Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy: ul. ASNYKA 6B/2, ul. KRÓLEWSKIEJ TAMY 55/1, ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 13C/18, al. KORFANTEGO 8A/1

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy: ul. ASNYKA 6B/2, ul. KRÓLEWSKIEJ TAMY 55/1, ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 13C/18, al. KORFANTEGO 8A/1

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
7 lutego 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. ASNYKA 6B

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 20,69 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: pokój z wnęką kuchenną, łazienka z WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 21/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Asnyka 6A, 6B, 10, działki nr 950, 951 o łącznej powierzchni 1018 m2, obręb Trynek, KW GL1G/00022315/8
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 25 stycznia 2022 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 21 stycznia 2022 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 67 500,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Minimalne postąpienie: 680,00 zł


o godz. 9.45 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. KRÓLEWSKIEJ TAMY 55

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 29,50 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 3,05 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC usytuowanego na podwórzu (stanowiącego część wspólną nieruchomości)
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 120/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Królewskiej Tamy 49-55, działka nr 87 o powierzchni 734 m2, obręb Łąki Kłodnickie, KW GL1G/00066549/7
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 25 stycznia 2022 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 21 stycznia 2022 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 69 800,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Minimalne postąpienie: 700,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 13C

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 22,73 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 3,52 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 22/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka 296 o powierzchni 1032 m2, obręb Łabędy, KW GL1G/00052226/6
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 stycznia 2022 r. W oględzinach jednoczenie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 24 stycznia 2022 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 76 200,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Minimalne postąpienie: 770,00 zł


o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 8A

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 46,39 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, przedpokój, kuchnia, komórka, WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 16/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka 368 o powierzchni 123 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00027277/4
 • OBCIĄŻENIA:
  • nieodpłatna I nieograniczona w czasie służebność drogi już istniejącej w terenie prowadzącej od alei Korfantego wzdłuż zachodniej granicy działki obciążonej do granicy z działką nr 56/6, objętej KW nr 70542 na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr I wyodr. do KW 78013, znajdującego się na działce nr 56/7 objętej KW Nr 53190,
  • nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi obciążająca nieruchomość objętą niniejszą księgą wieczystą, po istniejącej już w terenie drodze prowadzącej od alei Korfantego wzdłuż zachodniej granicy działki obciążonej do granicy z działką nr 56/6, na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu nr 5 objętego KW nr 78991.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 stycznia 2022 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 25 stycznia 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 152 200,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 1530,00 zł


* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 1 lutego 2022 r. wadium na konto ZGM w MILLENIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 1 lutego 2022 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
 1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce FORMULARZE/DZIAŁ SPRZEDAŻY/1-formularze zgłoszenia udziału w przetargu):
  • numerem konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
  • danymi personalnymi (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 2. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 3. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 4. Zachowanie reżimu sanitarneg, tj. założona maseczka, zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do innych zaleceń komisji przetargowej.
 5. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 6. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 5/19 z 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
  Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane  z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Data rozpoczęcia publikacji: 05-01-2022
Data zakończenia publikacji: 07-02-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMirosław Szajc
Data wytworzenia informacji2022-01-04 11:02:33
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2022-01-04 11:02:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska04-01-2022 11:02:33