Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - dz. 1168 i 1169, obręb Stare Miasto, ul. Stanisława Moniuszki 13

SPRZEDAŻ - dz. 1168 i 1169, obręb Stare Miasto, ul. Stanisława Moniuszki 13

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • prawo własności działki nr 1168, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane,
 • prawo własności działki nr 1169, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze ewidencyjnym 2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00058759/3.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_1168_1169_Stare_Miasto-1

Budynek w zabudowie półzwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Składa się z 3 kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego i jednej kondygnacji podziemnej, o pow. użytkowej 1630,81 m2, w tym: piwnica: 310,19 m2 , parter: 364,37 m2, I piętro: 337,71 m2, II piętro: 343,27 m2 i poddasze: 275,27 m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, wentylację mechaniczną oraz instalację odgromową. W całym budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowi zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicznych.
Dotychczas wejście do budynku odbywało się przez przybudówkę położoną na działce nr 1167, obręb Stare Miasto, która nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem sprzedaży. Na potrzeby sprzedaży wejście do budynku odbywać się będzie wejściem tylnym przez piwnicę. Będzie istniała konieczność przebudowy budynku przez nowego właściciela celem wykonania wejścia do budynku od ul. S. Moniuszki z poziomu parteru.
Granica pomiędzy działkami 1168 i 1167 przebiega po ścianie pomiędzy budynkiem przybudówki, a budynkiem przy ul. Moniuszki 13, przez co okapy dachu i elementy wyposażenia technicznego budynku przy ul. Moniuszki 13 znajdują się poza granicami działki 1168.
Adaptacja budynku przez nowego właściciela na cele zgodne z planem miejscowym, w szczególności zmiana sposobu użytkowania, będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, co może wiązać się z koniecznością przebudowy np. części przyziemia budynku w celu adaptacji na garaż. Możliwe jest również zapewnienie części wymaganych miejsc parkingowych w ramach innej nieruchomości, do której inwestor będzie posiadał tytuł prawny (np. w formie wieloletniej dzierżawy terenu). Dla niektórych usług do zbilansowania potrzeb parkingowych będzie można przyjąć część ogólnodostępnych płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości (np. w przypadku drobnych działalności usługowych nie wymagających miejsc dla stałych użytkowników, tj. gdzie można założyć parkowanie rotacyjne, z uwzględnieniem pory dnia).
Dojście do przedmiotowej nieruchomości jest możliwe z wykorzystaniem istniejącego chodnika stanowiącego część pasa drogowego, a parkowanie pojazdów odbywać się może wzdłuż ul. S. Moniuszki. Skomunikowanie działki nr 1168, obręb Stare Miasto, z siecią dróg publicznych od strony podwórza będzie możliwe tylko w przypadku ustanowienia na sąsiedniej nieruchomości (dz. nr 1167, obręb Stare Miasto) odpowiednich służebności gruntowych.
Ostatnim użytkownikiem budynku była Przychodnia Akademicka w Gliwicach Sp. z o.o.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32/338-64-10 do 12 lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl podając imię, nazwisko oraz nr telefonu. 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006r., poz. 481), teren położony w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13, obejmujący działki nr 1168 i 1169, obręb Stare Miasto, oznaczony jest symbolem: 72 UM – co oznacza: tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do 79UM obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. zieleń urządzona,
  2. dojazdy i parkingi,
  3. urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji. Ponadto budynek położony przy ul. Moniuszki 13 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 299 000,00 zł brutto
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Minimalne postąpienie: 33 000,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 6 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.

I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 23 lutego 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Wadium
Wadium w wysokości 329 900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1168, 1169, obręb Stare Miasto oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 29 czerwca 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2794/19 z 21 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1168, obręb Stare Miasto oraz działkę nr 1169, obręb Stare Miasto, zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, stanowiącej własność Gminy Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 5 sierpnia 2021 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00058759/3 oraz stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2794/19 z 21 września 2020 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – www.gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 29-04-2021
Data zakończenia publikacji: 06-07-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-04-28 11:17:58
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-28 11:17:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska28-04-2021 11:17:58