Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020
nr kor.: UM.1269634.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniuUsługi

 

 

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1) Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Katarzyna ŁugowskaE-mail: za@um.gliwice.plTel.: +48 322385530Faks: +48 322385527 Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/I.3) KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/aktualneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4) Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalnyI.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.Numer referencyjny: ZA.271.73.2020II.1.2) Główny kod CPV66510000 Usługi ubezpieczenioweII.1.3) Rodzaj zamówieniaUsługi

II.1.4) Krótki opis:Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gliwice w zakresie:- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.II. Podmioty podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego zamówienia publicznego - miasto na prawach powiatu Gliwice, w tym Urząd Miejski w Gliwicach, miejskie jednostki organizacyjne oraz rady osiedli. II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2) OpisII.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty66515100 Usługi ubezpieczenia od ognia66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej66515300 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowejII.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji: GliwiceII.2.4) Opis zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia (dalej: SIWZ) - program ubezpieczenia, w którym określono standardy jakościowe, tj.:1) ZAŁOŻENIA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ; 2) KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; 3) RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU.Wykaz majątku oraz inne informacje niezbędne do analizy ryzyka zawarto w następujących ZAŁĄCZNIKACH do SIWZ:- załącznik nr 9 do SIWZ - raport szkodowy i dodatkowe informacje do oceny ryzyka; - załącznik nr 10 do SIWZ - dane do ubezpieczenia, wykaz majątku.Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:1) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczeni) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm.).2) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.Poszczególne polisy ubezpieczeniowe zostaną zawarte na dwa 12-miesięczne okresy ubezpieczeniowe: 1) pierwszy: od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.; 2) drugi: od 1.04.2022 r. 31.03.2023 r.II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: zaakceptowanie klauzul dodatkowych / Waga: 10%

Kryterium jakości - Nazwa: zwiększenie limitów odpowiedzialności / Waga: 10%Cena - Waga: 80%II.2.6) Szacunkowa wartośćII.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówPoczątek: 01/04/2021Koniec: 31/03/2023Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14) Informacje dodatkoweZamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)-2) i 4)-8) ustawy Pzp.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020 z r. poz. 895 z późn. zm.) lub zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność przed 28 sierpnia 1990 r.) lub inny dokument - zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli zezwolenie uzyskano przed 1 stycznia 2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęto działalność przed 28 sierpnia 1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Szczegółowa informacja na temat dokumentów lub oświadczeń składanych w toku postępowania o zamówienie publiczne zawarta jest w rozdziale 10. SIWZ.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,- zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego,- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,- oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp,- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Inne dokumenty:- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.- wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm

certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentówSzczegółowa informacja na temat dokumentów lub oświadczeń składanych w toku postępowania o zamówienie publiczne zawarta jest w rozdziale 10. SIWZ. III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ.Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp.Warunki dokonania zmiany zawartej umowy określono w rozdziale 23 SIWZ.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto w rozdziale 20. SIWZ.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Sekcja IV: ProceduraIV.1) OpisIV.1.1) Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2) Informacje administracyjneIV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 28/01/2021Czas lokalny: 09:00IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: PolskiIV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 28/03/2021IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 28/01/2021

Czas lokalny: 14:00

Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się w sali 254 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:VI.4) Procedury odwoławczeVI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.4.3) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp z danie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:23/12/2020

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publiczbnych
 
23-12-2020 r.  Katarzyna Ługowska
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
28-12-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej