Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położona w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej

SPRZEDAŻ - działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położona w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
ogłasza

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

11 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 168 i 169, obręb Bojkowskie Pola.

Cena wywoławcza działki brutto: 86 000,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Minimalne postąpienie: 860,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

mapa_219

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • dz. nr 219, obręb Bojkowskie Pola, użytek: dr – drogi, pow. gruntu 0,0466 ha, z księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położona jest w południowej części miasta. Sąsiedztwo stanowią tereny wykorzystywane pod magazyny oraz tereny wykorzystywane na cele rolnicze.
W bliskiej odległości przebiega autostrada A4. Działka jest niezabudowana, wykorzystywana na cele rolnicze. Kształt działki wydłużony, uniemożliwiający samodzielne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
W granicy działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, które nie dotyczą działki nr 219, obręb Bojkowskie Pola.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położona jest na terenie, dla którego od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 18 UPn – co oznacza tereny usługowo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UPn do 22 UPn obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
  2. uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,
  3. dojazdy i parkingi,
  4. zieleń urządzona.

Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w granicach:

 • strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,
 • obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od lotniska,
 • izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku pochodzącego od autostrady,
 • terenów górniczych, symbol: KWK „Sośnica – Makoszowy”.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu.

4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 11 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Tryb przetargu
Ze względu na kształt (szerokość ok. 5 m) działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, nie stanowi samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania. W związku z powyższym może zostać przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania działek przyległych. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek oznaczonych jako nr: 168, 169, obręb Bojkowskie Pola.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wydruku z ksiąg wieczystych wg stanu na 4 maja 2021 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu w terminie do 4 maja 2021 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 (kontakt telefoniczny 32/338-64-10). 

6. Wadium
Wadium w wysokości 8600,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 4 maja 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3505/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej, z KW nr GL1G/00038160/1, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca działki o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność działki powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 10 czerwca 2021 r.

8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3505/2021 z 12 stycznia 2021 r.

8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-09, 32/338-64-12.

8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 10-03-2021
Data zakończenia publikacji: 11-05-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-03-04 15:56:39
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-04 15:56:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska04-03-2021 15:56:39