Oznaczenie sprawy: IR.271.20.2020
UM.478936.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

e-mail: ir@um.gliwice.pl

tel. +48 32/2391202

Opis przedmiotu zamówienia:
kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 90.52.00.00-8 - nazwa: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 90.52.20.00-2 - nazwa: Usługi w zakresie skażonej gleby
kod CPV: 90.52.21.00-3 - nazwa: Usuwanie skażonej gleby
kod CPV: 90.52.22.00-4 - nazwa: Wywożenie skażonej gleby

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, na terenie nieruchomości przy ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice [działki nr 1531 i 1549, obręb Sośnica, pow. 1.3449 ha]

Przedmiotem zamówienia jest:
- załadunek ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi,
- wywóz odpadów,
- zagospodarowanie odpadów.
Rodzaj odpadów: gleba i ziemia zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi.
Kod odpadów: 17 05 03*.
Szacowana ilość odpadu przewidzianego do utylizacji to 36 m3 (65 Mg).
 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy;
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie;
3) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru;
4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
- aktualnego zezwolenia z zakresu zagospodarowania odpadami niebezpiecznymi o kodzie 17 05 03*, spełniające dodatkowe wymaganie wynikające z przepisów ustawy o odpadach - tzn. do dnia 05.03.2020r. złożył wniosek o dostosowanie posiadanych decyzji dot. przetwarzania odpadów do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- potwierdzenie o zarejestrowaniu w systemie BDO - Baza Danych Odpadowych.

5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na czas trwania umowy.

 
 
Termin wykonania zamówienia: 1.Termin zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpady o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) wzoru umowy do 7 dni od podpisania umowy.

Opis warunków przystąpienia do przetargu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi o kodzie 17 05 03*, oraz spełniają dodatkowe wymaganie wynikające z przepisów Ustawy o odpadach - tzn. do dnia 05.03.2020r złożyli wnioski o dostosowanie posiadanej decyzji dot. przetwarzania odpadów do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, oraz są zarejestrowani w systemie BDO - Baza Danych Odpadowych.Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 2,
- aktualnego zezwolenia z zakresu zagospodarowania odpadami niebezpiecznymi o kodzie 17 05 03*, spełniające dodatkowe wymaganie wynikające z przepisów ustawy o odpadach - tzn. do dnia 05.03.2020r. złożył wniosek o dostosowanie posiadanych decyzji dot. przetwarzania odpadów do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- potwierdzenie o zarejestrowaniu w systemie BDO - Baza Danych Odpadowych.
Składanie ofert:
Ofertę proponujemy złożyć, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią, w Biurze Podawczym w lokalizacji głównej Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą pod adres Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Inwestycji i Remontów 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21. Wejście do Biura Podawczego będzie możliwe wyłącznie od ul. S. Wyszyńskiego. W celu minimalizacji ryzyka epidemiologicznego jednorazowo do Biura Podawczego będą wpuszczane pojedyncze osoby, Zamawiający prosi, aby Wykonawcy składali oferty ze stosownym wyprzedzeniem. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów" z dopiskiem "nie otwierać do dnia 12.06.2020r. godz. 15:00".

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=100,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów,
2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę
o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 12-06-2020r. do godziny 15:00.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania przetargu:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,
e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach przetargu.

Zasady uzupełniania dokumentów:
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:
a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,
b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu  stosowne pisemne oświadczenie.

Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
3) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,
4) jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

Istotne postanowienia umowy:
 zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - formularz cenowy,
3) Załącznik nr 3 - wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 - informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach
 
Specjalista
 
27-05-2020 r.  Barbara Kołodziejczyk
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Naczelnik Wydziału
 
27-05-2020 r.  Mariusz Komidzierski
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej