Oznaczenie sprawy: IR.271.20.2020
nr kor.:
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych - wywóz i utylizacja odpadów
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę:
REMONDIS SP. Z O.O.
ZAWODZIE 18, 02-981 WARSZAWA z ceną 59 670,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Specjalista
 
19-06-2020 r.  Barbara Kołodziejczyk
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
p.o. Naczelnik Wydziału
 
19-06-2020 r.  Mariusz Komidzierski
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej