Numer petycji, Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach), Skan petycji, Przedmiot petycji, Data złożenia petycji, Przewidywany termin załatwienia sprawy,Przebieg postępowania/ zasięgane opinie, Informacja o sposobie załatwienia petycji,
Dostępność rejestr jest jawny za wyjątkiem danych o składających petycje jeżeli nie wyrazili takiej zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Wydział prowadzący Biuro Prezydenta Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr planów miejscowych
Prowadzony_od 01.01.1995r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art.30 ust.1 Ustawy o zag. przestrzennym obecnie art.31, ust 1 ustawy o pl. i zag. przestrzennym.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Małgorzata Knebloch ,pokój 213, tel. 032 338 65 10
Rejestr zawiera dane dot. daty i nr. Uchwały RM oraz kiedy nastąpiła publikacja w Dz.Urzędowym
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Planowania Przestrzennego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Prowadzony_od 17 czerwca 2015.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Zarządzenie Nr PM 1065/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu..
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów wewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Maciej Szejbal pok.467, tel (32) 238-56-60, Krystyna Król pok.471, tel (32) 239-11-93
Rejestr zawiera Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Dostępność Rejestr niejawny
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Prowadzony_od 1.01.2012.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236, poz.2008 z późn. zm.).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Agnieszka Skoczylas, pok. 010, tel. 032-238-54-22
Rejestr zawiera firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON o ile przedsiębiorca posiada taki numer, określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych oraz numer rejestrowy
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

powrót

Nazwa rejestru Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie ośrodków szkolenia kierowców
Prowadzony_od 21.08.2004r..
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marzena Zdebel pok. 316 tel 032-239-12-67
Rejestr zawiera Firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, adres ośrodka szkolenia kierowców
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Komunikacji

powrót

Nazwa rejestru Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie stacji kontroli pojazdów
Prowadzony_od 21.08.2004r..
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Lidia Uniszewska pok 322 tel. 032-238-54-15
Rejestr zawiera Firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, adres stacji kontroli pojazdów, zakres badań, imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Komunikacji

powrót

Nazwa rejestru Rejestr skarg i wniosków
Prowadzony_od 27.05.1990.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Art. 254 kpa (t.j.Dz.U.2017.1257) "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2..
Cel prowadzenia rejestru Ułatwienie kontroli przebiegu oraz terminowości załatwienia skarg i wniosków
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Sylwia Gacek, pok. 123, tel. 32 238 56 94
Rejestr zawiera Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; Przedmiot skargi/wniosku; Wydział/jednostka której skarga/wniosek dotyczy; Nazwę podmiotu, od którego sprawa wpłynęła; Data wpływu skargi/wniosku; Data ostatecznego załatwienia skargi/wniosku; Informacja o sposobie rozpatrzenia oraz terminowości załatwienia sprawy; Informacja o tym, kto rozpatruje skargę/wniosek; Uwagi.
Dostępność rejestr jest jawny za wyjątkiem danych o składających skargi i wnioski
Wydział prowadzący Biuro Prezydenta Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr stowarzyszeń zwykłych, których siedzibą jest miasto Gliwice
Prowadzony_od 1.01.1999.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru rejestr archiwalny, prowadzony od 01.01.1999 r. do 19.05.2016 r . na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietni 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 maja 2016 r..
Cel prowadzenia rejestru Zapewnienie realizacji prawa zrzeszenia się
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Janusz Górecki, Iwona Tomaszewska, Danuta Olejnik pok. 218, tel. 32 239 11 18, 32 238 54 34, mail so@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera nazwa stowarzyszenia, adres siedziby stowarzyszenia
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Spraw Obywatelskich

powrót

Nazwa rejestru Rejestr stowarzyszeń, których siedzibą jest miasto Gliwice i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
Prowadzony_od 1.01.1999.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Prawo o stowarzyszeniach - (Dz. U. z 2017 r., poz. 210).
Cel prowadzenia rejestru Zapewnienie realizacji prawa zrzeszenia się
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Janusz Górecki,Iwona Tomaszewska, pok. 218, tel. 0-32-231-22-26, 0-32-239-11-18
Rejestr zawiera nazwa stowarzyszenia, adres siedziby
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Spraw Obywatelskich

