ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: IR.271.20.2020 
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów

1.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.  

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

1.

Oferowana cena jednostkowa za realizację

przedmiotu umowy [zł/Mg]

     
2.

 

Maksymalna szacowana ilość odpadu 65 [Mg]

 

3.

Maksymalne wynagrodzenie

za realizacją przedmiotu umowy [zł]

(cena z wiersza 1 x 65 Mg)

     


maksymalna cena brutto słownie (cena z wiersza nr 3):

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 1.Termin zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpady o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) wzoru umowy do 7 dni od podpisania umowy.


Oświadczamy, że:

 • załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko  
__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej