Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 75, 77, 656, 662/4, 657/2, 661, 663/2, 664/2, obręb Bojków Wschód, na wsch. od ul. Bojkowskiej/na płd. od autostrady A4/na płn. od ul. Siennej w Gliwicach/na płn. od ul. Siennej i ul. Rolników

SPRZEDAŻ - działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 75, 77, 656, 662/4, 657/2, 661, 663/2, 664/2, obręb Bojków Wschód, na wsch. od ul. Bojkowskiej/na płd. od autostrady A4/na płn. od ul. Siennej w Gliwicach/na płn. od ul. Siennej i ul. Rolników

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: na wsch. od ul. Bojkowskiej/na płd. od autostrady A4/na płn. od ul. Siennej w Gliwicach/na płn. od ul. Siennej i ul. Rolników.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 7, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,3330 ha, użytki: RIIIb – grunty orne, z KW nr GL1G/00045818/1,
 • działka nr 8/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,2857 ha, użytki: RIIIb – grunty orne, z KW nr GL1G/00045917/5,
 • działka nr 18/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,1000 ha, użytki: RIIIb – grunty orne, z KW nr GL1G/00038759/7,
 • działka nr 50/2, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od autostrady A4, pow. gruntu 0,7496 ha, użytki: RIIIb – grunty orne (0,4066 ha), RIVa – grunty orne (0,3430ha), z KW nr GL1G/00038765/2,
 • działka nr 75, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od ul. Siennej, pow. gruntu 0,3000 ha, użytki: RIIIa – grunty orne, z KW nr GL1G/00034540/1,
 • działka nr 77, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od ul. Siennej, pow. gruntu 0,5000 ha, użytki: RIIIa – grunty orne, z KW nr GL1G/00038149/8,
 • działka nr 656, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od autostrady A4, pow. gruntu 0,2478 ha, użytki: dr – drogi; działka nr 662/4, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 0,6912 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00102370/6,
 • działka nr 657/2, obręb Bojków Wschód, na płd. od autostrady A4, pow. gruntu 0,1166 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00102371/3,
 • działka nr 661, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od ul. Siennej i ul. Rolników, pow. gruntu 0,0264 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00038764/5,
 • działka nr 663/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 0,0699 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00116374/5,
 • działka nr 664/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 0,0687 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00038160/1.

Łączna powierzchnia działek: 3,4889 ha.

Opis przedmiotu przetargu

mapa_dz_7_Bojkow_Wschod

Kompleks nieruchomości położony we wschodniej części miasta. Działki są niezabudowane, nieogrodzone, w większości użytkowane jako tereny rolnicze. 
Skomunikowanie działek powinno odbywać się do drogi publicznej ul. Siennej.
Na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 75, 77, obręb Bojków Wschód, występują użytki rolne klasy RIIIa i RIIIb, które podlegają procedurze wyłączenia z produkcji rolnej. Dla terenów o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze pod działalność przemysłowo-usługową, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W decyzji ustala się należność i opłatę roczną z tytułu wyłączenia. Zgodnie z art. 12 ust. 7 obowiązującej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2017 r., poz. 1161), należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wynosi odpowiednio: dla RIIIa – 320 595 zł, dla RIIIb – 262 305 zł.
Przedmiotowe działki mogą być ujęte w system sieci drenarskiej z uwagi na ich obecny charakter rolniczy. Stąd, każda zaprojektowana inwestycja powinna uwzględniać odwodnienie nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich istniejących sieci drenarskich, co nie naruszy stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez teren działek nr: 7, 8/1, 75, 77, 657/2, 661, 662/4, 663/2, 664/2, obręb Bojków Wschód, przebiegają sieci uzbrojenia terenu.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę drogową, będącą na majątku Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Teren podlegający sprzedaży zlokalizowany jest na terenach inwestycyjnych Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 75, 77, 656, 657/2, 661, 662/4, 663/2, 664/2, obręb Bojków Wschód, położone są na terenie, dla którego od 10 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach. Przedmiotowy plan został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409.
Zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 656, 657/2, 661, 662/4, 663/2 i 664/2, obręb Bojków Wschód oraz części działek nr: 75 i 77, obręb Bojków Wschód, znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem G1.6.2/P2, co oznacza tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Podstawowe przeznaczenie to zabudowa i zagospodarowanie związane z: przemysłem lekkim, spożywczym, warsztatami i halami produkcyjnymi, a także usługami produkcyjnymi, zwanymi potocznie wytwórczością lub rzemiosłem produkcyjnym (nie zaliczanym do grupy pozostałych terenów usługowych i terenów techniczno produkcyjnych), wraz z funkcjami towarzyszącymi, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Pozostałe części działek nr 75 i 77, obręb Bojków Wschód, znajdują się w jednostce drogowej oznaczonej symbolem Gk/05/KDl, co oznacza tereny dróg lokalnych.
Ulice o symbolach KDl zaliczone zostały do układu dróg publicznych.
Zgodnie z zapisem zawartym w § 52 ust. 1 pkt 2) tekstu ww. planu, teren o symbolu G1.6.2/P2 został wskazany jako teren służący realizacji celów publicznych w zakresie oświaty i nauki. Zapis ten wynika z ustalonego dla ww. terenu przeznaczenia dopuszczonego (por. § 41 tekstu planu – tabela).
Na rysunku ww. planu:

 • dla terenu o symbolu G1.6.2/P2 ustalona została nieprzekraczalna linia zabudowy i obowiązująca linia zieleni wysokiej; linie te znajdują się na działkach nr 75, 77, obręb Bojków Wschód,
 • działki będące przedmiotem sprzedaży znajdują się na obszarze górniczym KWK „Sośnica",
 • działki nr: 7, 8/1, 18/1, 75, 77, 656, 662/4, 663/2, 664/2 oraz części działek nr 50/2 i 657/2, obręb Bojków Wschód, objęte są zasięgiem strefy SH-2 – obserwacji archeologicznej,
 • działki nr: 7, 8/1, 18/1, 75, 77, 656, 662/4, 50/2, 657/2 oraz części działek nr 663/2, 664/2, obręb Bojków Wschód, objęte są zasięgiem strefy SU-2.1 – terenów zurbanizowanych i zabudowanych wymagających przekształceń z lokalizacją wskazanych funkcji komercyjnych,
 • niewielka północna część działki nr 7, obręb Bojków Wschód, znajduje się w zasięgu strefy SK-1 – zarezerwowanej dla realizacji docelowego układu komunikacyjnego związanego z autostradą A4 oraz obsługą centrum logistycznego;
 • działki nr 8/1 i 18/1 oraz części działek nr: 7, 656, 657/2, 50/2, 662/4, obręb Bojków Wschód, objęte są zasięgiem umownej strefy oddziaływania autostrady: strefy AU-150 uciążliwości akustycznej,
 • północna część działki nr 7, obręb Bojków Wschód, objęta jest zasięgiem umownej strefy oddziaływania autostrady A4: strefy AU-50 obszaru zagrożeń.

Istnieje również konieczność zaprojektowania odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej, zmniejszającego uciążliwość planowanej inwestycji dla terenów mieszkaniowych zlokalizowanych w rejonie ul. Siennej, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zarówno historyczna, jak i będąca jeszcze w realizacji.
Ponadto Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła uchwałę nr XIII/331/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach opracowania projektu planu, sporządzanego na podstawie tej uchwały.

Obciążenia nieruchomości

 1. Działki nr: 7, 8/1 i 662/4, obręb Bojków Wschód, obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie sieci wodociągowej Ø 300 mm wraz ze związaną z nią strefą ochronną:
  1. działka nr 7 – o łącznej długości 80,43 m (łączna pow. służebności 265,42 m²),
  2. działka nr 8/1 – o łącznej długości 39,34 m (łączna pow. służebności 129,83 m²),
  3. działka nr 662/4 – o łącznej długości 7,18 m (łączna pow. służebności 23,69 m²).

Pełna treść prawa służebności w księgach wieczystych nr GL1G/00045818/1, GL1G/00045917/5, GL1G/00102370/6.

 1. Na terenie części działek podlegających sprzedaży Miasto Gliwice planuje realizację inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji deszczowej, odwadniającej obszar w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, co będzie wiązało się koniecznością ustanowienia przy sprzedaży nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Miasta Gliwice na projektowaną sieć kanalizacji deszczowej. 
  Służebność na projektowaną sieć obciążać będzie działki jn.:
 • działka nr 7 – 96,0 m x 5,2 m = 499,2 m2
 • działka nr 8/1 – 38,5 m x 5,2 m = 200,2 m2
 • działka nr 18/1 – 76,0 m x 5,2 m = 395,2 m2
 • działka nr 656 – 109,5 m x 5,0 m = 547,5 m2 (zajętość na całej szerokości działki ok. 5,0 m)
 • działka nr  657/2 – 6,5 m x 5,2 m = 33,8 m2
 • działka nr 662/4 – 7,5 m x 5,2 m = 39 m2

Łączna powierzchnia obciążona służebnością wynosić będzie 1714,9 m2.

Powyższe dane zostały zweryfikowane i potwierdzone 1 kwietnia 2021 r. przez projektanta „Dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej w Gliwicach”. Opracowanie dokumentacji projektowej jest we wstępnej fazie realizacji i nie zostały zaprojektowane ostateczne średnice kolektora, natomiast do obliczenia szerokości pasa przesyłu przyjęto maksymalną średnicę jaka będzie projektowana.
Wygrywający przetarg zobowiązuje się do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na prawie własności działek, na których posadowiona zostanie projektowana sieć kanalizacji deszczowej w pasie o szerokości 5,0 m/5,2 m i długości 334,0 m, co daje powierzchnię łączną 1714,9 m2, na rzecz Miasta Gliwice.
Służebność będzie polegać w szczególności na: prawie posadowienia oraz do korzystania z wybudowanych na działkach urządzeń przesyłowych oraz prawie dostępu do tych urządzeń w celu dokonywania przeglądów, remontów, konserwacji, przebudowy, modernizacji, kontroli, pomiarów, usuwania awarii, a także prac związanych z ich eksploatacją oraz wymianą z obowiązkiem każdorazowego doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robót oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością. Właściciel infrastruktury zobowiązuje się do zawiadomienia właściciela działek o zamiarze wykonania planowanych prac z co najmniej 14-dniowym pisemnym wyprzedzeniem (nie dotyczy awarii). W przypadku nagłej awarii urządzeń właściciel terenu na którym posadowiona jest sieć zobowiązany jest do jego udostępnienia bez zbędnej zwłoki.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 437 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 64 370,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 14 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w budynku siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu będą udzielane również pod numerami tel.: 32/338-64-10, 32/338-64-12.

Wadium
Wadium w wysokości 643 700,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działki poł. przy ul. Siennej oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 8 czerwca 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
 • okazanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3424/2020 z 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki: nr 7, nr 8/1, nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 77, nr 656, nr 657/2, nr 661, nr 662/4, nr 663/2, nr 664/2, obręb Bojków Wschód, położonego na północ od ul. Siennej w Gliwicach, stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowego kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 14 lipca 2021 r.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409., zapisami ksiąg wieczystych oraz stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

4. Koszty związane z nabyciem praw do przedmiotu sprzedaży oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3424/2020 z 23 grudnia 2020 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 12-04-2021
Data zakończenia publikacji: 14-06-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-04-08 11:31:30
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-04-08 11:31:30
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska08-04-2021 11:31:30