Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działka nr 936, obręb Kłodnica, ul. Szobiszowicka 18

SPRZEDAŻ - działka nr 936, obręb Kłodnica, ul. Szobiszowicka 18

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • prawo własności działki nr 936, obręb Kłodnica, o pow. gruntu 0,1089 ha, poł. przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, zabudowana budynkami nr 1378, 1414 o łącznej pow. użytkowej: 378,50 m2, księga wieczysta nr GL1G/00135381/6.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_936

Nieruchomość położona przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach w odległości ok. 2 km od ścisłego centrum miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 78, zabudowana bezstylowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym na początku XX wieku. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania (uchwała nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r.). W związku z powyższym wszelkie prace przy obiekcie (w tym remont, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, ocieplenie elewacji, wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, adaptacja przyziemia i poddaszy) winny być opiniowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Rozbiórka budynku jest dopuszczona wyłącznie w sytuacji bardzo złego zachowania obiektu lub bardzo złego stanu technicznego. W przypadku rozbiórki budynku wymagane jest sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej tzw. białej karty. Na nieruchomości zlokalizowany jest również niewielki budynek gospodarczy. Budynki w złym stanie technicznym.
Skomunikowanie działki nr 936 powinno odbywać się do drogi publicznej ul. Szobiszowickiej istniejącym zjazdem.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta Gliwice, natomiast znajduje się niezinwentaryzowana kanalizacja deszczowa kdD bez dalszego biegu wraz z wpustem deszczowym. Za kanalizacje jak i wpust deszczowy będzie odpowiadać przyszły nabywca i w momencie wykonywania jakichkolwiek prac będzie musiał zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku wystąpienia przyłączy na przedmiotowej działce odpowiada za nie przyszły nabywca i w momencie wykonywania jakichkolwiek prac musi zwrócić na nie szczególną uwagę. Na działce zlokalizowane są też urządzenia takie jak studnie oznaczone symbolem „k”. W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 936, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka nr 936, obręb Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 25M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1M do 46M ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
  2. zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
  3. dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej,
  4. sieci infrastruktury technicznej.

Opiniowany teren w ww. planie położony jest w granicach:

 • ścisłego obszaru rewitalizacji (obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.),
 • Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice,
 • obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od lotniska, a budynek przy ul. Szobiszowickiej 18 został zaliczony do obiektów chronionych prawem miejscowym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 490 000,00 zł brutto
(zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 196)
Minimalne postąpienie: 4900,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 100A.

Wadium
Wadium w wysokości 49 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, ul. Szobiszowicka 18, Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 21 lipca 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5641/22 z 23 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 936, obręb Kłodnica, położoną przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach, dla której prowadzona jest księga nr GL1G/00135381/6, stanowiącą własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 29 sierpnia 2022 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909, zapisami księgi wieczystej oraz stanem faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Część nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5641/2022 z 23 marca 2022 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1899 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2022 r., poz. 2213).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 26-05-2022
Data zakończenia publikacji: 28-07-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2022-05-24 09:31:31
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-05-24 09:31:31
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska24-05-2022 09:31:31