Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr: 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 1464/1, 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1, 2678/1, 2604/5, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie

SPRZEDAŻ - działki nr: 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 1464/1, 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1, 2678/1, 2604/5, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

23 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr: 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 1464/1, 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1, 2678/1, 2604/5, o łącznej powierzchni 1,2685 ha, zapisanej w KW nr KR1B/00027177/7, położonej w gminie Zembrzyce, powiecie suskim, województwie małopolskim, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 234 700,00 zł
w tym: 168 470,70 zł – cena zawiera 23% podatek VAT;
66 229,30 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 23 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2350,00 zł

Mapa_Zembrzyce_nowa_-1

Źródło: http://powiatsuski.geoportal2.pl

16 listopada 2021 r. odbył się I ustny przetarg nieograniczony, który został zakończony wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
Nieruchomość położona jest w gminie Zembrzyce, powiecie suskim, województwie małopolskim, księga wieczysta nr KR1B/00027177/7:

 • dz. nr 466/16 o pow. 0,1894 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RIVa, RIIIa – grunty orne;
 • dz. nr 883/1 o pow. 0,2361 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RVI – grunty orne;
 • dz. nr 897/2 o pow. 0,1928 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RV – grunty orne;
 • dz. nr 1222 o pow. 0,0629 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RIIIb – grunty orne;
 • dz. nr 1462/1 o pow. 0,1050 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RIVb – grunty orne;
 • dz. nr 1464/1 o pow. 0,0510 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RIVb – grunty orne;
 • dz. nr 2482/4 o pow. 0,0155 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RV – grunty orne;
 • dz. nr 2486/1 o pow. 0,0917 ha, obręb Zembrzyce, użytek: LsV – lasy, RV– grunty orne;
 • dz. nr 2486/2 o pow. 0,0130 ha, obręb Zembrzyce, użytek: LsV – lasy;
 • dz. nr 2515/1 o pow. 0,1547 ha, obręb Zembrzyce, użytek: LsV – lasy;
 • dz. nr 2678/1 o pow. 0,0414 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RIVa – grunty orne;
 • dz. nr 2604/5 o pow. 0,1150 ha, obręb Zembrzyce, użytek: RIIIb – grunty orne, Bi – inne tereny zabudowane, Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Łączna pow. gruntu: 1,2685 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość znajduje się w Zembrzycach, gminie wiejskiej położonej w odległości ok. 10 km od Suchej Beskidzkiej, w pobliżu drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 956.
Składa się ona z dwunastu działek zlokalizowanych w różnych częściach wsi Zembrzyce, które nie stanowią jednej gospodarczej całości.
Działka nr 2604/5 położona jest w rejonie ulicy Kościelnej, centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Kształtem zbliżona jest do prostokąta. Ma dostęp do drogi publicznej. Zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi (w złym stanie technicznym), a pozostałą jej część stanowi zieleń. Ma dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej.
Pozostałe działki są niezabudowane i położone na obrzeżach wsi. Działka nr 466/16 znajduje się w jej północnej części, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i obiektów sportowych. Jej kształt jest mocno wydłużony, uniemożliwiający zabudowę. Ma dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej. Działka nr 1222 położona jest w pobliżu cmentarza i terenów niezabudowanych, ma kształt wąski, wydłużony, w pobliżu przebiega sieć gazowa. Działki nr 897/2, 883/1 stanowią teren zalesiony, położony w dalszej części od zabudowań, głównej drogi i centrum. Teren jest nieuzbrojony. Działki nr 1462/1, 1464/1 położone są w południowej części wsi, w pobliżu drogi wojewódzkiej 956, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych i budynku biurowego. Kształtem zbliżone są do trapezu. Mają dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Działki nr 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1 położone są po wschodniej stronie rzeki Skawa, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych, stanowią działki o nieregularnych kształtach. Działka nr 2678/1 położona jest na zachód od ul. Kościelnej, ma kształt wąski i wydłużony. Dojazd do działki możliwy jest przez sąsiednią nieruchomość.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Natomiast w dziale III widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zabezpieczający interes Miasta Gliwice jako aktualnego właściciela nieruchomości. Z uwagi na fakt, że Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej dokonał już wpisu własności na rzecz Miasta Gliwice, zwrócono się o jego wykreślenie.
Elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zembrzyce zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/287/18 z 26 czerwca 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. małopolskiego 7 sierpnia 2018 r. na poz. nr 5476, działki przeznaczone zostały pod:


 • Działka nr 466/16 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu MN3 oraz w niewielkim północnym fragmencie pod tereny dróg publicznych klasy D – symbol planu KDD16.

Dla terenów oznaczonych symbolami MN1–12 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze, wiaty),
  2. obiekty usługowe,
  3. zieleń urządzona,
  4. wody powierzchniowe (cieki naturalne, stawy, zbiorniki, oczka wodne, rowy melioracyjne),
  5. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  6. urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe).

Dla terenów oznaczonych symbolami KDD 1–31 obowiązują następujące ustalenia:

 1. podstawowe parametry dla dróg KDD – istniejące i projektowane drogi gminne klasy D o szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających i przekrojach jednojezdniowych z uwzględnieniem lokalnych przewężeń wynikających z istniejącego zainwestowania lub ukształtowania terenu;
 2. przeznaczenie dopuszczalne przy dostosowaniu do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego:
  1. urządzenia liniowe infrastruktury technicznej (dotyczy odcinków przebiegających w obszarach zabudowanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych),
  2. urządzenia techniczne związane z zagwarantowaniem ciągłości cieków, regulacją i ich konserwacją oraz zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi i przeciwerozyjnymi,
  3. zatoki autobusowe i przystanki,
  4. zieleń o charakterze izolacyjnym,
  5. obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej,
  6. ogrodzenia,
  7. przy drogach klasy L i D miejsca postojowe dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych pod warunkiem, że nie ograniczają one możliwości kształtowania podstawowych elementów pasa drogowego.

Dodatkowo działka położona jest częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.


 • Działka nr 883/1, 897/2 – tereny lasów – symbol planu ZL11.

Dla terenów oznaczonych symbolami ZL 1–22 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – lasy;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. polany śródleśne,
  2. zalesienia,
  3. obiekty i urządzenia obsługi gospodarki leśnej,
  4. obiekty i urządzenia melioracji,
  5. ujęcia wód powierzchniowych dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
  6. cieki naturalne,
  7. ciągi piesze, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, konne i narciarstwa biegowego.

 • Działka nr 1222 – tereny rolnicze – symbol planu R19 oraz  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol planu MNR45.

Dla terenów oznaczonych symbolami MNR 1–66 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze, wiaty),
  2. obiekty usługowe i usług publicznych,
  3. obiekty i urządzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej,
  4. zieleń urządzona,
  5. wody powierzchniowe (cieki naturalne, stawy, zbiorniki, oczka wodne, rowy melioracyjne),
  6. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  7. urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe).

Dla terenów oznaczonych symbolami R 1–28 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. obiekty i urządzenia melioracji,
  2. cieki naturalne,
  3. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  4. drogi wewnętrzne,
  5. ciągi piesze, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, konne i narciarstwa biegowego,
  6. nowa zabudowa zagrodowa (na terenach „R7”, „R12–15”, „R20–21”, „R26” oraz na częściach terenów położnych poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi „R8–9”, „R11” i „R24–25”) pod warunkiem uwzględnienia nakazów i ograniczeń wynikających z zapisów § 10 ust. 7, § 11–12 i § 14 uchwały.

Działka w strefie ochrony sanitarnej cmentarza oraz częściowo w zasięgu stanowiska archeologicznego.


 • Działka nr 1462/1 – tereny zabudowy produkcyjnej, usługi, składy i magazyny – symbol planu PU7.
 • Działka nr 1464/1 – tereny zabudowy produkcyjnej, usługi, składy i magazyny – symbol planu PU7 oraz w niewielkim fragmencie tereny dróg publicznych klasy D – symbol planu KDD23.

Dla terenów oznaczonych symbolami PU 1–12 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, usługi, składy i magazyny;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. zabudowa budynkami zaplecza technicznego oraz socjalnego związanymi z przeznaczeniem podstawowym,
  2. zabudowa usługowo-produkcyjna,
  3. przedsiębiorstwa budowlane,
  4. wielofunkcyjne obiekty handlowo-usługowe,
  5. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  6. urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe).

Dla terenów oznaczonych symbolami KDD 1–31 obowiązują następujące ustalenia:

 1. podstawowe parametry dla dróg KDD – istniejące i projektowane drogi gminne klasy D o szerokości 10 metrów w liniach rozgraniczających i przekrojach jednojezdniowych z uwzględnieniem lokalnych przewężeń wynikających z istniejącego zainwestowania lub ukształtowania terenu;
 2. przeznaczenie dopuszczalne przy dostosowaniu do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego:
  1. urządzenia liniowe infrastruktury technicznej (dotyczy odcinków przebiegających w obszarach zabudowanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych),
  2. urządzenia techniczne związane z zagwarantowaniem ciągłości cieków, regulacją i ich konserwacją oraz zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi i przeciwerozyjnymi,
  3. zatoki autobusowe i przystanki,
  4. zieleń o charakterze izolacyjnym,
  5. obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej,
  6. ogrodzenia,
  7. przy drogach klasy L i D miejsca postojowe dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych pod warunkiem, że nie ograniczają one możliwości kształtowania podstawowych elementów pasa drogowego.

 • Działka nr 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1 – wody powierzchniowe stojące, zbiornik wodny Świnna Poręba – symbol planu WSz1.

Dla terenów oznaczonych symbolami WSz1–4 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe - wody powierzchniowe stojące (zbiornik Świnna Poręba);
 2. w terenach ustala się możliwość sytuowania budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód, ochroną przeciwpowodziową oraz zabezpieczeniem przeciwerozyjnym.

 • Działka nr 2678/1 – tereny rolnicze – symbol planu R27.

Dla terenów oznaczonych symbolami R 1–28 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. obiekty i urządzenia melioracji,
  2. cieki naturalne,
  3. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  4. drogi wewnętrzne,
  5. ciągi piesze, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, konne i narciarstwa biegowego,
  6. nowa zabudowa zagrodowa (na terenach „R7”, „R12–15”, „R20–21”, „R26” oraz na częściach terenów położnych poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi „R8–9”, „R11” i „R24–25”) pod warunkiem uwzględnienia nakazów i ograniczeń wynikających z zapisów § 10 ust. 7, § 11–12 i § 14 uchwały.

 • Działka nr 2604/5 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, symbol planu MU11.

Dla terenów oznaczonych symbolami MU 1–18 obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
 2. przeznaczenie dopuszczalne:
  1. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze, wiaty),
  2. obiekty i urządzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej,
  3. zieleń urządzona,
  4. wody powierzchniowe (cieki naturalne, stawy, zbiorniki, oczka wodne, rowy melioracyjne),
  5. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  6. urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe).

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 23 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 23 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, nieruchomość w Zembrzycach, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 16 lutego 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość jest nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4568/21 z 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej 12 działek, zapisanej w KW nr KR1B/00027177/7, położonej w gminie Zembrzyce, powiecie Sucha Beskidzka, województwie małopolskim, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 25 marca 2022 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4568/2021 z 19 sierpnia 2021 r. i nr PM-4730/21 z 22 września 2021 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-12.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 13-01-2022
Data zakończenia publikacji: 23-02-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-12-29 12:00:19
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-29 12:00:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska29-12-2021 12:00:19