Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - dz. nr 862, obręb Sośnica, ul. Pusta 1

SPRZEDAŻ - dz. nr 862, obręb Sośnica, ul. Pusta 1

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

15 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka nr 862, obręb Sośnica, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00001909/6, o powierzchni 0,0242 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Pustej 1 i stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 231 200,00 zł
Wadium: 23 120,00 zł
Minimalne postąpienie: 2320,00 zł

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r, poz. 685 z późn. zm.) cena nieruchomości zwolniona została z 23% podatku VAT.

mapa_862_Sosnica

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 862, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0242 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00001909/6.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 862, obręb Sośnica, położona jest przy ul. Pustej 1 w Gliwicach, w odległości ok. 6 km od centrum miasta. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej oraz tereny zieleni. Granice działki tworzą kształt nieregularny, zbliżony do trapezu.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Pozostała, niewielka część działki zagospodarowana jest jako podwórze.
Budynek jest dwukondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, elewacja nieotynkowana.
Powierzchnia użytkowa budynku: 138,62 m2, kubatura: 848,93 m2.
Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stolarka okienna drewniana oraz PCV, drzwi wewnętrzne drewniane.
Budynek stanowi przykład zabudowy z początku XX wieku. Nie jest objęty w miejscowym planie ochroną konserwatorską, ale ze względu na jego stan zachowania jest świadectwem architektury tego okresu.
W pobliżu działki znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego:

 • sieć gazowa,
 • sieć telekomunikacyjna,
 • sieć ciepłownicza.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 862 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd 160 mm, połączona z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta. Ww. kanalizacja odwadnia położony na przedmiotowej działce budynek. Na działce zlokalizowana jest również kanalizacja sanitarna ks 160 mm.
Skomunikowanie działki odbywać się będzie poprzez działkę gminną nr 876/2, obręb Sośnica, do drogi publicznej ul. Reymonta zjazdem istniejącym.
Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 862, obręb Sośnica, ustanowiona zostanie w dniu sprzedaży, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4675/2021 z 13 września 2021 r., odpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 876/2 o pow. 111 m2, zapisanej w KW GL1G/00046531/2.
W związku z powyższym, do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota w wysokości 4072,53 zł brutto z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności.
W przypadku konieczności usunięcia zieleni wysokiej może być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 32/338-64-09, 32/338-64-11, 32/338-64-12 lub e-mailowym: gn@um.gliwice.pl – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem wizji.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) działka nr 862 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

 • 23 MW – co oznacza: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które zaliczane są do terenów adaptacji i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania.

Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące przeznaczenie:

 1. podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 2. uzupełniające:
  1. drobna wytwórczość,
  2. usługi.

Zgodnie z §17 ust. 3 pkt 9) ww. planu:
„9) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont budynków o przeznaczeniu innym niż podstawowe lub uzupełniające a także budynków im towarzyszących istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie spełniających wymagań dotyczących zasad lokalizacji przeznaczenia, ukształtowania budynków lub zagospodarowania działki budowlanej, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie; (…)”.
Ze względu na nieregularny kształt działki nr 862, jej niewielką powierzchnię działka nr 862 nie posiada właściwości działki budowlanej, zdefiniowanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym, nie ma możliwości realizacji na działce nowego obiektu o funkcji ustalonej w miejscowym planie, tzn. budynku wielorodzinnego lub obiektu usługowego, dla których należy zapewnić stosowną infrastrukturę.
Zgodnie z §17 ust. 2 pkt 2) ww. planu:
„2) na terenach o symbolach 05 MW; 16 MW; 20MW – 26 MW przeznaczenie uzupełniające może występować samodzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym, przy zachowaniu pozostałych zasad określonych w niniejszym paragrafie”.
Dla przedmiotowego terenu 23 MW ustalona została na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
Jednocześnie, działka nr 862 znajduje się w granicach:

 • obszaru górniczego Sośnica III, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338,
 • obszaru rewitalizacji1.

1Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu powierzchni ograniczających wysokości obiektów budowlanych, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 23 120,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 862, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 8 lutego 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4845/21 z 13 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 862, obręb Sośnica, o pow. 0,0242 ha, KW nr GL1G/00001909/6, położonej przy ul. Pustej 1 w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 marca 2022 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4845/21 z 13 października 2021 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 13-01-2022
Data zakończenia publikacji: 15-02-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2022-01-05 15:34:58
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-01-05 15:34:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska05-01-2022 15:34:58