Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy: ul. WYSZYŃSKIEGO 14D/V, al. KORFANTEGO 6/III

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy: ul. WYSZYŃSKIEGO 14D/V, al. KORFANTEGO 6/III

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
28 lutego 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr V usytuowanego w budynku przy ul. WYSZYŃSKIEGO 14D

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 1147,79 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: piwnica: 22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszczenie sanitarne i WC, parter: 9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 1 pomieszczenie sanitarne, 6 WC, I piętro: 4 pomieszczenia, 3 korytarze, sala główna, 3 WC
 • KONDYGNACJA: piwnica, parter, I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 1330/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Wyszyńskiego 14 A-D, działki nr 998/1, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/1, 1016/1, 1785/1, o łącznej powierzchni 3652 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00030332/2
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 19 lipca 2021 r., 11 października 2021 r. i 20 grudnia 2021 r. nie wyłoniono nabywcy.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 26 stycznia 2022 r. i 16 lutego 2022 r. W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 24 stycznia 2022 r. i 14 lutego 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 1 270 000,00 zł
Wadium: 63 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 12 700,00 zł


o godz. 9.45 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr III usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 6

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 263,09 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: parter: 4 pomieszczenia, 2 WC, hall, 2 korytarze, klatka schodowa, weranda I piętro: 3 pomieszczenia, hall, weranda
 • KONDYGNACJA: parter, I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 294/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 359 o powierzchni 732 m2, obręb Stare Miasto,  KW GL1G/00031731/6
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 stycznia 2022 r. i 17 lutego 2022 r. W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 25 stycznia 2022 r. i 15 lutego 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 993 500,00 zł
Wadium: 49 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 9940,00 zł


* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie   z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 22 lutego 2022 r. wadium na konto ZGM w MILLENIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 22 lutego 2022 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
 1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce FORMULARZE/DZIAŁ SPRZEDAŻY/1-formularze zgłoszenia udziału w przetargu):

 • numerem konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danymi personalnymi (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założona maseczka, zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do innych zaleceń komisji przetargowej.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 5/19 z 4 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
  Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane  z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 


Data rozpoczęcia publikacji: 27-12-2021
Data zakończenia publikacji: 28-02-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMirosław Szajc
Data wytworzenia informacji2021-12-23 13:18:07
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-23 13:18:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska23-12-2021 13:18:07