Gliwice, 28-12-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ    214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.
 
1. Zamawiający - nazwa i adres
Miasto Gliwice Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice www.gliwice.eu e-mail: za@um.gliwice.pl tel. +48 32/238-55-30 fax +48 32/238-55-27

adres skrzynki ePuap:/UMGliwice/SkrytkaESP

 
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".  
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 66.51.00.00-8 - nazwa: Usługi ubezpieczeniowe
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 66.51.60.00-0 - nazwa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kod CPV: 66.51.50.00-3 - nazwa: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty kod CPV: 66.51.51.00-4 - nazwa: Usługi ubezpieczenia od ognia kod CPV: 66.51.53.00-6 - nazwa: Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej

3) opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gliwice w zakresie:

 

II. Podmioty podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego zamówienia publicznego - miasto na prawach powiatu Gliwice, w tym Urząd Miejski w Gliwicach, miejskie jednostki organizacyjne oraz rady osiedli (Ubezpieczeni):

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ (program ubezpieczenia), w którym określono standardy jakościowe, tj.:

1) ZAŁOŻENIA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ;

2) KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY;

3) RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU.

 

IV. Wykaz majątku oraz inne informacje niezbędne do analizy ryzyka zawarto w następujących ZAŁĄCZNIKACH do SIWZ:

V. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

VI. Zamawiający informuje, że w doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych związanych z zawarciem umów ubezpieczenia oraz w zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń Zamawiającego pośredniczy firma Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia
1) termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, tj. od 1.04.2021 r. do 31.03.2023 r.Poszczególne polisy ubezpieczeniowe zostaną zawarte na dwa 12-miesięczne okresy ubezpieczeniowe:1) pierwszy: od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.;2) drugi: od 1.04.2022 r. 31.03.2023 r.Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 12) istotnych postanowień umowy przewiduje się zmianę ww. terminów w przypadku przedłużenia procedury przetargowej na wybór Ubezpieczyciela w postępowaniu o oznaczeniu sprawy: ZA.271.73.2020), w tym wynikającej z postępowania odwoławczego - z zachowaniem 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.,
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2020 z  r. poz. 895 z późn. zm.) lub zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli wykonawca rozpoczął działalność przed 28 sierpnia 1990 r.) lub inny dokument - zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.  
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp
c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp
d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy pzp
e) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp
f) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp
g) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp  
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu,
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r."
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
13. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
14. Termin związania ofertą
1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.
15. Opis sposobu przygotowania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 (po modyfikacji) do SIWZ,
Zamawiajacy wymaga, aby w kolumnie E formularza cenowego "Stawka (taryfa) za 12 miesiecy [%]"podac wartosc w procentach z dokładnoscia do czterech miejsc po przecinku; b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, c) Wykonawca w formularzu oferty wskaże, które Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń lub wskaże, które ze wzorców umownych stosowanych w powszechnym obrocie przez Wykonawcę i możliwych do identyfikacji przez Zamawiającego mają zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń.

Informacja dodatkowa dotyczaca oswiadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - w zakresie czesci IV: "Kryteria kwalifikacji" wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji "alfa" czesci IV formularza [OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI] i nie musi wypełniac zadnej z pozostałych sekcji w czesci IV formularza JEDZ.

3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ, należy złożyć w osobnym pliku i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
15) Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale.
16) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),
17) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu,
18) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 10-02-2021 r. do godz. 09:00  ,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10-02-2021 r. o godz. 13:00  w sali 254 [transmisja online www.youtube.com/channel/UCen2vhct6YI4W9bs4uFObSA] (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 
17. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji; ceną oferty jest wartość składki ubezpieczeniowej w złotych obejmująca koszt realizacji całości przedmiotu zamówienia, w tym: całość zakresu ochrony ubezpieczeniowej zaoferowanej przez Wykonawcę, wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkiego innego rodzaju opłaty i podatki,
3) cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
4) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

5) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,

6) w celu prawidłowego określenia ceny Wykonawca winien w pierwszej kolejności wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ (formularz cenowy). W oparciu o m.in. wartość majątku będącego podstawą do wyliczenia składki, sumę ubezpieczenia podlegającą Wykonawca winien odpowiednio, biorąc pod uwagę pozostałe parametry uzupełnić formularz cenowy. Określoną w załączniku nr 5 do SIWZ cenę łączną za 12 miesięczny okres ubezpieczenia Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ). Następnie w formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ) Wykonawca winien wpisać cenę łącznie, za 24 miesięczny okres ubezpieczenia, która stanowić będzie dwukrotność ceny podanej w formularzu cenowym.

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.  
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=80,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
zaakceptowanie klauzul dodatkowych Wb=10,00 D - zgodnie z opisem poniżej. zwiększenie limitów odpowiedzialności Wc=10,00 L - zgodnie z opisem poniżej.
gdzie:
Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium "cena" Wa - waga w ocenianym kryterium "cena"
D - liczba punktów w kryterium "zaakceptowanie klauzul dodatkowych"
L - liczba punktów w kryterium "zwiększenie limitów odpowiedzialności"
Wb - waga w ocenianym kryterium "zaakceptowanie klauzul dodatkowych"
Wc- waga w ocenianym kryterium  "zwiększenie limitów odpowiedzialności"
 
 
1. Kryterium "Cena" - łączna zaoferowana suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia. 2. Kryterium "Zaakceptowanie klauzul dodatkowych" - ocena w ramach kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową, wskazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ (program ubezpieczenia), wg następujących zasad:
1) za zaakceptowanie klauzul nr 41 Klauzula aktów terroryzmu 8 pkt. 2) za zaakceptowanie klauzul nr 42 Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych 5 pkt. 3) za zaakceptowanie klauzul nr 43 Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 4 pkt. 4) za zaakceptowanie klauzul nr 44 Klauzula funduszu prewencyjnego 16 pkt. 5) za zaakceptowanie klauzul nr 45 Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia 4 pkt. 6) za zaakceptowanie klauzul nr 46 Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia 4 pkt. 7) za zaakceptowanie klauzul nr 47 Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych 5 pkt. 8) za zaakceptowanie klauzul nr 48 Klauzula 168 godzin 4 pkt. 9) za zaakceptowanie klauzul nr 49 Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników 7 pkt. 10) za zaakceptowanie klauzul nr 50 Klauzula odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych 7 pkt. 11) za zaakceptowanie klauzul nr 51 Klauzula dotycząca zmiany lub zniesienia franszyz: - a zniesienie franszyzy integralnej 500,00 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 5 pkt - b zniesienie franszyzy integralnej 300,00 zł w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3 pkt - c* zmiana franszyzy redukcyjnej z 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę redukcyjną 5% nie mniej niż 4 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 10 pkt - d* zmiana franszyzy redukcyjnej z 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę redukcyjną 5% nie mniej niż 3 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 14 pkt - e* zmiana franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę integralną 5 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 15 pkt - f* zmiana franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę integralną 4 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 18 pkt - g* zmiana franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę integralną 3 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 20 pkt - h zmiana franszyzy redukcyjnej 500,00 zł na franszyzę integralną 500 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3 pkt - i zniesienie franszyzy integralnej 500,00 zł w ryzyku dewastacji, mienia pracowniczego i uczniowskiego oraz wartości pieniężnych - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 5 pkt
* w przypadku punktów c, d, e, f, g w klauzuli nr 51 Wykonawca może zaakceptować alternatywnie punkt c, punkt d lub punkt e lub punkt f lub pkt. g. W przypadku zaakceptowania w ofercie więcej niż jednego z ww. punktów (c, d, e, f lub g) w klauzuli nr 51 Zamawiający uzna, że do oferty ma zastosowanie zapis korzystniejszy dla Zamawiającego (za który przewidziana jest największa ilość punktów) i za ten zapis przyzna odpowiednio punkty w trakcie oceny oferty Wykonawcy Wykonawca w ofercie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ w przypadku akceptacji danego postanowienia dodatkowego wpisuje "TAK" przy tym postanowieniu dodatkowym. W przypadku akceptacji jednocześnie dwóch opcji przy danym postanowieniu dodatkowym Zamawiający przyzna punkty tylko za to postanowienie dodatkowe, które jest korzystniejsze dla Zamawiającego (jest wyżej punktowane). W przypadku braku zapisu "TAK" albo "NIE" przy danym postanowieniu dodatkowym Zamawiający uzna, ze nie zostało ono zaakceptowane w ofercie przez Wykonawcę.
 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt, z uwzględnieniem wagi kryterium, która wynosi 10%. UWAGA: brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 40 spowoduje odrzucenie oferty. UWAGA: w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. 3. Kryterium "Zwiększenie limitów odpowiedzialności" - ocena w ramach tego kryterium polega na przyznaniu dodatkowych punktów za zwiększenie limitów odpowiedzialności/sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wg następujących zasad: L1 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia) Zwiększenie limitu o 25% - 2 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 4 pkt L2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia) Zwiększenie limitu o 25% - 3 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 6 pkt L3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów) Zwiększenie limitu o 50% - 2 pkt Zwiększenie limitu o 75% - 4 pkt L4 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów awarii instalacji lub urządzeń technologicznych (w klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych) Zwiększenie limitu o 50% - 2 pkt Zwiększenie limitu o 75% - 4 pkt L5 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia Zwiększenie limitu o 25% - 3 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 6 pkt L6 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa) Zwiększenie limitu o 50% - 4 pkt Zwiększenie limitu o 100% - 8 pkt L7 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych) Zwiększenie limitu o 25% - 4 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 8 pkt L8 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych) Zwiększenie limitu o 25% - 3 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 6 pkt L9 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej Zwiększenie limitu o 25% - 3 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 6 pkt L10 Zwiększenie limitów odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano- montażowych Zwiększenie limitu o 25% - 3pkt Zwiększenie limitu o 50% - 5 pkt L11 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (nie dotyczy tunelu) Zwiększenie limitu o 25% - 3 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 7 pkt L12 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla limitu ryzyka dewastacji (w tym "graffiti") Zwiększenie limitu o 50% - 5 pkt Zwiększenie limitu o 75% - 9 pkt L13 Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (bez OC zarządcy drogi) Zwiększenie sumy gwarancyjnej o 25% - 7 pkt; Zwiększenie sumy gwarancyjnej o 50% - 15 pkt; L14 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi Zwiększenie limitu o 25% - 6 pkt Zwiększenie limitu o 50% - 12 pkt
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt, z uwzględnieniem wagi kryterium, która wynosi 10%.
 
