Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - niezabudowane działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowana działka nr 1335/7, obręb Sośnica, ul. Władysława Sikorskiego 66

SPRZEDAŻ - niezabudowane działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowana działka nr 1335/7, obręb Sośnica, ul. Władysława Sikorskiego 66

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
ogłasza

IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

7 marca 2022 r. o godz.10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 191 000,00 zł
Wadium: 119 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 11 910,00 zł

Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

mapa_1334_Sosinca

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 czerwca 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 września 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg nieograniczony odbył się 20 grudnia 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • działka nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tereny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisana w KW nr GL1G/00028499/3;
 • działka nr 1335/5, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapisana w KW nr GL1G/00091344/4;
 • działka nr 1335/7, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapisana w KW nr GL1G/00034552/8.

Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Kompleks przedmiotowych działek położony we wschodniej części miasta, w odległości ok. 5,5 km od centrum i ok. 3 km od wjazdu na autostradę A1.
Niezabudowana działka nr 1334 stanowi grunt przyległy do budynku mieszkalno-użytkowego znajdującego się na sąsiedniej działce nr 1335/7. Granice działki mają kształt zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia technicznego:

 • wodno-kanalizacyjna,
 • elektroenergetyczna,
 • teletechniczna.

Niezabudowana działka nr 1335/5 jest niezagospodarowana, częściowo porośnięta zielenią niską i pojedynczymi drzewami. Granice działki tworzą kształt nieregularny. Przez działkę przebiegają sieci:

 • ciepłownicza,
 • teletechniczna,
 • kanalizacyjna,
 • elektroenergetyczna.

Działka ma również dostęp do sieci wodociągowej i gazowej.

Działka nr 1335/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 790,86 m2, w tym: powierzchnia mieszkalna wynosi 258,36 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 532,50 m2. Dodatkowo budynek ma piwnicę o powierzchni 49,73 m2. Pozostała część działki stanowi podwórze z zielenią. Granice działki tworzą kształt nieregularny.
Działka ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia:

 • wodno-kanalizacyjnej,
 • elektroenergetycznej,
 • teletechnicznej.

Budynek usytuowany na dz. 1335/7 jest dwukondygnacyjny w części wschodniej z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyjny w części zachodniej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest użytkowany. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe.

Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy kompleksu nieruchomości.
Skomunikowanie działek powinno odbywać się od strony ul. Żeromskiego poprzez bezpośredni zjazd z działki drogowej nr 1978. Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego zasadnym będzie umieszczenie słupków blokujących przy granicy z działką nr 1335/4 w celu wyeliminowania niepożądanego przejazdu w kierunku ul. Sikorskiego.
Warunki włączenia działek do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego struktury oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
We wschodniej części działki nr 1335/5, wzdłuż jej granicy z działką nr 1336 i 1337 przebiega miejska sieć ciepłownicza oraz sieć kanalizacji sanitarnej, biegnąca od ul. Sikorskiego do budynku położonego na działce nr 1336. Należy zachować strefę ochronną i przepisy odległościowe od ewentualnej planowanej budowy budynków.
Dla planowanej inwestycji na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, należy zapewnić miejsca parkingowe w liczbie co najmniej 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego, a także min. 2 miejsca postojowe dla 100 m2 pow. użytkowej lokalu handlowego o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę przy przeprowadzaniu prac.

Obciążenia nieruchomości:

 • nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce nr 1335/5 w zakresie sieci preizolowanej o łącznej pow. 91,30 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.,
 • nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce nr 1335/5 w zakresie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej Ø 150 mm o łącznej pow. gruntu objętego służebnością wynoszącej 89,03 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1G/00091344/4 w dziale III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks działek. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 32/338-64-09, 32/338-64-12 lub e-mailowym: gn@um.gliwice.pl – na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem wizji.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) działki nr 1334, 1335/5 oraz przeważająca część działki nr 1335/7, obręb Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
26 MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: drobna wytwórczość, usługi.
Dla terenu o symbolu 26 MW obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:

 • (…) przeznaczenie uzupełniające może występować samodzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem podstawowym (…),
 • zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia,
 • zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu o symbolu 26 MW ustalone zostały w planie nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozostała część działki nr 1335/7 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 05 KDZ 1/2, co oznacza: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, które zaliczone zostały do terenów infrastruktury i komunikacji. Aktualnie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nie planuje regulacji pasa drogowego, obejmującego m.in. działkę nr 1335/7.
Równocześnie, przedmiotowy kompleks nieruchomości znajduje się w granicach:

 • strefy ochrony konserwatorskiej,
 • obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów węgli o nr 338,
 • obszaru rewitalizacji.

Budynek na działce nr 1335/7 w planie objęty został ochroną konserwatorską. Projekt przebudowy lub remontu budynku powinien uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 119 100,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty: „Przetarg, dz. nr 1334, 1335/5, 1335/7, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 1 marca 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

7. Dodatkowe informacje
7.1.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021 z 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowego kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 6 kwietnia 2022 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021 z 26 stycznia 2021 r.

7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-12, 32/338-64-41.

7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 03-01-2022
Data zakończenia publikacji: 07-03-2022

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-12-29 13:34:24
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-29 13:34:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska29-12-2021 13:34:24