URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH  
 
 
IR.271.20.2020 Gliwice,  02-06-2020 r.
  nr kor. UM.502901.2020

 
Dotyczy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów


Odpowiedź na zapytania do ogłoszenia
 
      W związku ze złożonym zapytaniem do treści ogłoszenia w imieniu zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 3:
 
Proszę powiedzieć, po czyjej stronie jest załadunek ziemi?
 
Odpowiedź:
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia załadunek jest po stronie Wykonawcy:
"Przedmiotem zamówienia jest:
- załadunek ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi,
- wywóz odpadów,
- zagospodarowanie odpadów.
Rodzaj odpadów: gleba i ziemia zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi.
Kod odpadów: 17 05 03*.
Szacowana ilość odpadu przewidzianego do utylizacji to 36 m3 (65 Mg)."
 
Pytanie nr 4:
 
W związku z prowadzonym przetargiem na utylizację zanieczyszczonego gruntu
„Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, na terenie nieruchomosci przy ul. Przedwiosnie 2, 44-119 Gliwice [działki nr 1531 i 1549, obreb Sosnica, pow. 1.3449 ha]”
pod kodem odpadu 170503* proszę o stosowne badania, których wynikiem jest klasyfikacja ziemi jako odpadu niebezpiecznego.
Badania są mi niezbędne, aby móc oszacować koszty utylizacji.
 
Odpowiedź:
 
Zamawiający w dniu 01.06.2020r. na stronie BIP ogłoszenia https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,11161,,  umieścił załącznik pn. "badania identyfikujące substancję" oraz zdjęcia odpadów.

  Z poważaniem

Mariusz Komidzierski

p.o. Naczelnik Wydziału
Kopia aa.
 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
www.gliwice.eu

 

Wydział Inwestycji i Remontów

 
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 2391202
fax +48 32 2314058
ir@um.gliwice.pl