Oznaczenie sprawy: IR.271.20.2020
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

zamieszczonego w dniu 01-06-2020 r.
dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice.


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

W części Załączniki na końcu dodaje się:

5) Załącznik nr 5 - badania identyfikujące substancje,
6) Załącznik nr 6 - zdjęcia odpadów. 
Specjalista
 
01-06-2020 r.  Barbara Kołodziejczyk
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Naczelnik Wydziału
 
01-06-2020 r.  Mariusz Komidzierski
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej