Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXXIII/2022

Porządek sesji nr XXXIII/2022

Sesja z dnia 20-01-2022 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 16 grudnia 2021 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 724/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice
7 Projekt uchwały (druk nr 725/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 722/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice
9 Projekt uchwały (druk nr 717/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
10 Projekt uchwały (druk nr 723/2022) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Gliwice
11 Projekt uchwały (druk nr 716/2022) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Parkowej 5
12 Projekt uchwały (druk nr 718/2022) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 525, 526, 527, obręb Przedmieście, położonych przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach stanowiące własność miasta Gliwice
13 Projekt uchwały (druk nr 719/2022) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach
14 Projekt uchwały (druk nr 720/2022) w sprawie zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, wchodzących w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach poprzez zmianę siedziby
15 Projekt uchwały (druk nr 721/2022) w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
16 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
17 Zamknięcie sesji.