Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - lokal mieszkalny - ul. Kozielska 9A/1

SPRZEDAŻ - lokal mieszkalny - ul. Kozielska 9A/1

 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SKARBU PAŃSTWA

ogłasza, że 10 maja 2021 r. o godz. 10.30, w sali nr 206*, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 79,52 m2, wraz z przynależnymi dwoma pomieszczeniami piwnicznymi o łącznej powierzchni 17,74 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Kozielskiej 9A wraz z udziałem wynoszącym 1433/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną nr 490, obręb Nowe Miasto, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00014553/9, o powierzchni 844 m2.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00014553/9 wolny od wpisów.
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 166 000 zł
Wadium: 16 600 zł
Minimalne postąpienie: 1660 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU 2020 r., poz. 1910 z późn. zm.).
Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 278/2020 z 17 września 2020 r. i zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, nr PM-2929/2020 z 19 października 2020 r. oraz wykazu nr 31/SP/2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia PM-2929/2020.

Opis nieruchomości
Lokal nr 1 położony jest na parterze i I piętrze oficyny przy ul. Kozielskiej 9A. Składa się z: klatki schodowej, 1 pokoju z aneksem kuchennym, 3 pokoi, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 79,52 m2. Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia w piwnicy o łącznej powierzchni 17,74 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne, węglowe (piec znajduje się w piwnicy). Na ścianach tynki zwykłe – malowane. Na podłogach panele i kafelki. Okna PCV, drzwi drewniane-płytowe, typowe. Stan techniczny lokalu – przeciętny.
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 1433/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną nr 490, obręb Nowe Miasto, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00014553/9, o łącznej powierzchni 844 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, zostało wydane zaświadczenie o jego samodzielności.
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi w akcie notarialnym jego zbycia.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście Miasta, tzw. centralne tereny miasta, przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem: 54MW, co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajdują się kamienice mieszkalne, drobne punkty handlowo-usługowe. W dalszym sąsiedztwie znajdują się również ogródki działkowe i obiekty użyteczności publicznej. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości około 100 metrów. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum. Teren przedmiotowej nieruchomości uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, teletechniczną i energii elektrycznej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości.

Nieruchomość  zostanie udostępniona celem oględzin 21 kwietnia 2021 r. w godz. 14.30–15.00.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie pieniężnej do 4 maja 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „II ustny przetarg nieograniczony, lokal przy ul. Kozielskiej 9A/1, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.

O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wniesione wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,
  • okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, nr PM-2929/2020 z 19 października 2020 r. na podstawie podanego do publicznej wiadomości wykazu nr 31/SP/2020, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w dziale: Menu/Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat („Gazeta Wyborcza” oraz „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 29-03-2021
Data zakończenia publikacji: 10-05-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-03-23 10:22:52
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-23 10:22:52
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska23-03-2021 10:22:52