Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, w rejonie ul. Lubelskiej

SPRZEDAŻ - działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, w rejonie ul. Lubelskiej

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW GL1G/00018855/4, w rejonie ul. Lubelskiej.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej „https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 632 600,00 zł
Wadium: 163 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 16 330,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-2848/2020 z 1 października 2020 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIV/244/2020 z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości.
I przetarg nieograniczony odbył się 23 lutego 2021 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

mapa_193_Kozlowka

Opis nieruchomości
Działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o powierzchni 0,6271 ha, stanowią teren niezabudowany, położone są w zachodniej części miasta w odległości ok 9 km od centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Działki nr 193/1, 191, 188 mają kształt wąski, wydłużony i stanowią drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej. Pozostałe działki tworzą szereg działek w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren częściowo ogrodzony, z zielenią niską i pojedynczymi drzewami.

Zestawienie powierzchni i użytków poszczególnych działek:

nr działki powierzchnia [ha] użytek powierzchnia użytku [ha]
188 0,0131 B 0,0131
191 0,0259 B 0,0259
193/1 0,0980 RIVb 0,0790
PsIV 0,0190
193/2 0,0637 RIVb 0,0637
193/3 0,0698 RIVb 0,0698
193/4 0,0705 RIVb 0,0705
193/5 0,0711 RIVb 0,0711
193/6 0,0717 RIVb 0,0717
193/7 0,0719 RIVb 0,0357
PsIV 0,0362
193/8 0,0714 PsIV 0,0714

Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej, tj. ul. Lubelskiej po poszerzeniu drogi wewnętrznej do normatywnej szerokości lub zapewnienia dojazdu po innych działkach. Zapewnienie dojazdu nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na nią zwrócić szczególna uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Obciążenia nieruchomości
Nieruchomość jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu od dz. nr 191 do działki nr 197, po działkach 193/1 i 193/8, obręb Kozłówka oraz nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Ponadto nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnych nieograniczonych w czasie służebności przechodu i przejazdu po działkach nr 188 i 191, obręb Kozłówka, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 190, 192, 197, 198, obręb Kozłówka.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016r. w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działki 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem:
3MN co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Dla ww. terenu ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 2. przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

natomiast teren obejmujący działki 193/1, 191, 188, obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem:
1KDW – co oznacza tereny dróg wewnętrznych.
Dla ww. terenu ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. ciągi piesze i rowerowe,
  2. zieleń uzupełniająca,
  3. uzbrojenia terenu.

Przedmiotowe działki znajdują się w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne (nie zaliczone do pasów dróg publicznych) nie są objęte przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 163 300,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, teren przy ul. Lubelskiej, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 23 czerwca 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium,
 • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 30 lipca 2021 r.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2848/2020 z 1 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, KW nr GL1G/00018855/4, położonej w Gliwicach przy ul. Lubelskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości., nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).

Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990). Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 29-04-2021
Data zakończenia publikacji: 30-06-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-04-28 10:04:09
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-28 10:04:09
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska28-04-2021 10:04:09