powrót

Nazwa rejestru Rejestr uchwał Rady Miasta
Prowadzony_od 1990.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2.
Cel prowadzenia rejestru Ewidencja uchwał Rady Miasta
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marta Stradomska tel. 032-2391205
Rejestr zawiera Data uchwalenia, data wejścia w życie, w sprawie,tekst uchwały, informacje dotyczące: wejścia w życie uchwały, informację o publikacji (gdzie jest publikowana i kiedy), stan uchwały (obowiązuje, uchylona, utraciła moc itp.), informację o wykonaniu, informację o złożonych skargach na uchwałę (jeśli są skargi), informację o ewentualnym wszczęciu postępowania nadzorczego i wynikach postępowania, informację o wnioskodawcy projektu uchwały, informację o zmianach uchwały.
Dostępność jawny udostępniony w BIP
Wydział prowadzący Biuro Rady Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rady Miasta
Prowadzony_od 2002.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2..
Cel prowadzenia rejestru Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Rady Miasta
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Anna Ciekańska tel. 0-32 238-54-27
Rejestr zawiera imię i nazwisko radnego składającego interpelację/wniosek/pismo, przedmiot sprawy, datę wpływu interpelacji/wniosku/pisma oraz datę otrzymania odpowiedzi, wskazanie adresata interpelacji/wniosku/pisma, a także numer sprawy w rejestrze.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Biuro Rady Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę
Prowadzony_od 01.01.1995.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art.31, ust 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Małgorzata Knebloch p.213, tel. 032 338 65 10
Rejestr zawiera dane dotyczące obszaru oraz dane osoby wnioskującej o zmianę planu
Dostępność Informacja prawnie chroniona przez przepisy o ochronie danych osobowych
Wydział prowadzący Wydział Planowania Przestrzennego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr wszykich kategorii czynności przetwarzania
Prowadzony_od 25.05.2018.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art 30.2.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Inspektor Ochrony Danych - Piotr Sojka
Rejestr zawiera imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych; kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów; gdy ma to zastosowanie –przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń; ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
Dostępność Rejestr dostepny na rządanie organu nadzorczego
Wydział prowadzący Wydział Audytu Wewnętrznego

powrót

Nazwa rejestru Rejestr wystąpień podmiotów prowadzących zawodowa działalność lobbingową
Prowadzony_od 2016.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Art.16 i 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz pkt 6.1) zarządzenia organizacyjnego nr 93/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 sierpnia 2016 r..
Cel prowadzenia rejestru Realizacja obowiązku wynikającego z art. 16 i 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz pkt 6. 4) i 6. 6) zarządzenia organizacyjnego nr 93/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 sierpnia 2016 r.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marta Stradomska tel. 32-23-91-205, pokój 143
Rejestr zawiera Imie i nazwisko/Firma (podmiotu, od którego pochodzi wystapienie lobbingowe),Adres/Siedziba podmiotu, Nr z rejestru podmiotówwykonujacych działalność lobbingową (Rejestr MSWiA), Imię i nazwisko/Firma (podmiotu na którego rzeczwpłynęło wystąpienie lobbingowe), Adres/ Siedziba (podmiotu na którego rzeczwpłynęło wystąpienie lobbingowe), Data wpływu wystąpienia do UM, Przedmiot wystąpienia,Oczekiwany przez podmiot sposób rozstzrygnięcia, forma przyjetego działania lobbingowego, Nr sprawy w UM, Wydział / jednostka do , którego przekazano wystąpienie, Sposób rozwiązania sprawy,Data zakończenia postępowania, Uwagi
Dostępność jawny za wyjątkiem danych adresowych osób fizycznych
Wydział prowadzący Biuro Rady Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gliwice
Prowadzony_od 1990.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2.
Cel prowadzenia rejestru Ewidencja zarządzeń Prezydenta Miasta Gliwice
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Bożena Kozłowska tel. 032-231-46-30 pok. 441
Rejestr zawiera numer zarządzenia, data, opis-dotyczy, stan (aktualne, nieaktualne, wykonane), wnioskujący, odpowiedzialny, nadzorujący, zmiany-uchylenia, podstawa prawna (uchwała RM)
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Biuro Prezydenta Miasta

powrót

Nazwa rejestru Rejestr zaświadczeń
Prowadzony_od 1.01.2003.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Iwona Rydel, pok.444 tel (32) 23-91-299; Jolanta Kołodziej pok.444 tel (32) 23-91-299;Justyna Waleczko pok.454, tel.(32) 23-91-198, Aleksandra Zygadło, pok.453, te. (32) 23-91-192
Rejestr zawiera Nr ewidencyjny zaświadczenia, data wpływu wniosku, Imię, nazwisko lub nazwa osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres, lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów- nr i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny nr identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, treść wniosku, data wydania zaświadczenia, treść zaświadczenia, informacje o sposobie załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia
Dostępność Rejestr chroni tajemnica skarbowa
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
Prowadzony_od 01.05.2003.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art.64, ust3 Ustawy o ochronie przyrody,.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Anna Dolińska - Szeląg, Urszula Marcinkowska, pok. 330. tel 32 238-54-20
Rejestr zawiera informacje o posiadaczach zwierząt.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Środowiska

powrót

Nazwa rejestru Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Prowadzony_od 13.10.2011.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Bożena Karasewicz, p. 204, tel. 32 238-54-33 (wew. 533)
Rejestr zawiera dane podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz informacje o placówce
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

