Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, ul. Ziemięcicka 20-1

SPRZEDAŻ - działka nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, ul. Ziemięcicka 20-1

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

18 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, o powierzchni 0,1166 ha, użytek BI – inne tereny zabudowane, KW GL1G/00013292/4, położonej przy ul. Ziemięcickiej 20.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/ w dziale "ogloszenia i komunikaty" oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250 920,00 zł
Wadium: 25 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 2510,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106).

Nieruchomość obejmująca działkę nr 24/3, obręb Kozłówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2795/2020 z 22 września 2020 r. i nr PM-2847/2020 z 1 października 2020 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 26 stycznia 2021 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

mapa_24_Zalew

Opis nieruchomości
Działka nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta i jest zabudowana budynkiem o charakterze administracyjno-biurowym o powierzchni 87,95 m2 oraz budynkiem stacji transformatorowej.
Budynek administracyjno-biurowy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty żelbetowe, dach konstrukcji żelbetowej, dwuspadowy, kryty papą. Do budynku doprowadzona instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Budynek w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu.
W zależności od planowanej inwestycji istnieją różne możliwości włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej, tj. ul. Ziemięcickiej, np.:

 1. w przypadku rozbiórki budynku skomunikowanie powinno nastąpić poprzez działkę nr 157, obręb Zalew Czechowice (ul. Strażacka) zjazdem istniejącym,
 2. w przypadku zachowania istniejącego budynku jest możliwość rozważenia skomunikowania od strony ul. Ziemięcickiej.

Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na nią zwrócić szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

mapa_media_24_Zalew

Obciążenia nieruchomości:

 1. na działce znajduje się stacja transformatorowa i linie kablowe należące do firmy Tauron Dystrybucja S.A., na rzecz której została ustanowiona służebność przesyłu o łącznej powierzchni 37 m2,
 2. na działce została ustanowiona nieograniczona w czasie służebność przesyłu w zakresie kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm wraz ze strefą ochronną o łącznej powierzchni 29,81 m2.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLI/906/2014 z 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, został oznaczony symbolem:
17MN co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Dla ww. terenu ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 2. przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, budynki gospodarcze, garaże, sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe, obiekty małej architektury.

Zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz zakaz realizacji więcej niż 3 kondygnacji naziemnych.
Dla terenu 17MN ustalone zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.
Działka znajduje się w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej. Obszar planu położony w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 330 – „Gliwice”.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 25 100,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 maja 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium,
 • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 czerwca 2021 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLI/906/2014 z 8 maja 2014 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2795/2020 z 22 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, o powierzchni 0,1166 ha, KW nr GL1G/00013292/4, położonej w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 20, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości i nr PM-2847/2020 z 1 października 2020 r., nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 14-04-2021
Data zakończenia publikacji: 18-05-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-04-08 16:37:22
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-08 16:37:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska08-04-2021 16:37:22