Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Sesje rady miasta / Porządek sesji nr XXXIV/2022

Porządek sesji nr XXXIV/2022

Sesja z dnia 10-03-2022 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

1 Otwarcie sesji.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Przyjęcie protokołu sesji z dnia 20 stycznia 2022 r.
4 Komunikaty.
5 Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6 Projekt uchwały (druk nr 749/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.
7 Projekt uchwały (druk nr 750/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok
8 Projekt uchwały (druk nr 737/2022) w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Gliwice oraz jego jednostkom organizacyjnym będącym jednostkami budżetowymi lub samorządowymi instytucjami kultury, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
9 Projekt uchwały (druk nr 738/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej
10 Projekt uchwały (druk nr 759/2022) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice - program "Mój deszcz"
11 Projekt uchwały (druk nr 726/2022) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025
12 Projekt uchwały (druk nr 727/2022) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
13 Projekt uchwały (druk nr 760/2022) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2022 r.
14 Projekt uchwały (druk nr 746/2022) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2022 r.
15 Projekt uchwały (druk nr 761/2022) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.144.2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
16 Projekt uchwały (druk nr 751/2022) w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej na terenie miasta Gliwice drogi gminnej (ul. Alberta Einsteina), odcinek od ul. Klasztornej (rondo Alberta Einsteina) w kierunku terenów przemysłowych (ślepe zakończenie)
17 Projekt uchwały (druk nr 752/2022) w sprawie pozbawienia alei Przyjaźni zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
18 Projekt uchwały (druk nr 753/2022) w sprawie pozbawienia fragmentu ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach kategorii drogi powiatowej
19 Projekt uchwały (druk nr 754/2022) w sprawie zaliczenia fragmentu ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
20 Projekt uchwały (druk nr 755/2022) w sprawie pozbawienia fragmentu ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach kategorii drogi powiatowej
21 Projekt uchwały (druk nr 756/2022) w sprawie zaliczenia fragmentu ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
22 Projekt uchwały (druk nr 747/2022) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Piwnej i Okopowej
23 Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 728/2022, 729/2022, 730/2022):
23 a Projekt uchwały (druk nr 728/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
23 b Projekt uchwały (druk nr 729/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
23 c Projekt uchwały (druk nr 730/2022) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice
24 Projekty uchwał w sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 731/2022, 732/2022, 733/2022):
24 a Projekt uchwały (druk nr 731/2022) w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice
24 b Projekt uchwały (druk nr 732/2022) w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice
24 c Projekt uchwały (druk nr 733/2022) w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice
25 Projekt uchwały (druk nr 742/2022) w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Gliwicach, ulica Warszawska 35
26 Projekt uchwały (druk nr 743/2022) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Gliwicach ulica Warszawska 35 do Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach
27 Projekt uchwały (druk nr 741/2022) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
28 Projekt uchwały (druk nr 748/2022) w sprawie nadania nazwy arenie lekkoatletycznej położonej na terenie miasta Gliwice
29 Projekt uchwały (druk nr 736/2022) w sprawie powołania Rady Muzeum w Gliwicach
30 Projekt uchwały (druk nr 745/2022) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice programu pn. Gliwicka Karta Mieszkańca
31 Projekt uchwały (druk nr 734/2022) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych przy ulicy Stanisława Dubois w Gliwicach jako wkład niepieniężny do spółki
32 Projekt uchwały (druk nr 735/2022) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
33 Projekt uchwały (druk nr 758/2022) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2022 r.
34 Projekt uchwały (druk nr 757/2022) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022
35 Projekt uchwały (druk nr 739/2022) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025”
36 Projekt uchwały (druk nr 740/2022) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach
37 Projekt uchwały (druk nr 744/2022) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Gliwice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
37 a Projekt uchwały (druk nr 762/2022) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.157.2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
37 b Projekt uchwały (druk nr 763/2022) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach
37 c Projekt uchwały (druk nr 764/2022) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi
37 d Projekt uchwały (druk nr 765/2022) w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA
38 Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
39 Zamknięcie sesji.