Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, ul. Toszecka-1

SPRZEDAŻ - działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, ul. Toszecka-1

 

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

4 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, o łącznej powierzchni 0,3906 ha, KW GL1G/00032807/7, położonych przy ul. Toszeckiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 562 950,00 zł
Wadium: 56 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 5630,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Część nieruchomości obejmująca działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6292/2022 z 18 lipca 2022 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 29 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

mapa_dz_3_2_4_5_Czechowice

Opis nieruchomości
Działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, położone są przy ul. Toszeckiej, w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 9 km od centrum, przy drodze wojewódzkiej nr 901.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny mieszkaniowo-usługowe oraz tereny rolne.
Wzdłuż zachodnich granic działek (od strony ul. Toszeckiej) przebiega sieć gazowa i teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę drogową, będącej na majątku Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.

Skomunikowanie nieruchomości
Zgodnie z opinią ZDM skomunikowanie ww. działek z drogą publiczną powinno się odbywać do ul. Toszeckiej nowym zjazdem.

Warunki skomunikowania z ul. Toszecką:

 • skomunikowanie z ulicą Toszecką winno odbywać się wyłącznie w jednym punkcie dostępu (pojedynczy zjazd), w miejscu granicy działek nr 3/3 i 3/2, obręb Zalew Czechowice,
 • przy wyjeździe ze zjazdu winny zostać zapewnione wymagane przepisami warunki widoczności (załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia),
 • w celu uzyskania pełnych relacji wjazdowych i wyjazdowych, w szczególności relacji lewoskrętnych, może zaistnieć potrzeba wydzielenia dodatkowych pasów ruchu w ciągu ul. Toszeckiej – na koszt i staraniem inwestora,
 • w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pieszym, konieczna będzie budowa nowego odcinka chodnika po wschodniej stronie ul. Toszeckiej (dojście do przystanku autobusowego oraz do istniejącego przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy posesji nr 170) – na koszt i staraniem inwestora.

Uwaga! W związku z koniecznością skomunikowania jednym zjazdem przedmiotowego terenu oraz działki nr 3/3, obręb Zalew Czechowice, przyszły nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia bezpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności dojścia i dojazdu pasem o szerokości 6 m i długości 10 m wzdłuż granicy działek nr 3/2 i 3/3, obręb Zalew Czechowice, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 3/3, obręb Zalew Czechowice (obecnie Miasta Gliwice).

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”, uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, znajdują się na terenie opisanym symbolem:
3 MNU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – istniejące.

Dla terenów o symbolach od 1 MNU do 5 MNU obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2. usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. budynki gospodarcze i pomocnicze,
  2. garaże,
  3. sieci infrastruktury technicznej,
  4. drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
  5. zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
  6. obiekty małej architektury;
   (...)
 1. zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
  (…)
 1. bzakaz realizacji zabudowy szeregowej,
  (…)
 1. 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi związane z obsługą pojazdów i warsztaty,
  (...).

Dla terenu o symbolu 3MNU ustalone zostały w planie nieprzekraczalne linie zabudowy (por. § 27 pkt 1 lit. b tekstu planu).
Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
Obszar planu położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.

Obciążenia nieruchomości
Działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, są obciążone nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu w pasie o szerokości 1 m i długości 108 m, tj. o łącznej powierzchni 108 m2, polegającą w szczególności na prawie posadowienia sieci dystrybucyjnej – odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN110, korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dystrybucji gazu siecią dystrybucyjną, ograniczenia działań mogących mieć negatywny wpływ na trwałość, prawidłową eksploatację oraz ewentualną naprawę sieci dystrybucyjnej.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 56 300,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z zaznaczeniem: „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 28 marca 2023 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu,  zapisami uchwały nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym.

Dodatkowe informacje
1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6292/2022 z 18 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, KW nr GL1G/00032807/7, położonych przy ul. Toszeckiej, stanowiących własność Miasta Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 4 maja 2023 r.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

4. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.

5. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

6. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

8. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

9. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH – GMINA


Data rozpoczęcia publikacji: 02-02-2023
Data zakończenia publikacji: 04-04-2023

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2023-02-01 13:01:43
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-02-01 13:01:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska01-02-2023 13:01:43