Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - dz. nr 152/1 oraz 1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, ul. Starogliwicka 38-1

SPRZEDAŻ - dz. nr 152/1 oraz 1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, ul. Starogliwicka 38-1

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

29 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 152/1, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 0,1024 ha oraz 1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej 38.

Cena wywoławcza nieruchomości: 445 000,00 zł
Wadium: 44 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 4450,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, z czego 95,84% tej kwoty jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT – zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, a 4,16% tej kwoty zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Część nieruchomości obejmująca działkę nr 152/1, obręb Niepaszyce Północ oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6284/2022 z 15 lipca 2022 r., nr PM-6591/22 z 19 września 2022 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/815/2022 z 8 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działki nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/8, obręb Niepaszyce Północ, położonej przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
I przetarg nieograniczony odbył się 20 grudnia 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

mapa_dz_152_1

Opis nieruchomości
Działka nr 152/1, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej 38 w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako ogród z pojedynczymi drzewami.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa: 144,23 m2. Powierzchnia zabudowy: 98,4 m2. Kubatura: 1092 m3. Budynek w złym stanie technicznym, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (zamurowane wejścia).
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Na działce jest 152/1 zlokalizowane są przyłącza kanalizacji deszczowej kd200 mm oraz kd100 mm, za które odpowiada przyszły nabywca oraz studnie. W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Użytki: B: 0,0627 ha, RIIIb: 0,0397 ha.
Działka może wymagać wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, a usunięcie zielenie, tj. drzew i krzewów, może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody.
Skomunikowanie nieruchomości
Zgodnie z opinią ZDM skomunikowanie działki nr 152/1 z drogą publiczną, ul. Starogliwicką, powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 0,0560 ha, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działkę nr 152/1, oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący działkę nr 152/8, oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie dopuszczalne:

 1. usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach budynków,
 2. usługi nieuciążliwe – samodzielne budynku usługowe,
 3. (…),
 4. zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
 5. niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
 6. urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.

Teren znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 330 – Gliwice.
Budynek chroniony na mocy prawa miejscowego.

Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 152/1 – w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm o długości 0,50 m wraz ze strefą ochronną, co daje powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 3,30 m2, polegająca w szczególności na prawie korzystania z przebiegającego przez tę działkę urządzenia przesyłowego wraz z prawem dostępu do tego urządzenia w celu jego prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzenia na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością, a także z zastrzeżeniem obowiązku każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 44 500,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 152/1, obręb Niepaszyce Północ, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 22 marca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6284/2022 z 15 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 kwietnia 2023 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej (gliwice.eu), w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

9. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 26-01-2023
Data zakończenia publikacji: 29-03-2023

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2023-01-16 11:11:45
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-01-16 11:11:45
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska16-01-2023 11:11:45