Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Samodzielność lokali

Samodzielność lokali

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenia o samodzielności lokali i z zakresu budownictwa

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (np. zaświadczenie o samodzielności lokalu);
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 2. Na podstawie art. 218 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany  jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
 5. Wspólnota Mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” - działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni.
Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (np. dokonać oględzin).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek - indywidualnie napisane podanie, z którego wynika treść żądania.
 2. W przypadku zaświadczeń o stwierdzenie samodzielności lokalu:
  • rzut odpowiednich kondygnacji budynku z graficznym wyróżnieniem lokalu, którego wniosek dotyczy, ze specyfikacją pomieszczeń i łączną powierzchnią użytkową lokalu, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego lub osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
  • w razie położenia pomieszczeń przynależnych do lokalu poza budynkiem także wyrys z operatu ewidencyjnego (mapa).
 3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania więcej niż 1 – go zaświadczenia wniosek winien zawierać informację ilu zaświadczeń dotyczy.
 4. Pełnomocnictwo AB
 5. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
  Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – o ile jest wymagana

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546z późn. zm.): 17 zł opłaty skarbowej za każde wydane zaświadczenie.

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz dotyczące nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za wydanie zaświadczenia:
17 zł Opłata za zaświadczenie o samodzielności lokali
17 zł Opłata za zaświadczenie z zakresu budownictwa

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 2
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 3
Potwierdzeniem wykonania usługi jest zaświadczenie, które odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową lub elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany).
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
 2. Ustawa o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1048),
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

 1. Odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 2. Odmowa wydania innego zaświadczenia z zakresu budownictwa, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego.
   

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Kategoria sprawy:

AB – Zaświadczenia

Numer karty

AB.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-10 12:42:21
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 12:42:21
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:10:26
2Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 12:51:23
3Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 12:42:21