Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, ul. Brzechwy

SPRZEDAŻ - działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, ul. Brzechwy

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

22 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położone przy ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiące własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 000 000,00 zł
Wadium: 700 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 70 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

1363_5_Stare_Gliwice_mapa

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 0,6673 ha, KW nr GL1G/00022026/5,
 • 189/4, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 0,2005 ha, KW nr GL1G/00130484/3,
 • 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 1,2171 ha, KW nr GL1G/00023961/8.
  Łączna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi: 2,0849 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy kompleks położony jest w zachodniej części miasta, w obrębie Stare Gliwice, w odległości około 4 km od centrum. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu na działce nr 191/2 Miasto Gliwice planuje budowę przedszkola. Teren kompleksu jest zakrzewiony, pokryty pojedynczymi drzewami i zielenią nieuporządkowaną. Usunięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Kompleks tworzy zwarty obszar.
Zgodnie z mapą zasadniczą kompleks ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej oraz ciepłowniczej.
Przy granicy działki nr 144/2 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd 300 mm, będąca w administrowaniu tut. urzędu. W związku z powyższym przy sprzedaży na rzecz miasta Gliwice zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność wzdłuż północnej granicy działki pasem o długości 50 m i szerokości 1,5 m.
Ponadto odwodnienie terenu działek leży w gestii przyszłego nabywcy.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działki 144/2, 176, 189/4 obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o. Gliwice polegającą w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez te nieruchomości urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przez właściciela nieruchomości przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością:

 • działka nr 144/2, obręb Stare Gliwice, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00023961/8, stanowiącą własność Miasta Gliwice – służebność dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm w pasie o długości 50,05 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,0 m z każdej strony urządzenia, tj. o pow. 102,58 m2,
 • działka nr 176, obręb Stare Gliwice, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00022026/5, stanowiącą własność Miasta Gliwice – służebność dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm w pasie o długości 3,11 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,5 m z każdej strony urządzenia, tj. o pow. 10,25 m2,
 • działka nr 189/4, obręb Stare Gliwice, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00130484/3, stanowiącą własność Miasta Gliwice – służebność dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm w pasie o długości 57,67 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,5 m z każdej strony urządzenia, tj. o pow. 190,34 m2.

Pozostałe wpisy w dziale III KW nie dotyczą przedmiotowych działek natomiast dział IV wolny jest od wpisów.
Ponadto, na działce 144/2 posadowiona jest stacja transformatorowa G491 własności spółki Tauron o nieuregulowanym stanie.

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego powinno odbywać się do drogi publicznej ul. Brzechwy. Jednocześnie informujemy, że w ramach prac, które zostaną wykonane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, zostanie wykonany odcinek drogi od skrzyżowania ul. Jana Brzechwy z ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Szafirową.
Niemniej jednak z uwagi na wielkość obszaru inwestycyjnego, może zajść konieczność budowy przez przyszłego inwestora fragmentu ul. Brzechwy, zgodnie z uzyskaną przez Zarząd Dróg Miejskich decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wobec powyższego realizacja inwestycji na ww. działkach winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach i uzyskaniem stosownych warunków.

Usuniecie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Ponadto planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody. W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki o nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położone są na terenie, na którym od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice. Plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 3935. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1363/5 oraz część działki nr 144/2, obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
9 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość budynków – nie większa niż 9 m).

Niewielki fragment działki nr 167, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
10 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).

Działka nr 169 oraz pozostałe części działek nr 144/2 i 167, obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
3 M/n – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej – nowe (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).

Działki nr 176, 189/2, 188, 189/4, 190/2, obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
4M/U/n – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy – nowe (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

5. Wadium
Wadium w wysokości 700 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz.1363/5, 144/2, 167, 169, 176, 189/2, 188, 189/4, 190/2, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 16 listopada 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6183/2022 z 4 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położonych przy ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowego kompleksu nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 22 grudnia 2022 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6183/2022 z 4 lipca 2022 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 19-09-2022
Data zakończenia publikacji: 22-11-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2022-09-13 14:00:16
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-09-13 14:00:16
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska13-09-2022 14:00:16