Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy: ul. ZABRSKIEJ 1/II, ul. METALOWCÓW 6A/4, ul. DOLNYCH WAŁÓW 13/7

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy: ul. ZABRSKIEJ 1/II, ul. METALOWCÓW 6A/4, ul. DOLNYCH WAŁÓW 13/7

 

ZGM_logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
31 stycznia 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy ul. ZABRSKIEJ 1

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 49,09 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia oraz WC
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 349/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zabrska 1, 1A, działka nr 340 o powierzchni 778 m2, obręb Centrum, KW GL1G/00022043/0
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargu ogłoszonym 27 grudnia 2021 r. nie wyłoniono nabywcy
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 19 stycznia 2022 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do 17 stycznia 2022 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 174 000,00 zł
Wadium: 17 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1740,00 zł


o godz. 9.45 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. METALOWCÓW 6A

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 45,04 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, 2 komórki, z dostępem do WC na klatce schodowej (stanowiącego część wspólną nieruchomości)
 • KONDYGNACJA: poddasze
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 59/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Metalowców 6-6A, działka nr 68 o powierzchni 1250 m2, obręb Łabędy, KW GL1G/00033053/3
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W przetargach ogłoszonych na 15 listopada 2021 r. oraz 27 grudnia 2021 r. nie wyłoniono nabywcy
 • WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU, USTALONEJ W OPARCIU O WYLICYTOWANĄ WARTOŚĆ UDZIAŁU: 1%
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899)
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 stycznia 2022 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 18 stycznia 2022 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 73 000,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 3890,50 zł + 894,82 zł
  cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 4785,32 zł
Wadium: 7300,00 zł
Minimalne postąpienie: 730,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. DOLNYCH WAŁÓW 13

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 52,20 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 3,77 m2
 • SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia
 • KONDYGNACJA: I piętro (oficyna)
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 206/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dolnych Wałów 13,13A, działka 676 o powierzchni 1313 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031676/2
 • OBCIĄŻENIA: roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy o wyłączenie części strychu z nieruchomości wspólnej, ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w terminie do 30 czerwca 2022 r.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 21 stycznia 2022 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 19 stycznia 2022 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawiczki na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 124 500,00 zł
Wadium: 12 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1250,00 zł


* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 25 stycznia 2022 r. wadium na konto ZGM w MILLENIUM BANK, 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto ZGM). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
 2. Dostarczenie do 25 stycznia 2022 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
 1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie: www.zgm-gliwice.pl w zakładce FORMULARZE/DZIAŁ SPRZEDAŻY/1-formularze zgłoszenia udziału w przetargu):
  • numerem konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
  • danymi personalnymi (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 2. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 3. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założona maseczka, zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do innych zaleceń komisji przetargowej.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu (warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego),
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym Prezydenta Miasta Gliwice nr 5/19 z 4 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
  Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane  z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Data rozpoczęcia publikacji: 31-12-2021
Data zakończenia publikacji: 31-01-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Wierzbicka
Data wytworzenia informacji2021-12-29 14:57:56
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-29 14:57:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska29-12-2021 14:57:56