powrót

Nazwa rejestru Stały rejestr wyborców
Prowadzony_od 16.06.1993.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.754 z późn. zm.).
Cel prowadzenia rejestru potwierdzenie prawa wybierania oraz prawa wybieralności
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Danuta Olejnik, pok. 221, tel. 32 239 11 03, Iwona Tomaszewska, pok. 218, tel. 32 239 11 18, 32 238 54 34, mail so@um.gliwice.pl
Rejestr zawiera nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania; w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.
Dostępność ochronie podlega cały zakres danych zgromadzony - zasady udostępnia reguluje § 12 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r
Wydział prowadzący Wydział Spraw Obywatelskich

powrót

Nazwa rejestru Wykaz dziennych opiekunów
Prowadzony_od 01.10.2013.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Bożena Karasewicz, p. 204, tel. 32 238-54-33 (wew. 533)
Rejestr zawiera imię i nazwisko dziennego opiekuna
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

powrót

Nazwa rejestru Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
Prowadzony_od 23.11.2002 r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Art.37 ust.1 pkt.2 ppkt.f ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Zarządzenie organizacyjne Prezydenta Miasta Gliwice 23/10 z 2.04.2010 r..
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Sławomir Lemański pok.446, te. (32) 23-91-107
Rejestr zawiera Nazwisko, imię/nazwa podmiotu, rodzaj ulgi, przyczyna umorzenia, kwota ulgi podatkowej, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Gliwice.
Prowadzony_od 2014.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z dnia 28.09.2012r.) Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody (w tym rejestru Pomników Przyrody) na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2018. poz. 1614.
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czyżewska, tel (32) 238-55-16
Rejestr zawiera obwód drzewa (na wysokości 130 cm), wiek, nazwę gatunkową oraz lokalizację.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Środowiska

powrót

Nazwa rejestru Wykaz udzielonej pomocy publicznej przez miasto Gliwice
Prowadzony_od 1.07.2004.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Art.37 ust.1 pkt.2 ppkt.g ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Zarządzenie organizacyjne Prezydenta Miasta Gliwice 45/09 z 16.06.2009 r..
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Sławomir Lemański pok.446, te. (32) 23-91-107
Rejestr zawiera Firma beneficjenta pomocy, wartość, przeznaczenie oraz formę pomocy publicznej o sposobie załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Wykaz udzielonych dotacji celowych na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.
Prowadzony_od 12.03.2014.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Brak.
Cel prowadzenia rejestru Jawność gospodarowania środkami publicznymi,
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Tomasz Misztal, tel.: (32) 238-56-77
Rejestr zawiera imię i nazwisko beneficjenta lub nazwę podmiotu, kwotę dotacji, rodzaj dotacji celowej (2 rodzaje: a. dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych, b. dotacja celowa na pokrycie kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii OZE), rok wypłacenia dotacji celowej
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Środowiska

powrót

Nazwa rejestru Wykaz umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
Prowadzony_od 1.07.2004.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Zarządzenie organizacyjne Prezydenta Miasta Gliwice 23/10 z 2.04.2010 r..
Cel prowadzenia rejestru Wymóg wynikający z przepisów zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Sławomir Lemański pok.446, te. (32) 23-91-107
Rejestr zawiera Rodzaj umorzonej należności, łączna kwota umorzeń dla danego rodzaju należności
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Wydział Podatków i Opłat

powrót

Nazwa rejestru Zbiór aktów prawa miejscowego
Prowadzony_od 1990.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Art. 28 ust. 2 USTAWY z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - załącznik nr 2.
Cel prowadzenia rejestru Ewidencja uchwał Rady Miasta
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Marta Stradomska tel. 32-23-91-205, pokój 143
Rejestr zawiera Data uchwalenia, data wejścia w życie, w sprawie,tekst uchwały, informacje dotyczące: wejścia w życie uchwały, informację o publikacji (gdzie jest publikowana i kiedy), stan uchwały (obowiązuje, uchylona, utraciła moc itp.), informację o wykonaniu, informację o złożonych skargach na uchwałę (jeśli są skargi), informację o ewentualnym wszczęciu postępowania nadzorczego i wynikach postępowania, informację o wnioskodawcy projektu uchwały, informację o zmianach uchwały.
Dostępność jawny
Wydział prowadzący Biuro Rady Miasta

powrót

Nazwa rejestru Zbiór danych dotyczących nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
Prowadzony_od 2005 r.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 814).
Cel prowadzenia rejestru Wymóg ustawowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru Alina Roj 32-338-64-73
Rejestr zawiera dane osobowe osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice
Dostępność informacja prawnie chroniona przepisami o ochronie danych osobowych
Wydział prowadzący Wydział Edukacji

powrót

Odpowiedzialny za prowadzenie rejestru -

Piotr Sojka