Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - dz. nr 1410, obręb Bojków, na zachód od ul. Knurowskiej

SPRZEDAŻ - dz. nr 1410, obręb Bojków, na zachód od ul. Knurowskiej

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

31 stycznia 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1410, obręb Bojków, o pow. 0,8032 ha, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Knurowskiej, KW GL1G/00118025/8.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 1 605 200,00 zł
Wadium: 160 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 16 060,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIII/580/2017 z 9 lutego 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-122/18 z 12 grudnia 2018 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

mapa_1410

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 1410, obręb Bojków, użytek: ŁIII – łąki trwałe, RIIIb, RIVa i RIVb – grunty orne, o pow. gruntu 0,8032 ha, księga wieczysta nr GL1G/00118025/8.

2. Opis nieruchomości
Działka nr 1410, obręb Bojków, położona jest w południowo-zachodniej części miasta, na południe od autostrady A4, w odległości ok. 7 km od centrum miasta. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługowo-produkcyjną.
Teren płaski, wykorzystywany na cele rolnicze, w kształcie zbliżonym do wąskiego, znacznie wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 25 m na 324 m.
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Działy III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00118025/8, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości są wolne od wpisów. Brak umów dzierżawy zawartych dla działki nr 1410, obręb Bojków.
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. W granicach przedmiotowych nieruchomości przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki powinno odbywać się poprzez drogę niepubliczną ul. Gronową do drogi publicznej ul. Knurowskiej zjazdem istniejącym. W chwili obecnej działka ma skomunikowanie właściwe do jej wykorzystywania na cele rolne – dotyczy tylko i wyłącznie aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy braku znajomości podstawowych informacji mających realny wpływ na zdefiniowanie możliwości skomunikowania działki nr 1410, obręb Bojków, z drogą publiczną oraz zważywszy na przeznaczenie terenu ww. nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1U/P, 2U), nie istnieje możliwość określenia warunków włączenia ruchu drogowego w sposób optymalny, tj. spełniający wymagania zarządcy drogi, m.in. w kontekście uwarunkowań ruchowych czy względów bezpieczeństwa, jak również spełniający oczekiwania potencjalnego inwestora.
Ewentualna realizacja inwestycji lub zmiana sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną, okoliczności.

3. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Działka nr 1410, obręb Bojków, położona jest na terenie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz południową granicą miasta. Plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVI/790/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2093.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki nr 1410, obręb Bojków, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

 • 1 U/P – opisanym jako: tereny usługowo-produkcyjne.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/P ustalono następujące przeznaczenie podstawowe:

 1. obiekty produkcyjne, magazyny, bazy, składy, centra logistyczne,
 2. parki biznesu i technologiczne,
 3. usługi.

Północna część działki nr 1410, obręb Bojków, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

 • 2 U – opisanym jako: tereny zabudowy usługowej.

Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustalono następujące przeznaczenie podstawowe:

 1. usługi,
 2. magazyny, centra logistyczne.

Wąski pas działki nr 1410, obręb Bojków, położony przy jej północnej granicy, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

 • 3 KDD – opisanym jako: tereny dróg publicznych klasy dojazdowe.

Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KDD obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. miejsca postojowe, ciągi piesze lub rowerowe,
  2. zieleń towarzysząca,
  3. uzbrojenie terenu.

Działka nr 1410, obręb Bojków, znajduje się na terenie, który objęty jest zasięgiem:

 • obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od lotniska,
 • strefy ograniczającej lokalizację obiektów, mogących być źródłem żerowania ptaków,
 • udokumentowanych złóż,
 • terenów górniczych;

a ponadto przez działkę nr 1410 przebiegają granice:

 • strefy „W” ochrony archeologicznej,
 • strefy „OW” obserwacji archeologicznej.

W południowej części działki znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 98-44/5.

Na terenie działki nr 1410, obręb Bojków, występują m.in. użytki rolne klasy ŁIII i RIIIb, które podlegają procedurze wyłączenia z produkcji rolnej. Dla terenów o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze pod działalność przemysłowo-usługową, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W decyzji ustala się należność i opłatę roczną z tytułu wyłączenia.
Ponadto, działki w tym rejonie mogą być ujęte w system sieci drenarskiej, z uwagi na ich obecny charakter rolniczy. Stąd każda zaprojektowana inwestycja powinna uwzględniać odwodnienie nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich istniejących sieci drenarskich. Takie rozwiązanie nie naruszy stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
Fragment działki nr 1410, obręb Bojków, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną klasy dojazdowej. W przypadku późniejszego przejęcia przez Miasto Gliwice tego fragmentu nieruchomości, jego wartość zostanie określona zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania, a nie na podstawie średniej ceny 1 m2 uzyskanej w wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 31 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 160 600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 1410, obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 20 stycznia 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość jest nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-122/2018 z 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4233/17 z 15 marca 2017r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako: działka nr 1398, obręb Bojków, KW nr GL1G/00017386/8, o powierzchni 1,0246 ha oraz działka 1410, obręb Bojków, KW nr GL1G/00118025/8, o powierzchni 0,8032 ha, stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na zachód od ul. Knurowskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości (uchylonego w części dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1398, obręb Bojków, zarządzeniem nr PM-4987/21 Prezydenta Miasta Gliwice z 9 listopada 2021 r.), nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 2 marca 2022 r.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-122/2018 z 12 grudnia 2018 r., uchylonego w części dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1398, obręb Bojków, zarządzeniem nr PM-4987/21 Prezydenta Miasta Gliwice z 9 listopada 2021 r.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 30-11-2021
Data zakończenia publikacji: 31-01-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-11-25 11:00:02
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-11-25 11:00:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska25-11-2021 11:00:02