Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - dz. nr 403/2, obręb Politechnika, ul. Pszczyńska

SPRZEDAŻ - dz. nr 403/2, obręb Politechnika, ul. Pszczyńska

 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 403/2, obręb Politechnika, KW nr GL1G/00110380/8, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, powierzchnia gruntu 0,0296 ha.

3. Opis nieruchomości

403_2_mapa

Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice w centrum miasta, w pobliżu głównych dróg. Sąsiedztwo stanowią: zabudowa mieszkaniowo-usługowa, punkty handlowo-usługowe i obiekty użyteczności publicznej.
Działka nr 403/2 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej natomiast nie ma możliwości skomunikowania jej z siecią dróg publicznych. Skomunikowanie działki wyłącznie poprzez działki sąsiednie zjazdami istniejącymi. Nie dopuszcza się możliwości lokalizacji nowego zjazdu ze zbywanej działki bezpośrednio do ul. Pszczyńskiej.
W pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość stanowi zieleń nieuporządkowaną z pojedynczymi drzewami. Granice działki tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
W zasięgu przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.
Dział III i IV wolne od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach, którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 31 maja 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”, uchwalonego przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/905/2014 z 8 maja 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 16 maja 2014 r., poz. 2860 działka nr 403/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 7 UM – opisanym jako: tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolem 7 UM ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy:
  1. usługi nieuciążliwe,
  2. mieszkaniowa wielorodzinna,
  3. zamieszkania zbiorowego taka jak hotel, motel, schronisko turystyczne, internat, dom studencki, dom rencistów;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. garaże,
  2. sieci infrastruktury technicznej,
  3. miejsca do parkowania, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, rowerowe,
  4. zieleń urządzona,
  5. terenowe urządzenia sportowe.

Dodatkowo, na obszarze planu ustalono bezwzględne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych do 298,75 m nad poziomem morza.
Ponadto przedmiotowa działka położona jest w granicach obszaru rewitalizacji (ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.).

5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 244 400,00 zł
Minimalne postąpienie:  2450,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

7. Wadium
Wadium w wysokości 24 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 403/2, obręb Politechnika, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 9 lutego 2022 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 15 marca 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki oraz usytuowanie budynków na działkach sąsiednich nr 402 i 404 działka nr 403/2 nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej. Wobec powyższego celowym jest zbycie działki w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 402 i 404, obręb Politechnika, w celu poprawy warunków zagospodarowania.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwice – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg. stanu na dzień 9 lutego 2022 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 9 lutego 2022 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.

10. Dodatkowe informacje
10.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4855/2021 z 14 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 403/2, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.

10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4855/2021 z 14 października 2021 r.

10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.

10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 13-01-2022
Data zakończenia publikacji: 15-02-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-12-23 16:22:30
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-23 16:22:30
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska23-12-2021 16:22:30