Wykonawca w ofercie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ w przypadku akceptacji danego postanowienia dodatkowego wpisuje "TAK" przy tym postanowieniu dodatkowym. W przypadku akceptacji jednocześnie dwóch opcji przy danym postanowieniu dodatkowym Zamawiający przyzna punkty tylko za to postanowienie dodatkowe, które jest korzystniejsze dla Zamawiającego (jest wyżej punktowane). W przypadku braku zapisu "TAK" albo "NIE" przy danym postanowieniu dodatkowym Zamawiający uzna, ze nie zostało ono zaakceptowane w ofercie przez Wykonawcę.
UWAGA: w przypadku dopisków oraz zmian w treści opisu postanowienia dodatkowego, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmieniony opis postanowień dodatkowych w zakresie limitów/sum gwarancyjnych  przyznanych będzie 0 punktów.
4. Całkowita liczba punktów jest równa sumie C+D+L.
 
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
 
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy:- wykaz podmiotów, które będą działać w jego imieniu w celu likwidacji szkód,- ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia (OWU) wszystkich ubezpieczeń określonych w opisie przedmiocie zamówienia,- dane teleadresowe osób, które będą upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany złożyć przed zawarciem umowy,ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, o którym mowa w art. 8ust. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń dla poszczególnych ubezpieczeń stanowiących przedmiot zamówienia wraz z OWU.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
22. Istotne postanowienia umowy
1) istotne postanowienia umowy zawiera ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w paragrafie 9 istotnych postanowień umowy stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@um.gliwice.pl, telefon: 239-11-65 lub 239-12-54 . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r. numer sprawy: ZA.271.73.2020 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

26. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie https://espd.uzp.gov.pl/
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego, 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 (po modyfikacji) - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - istotne postanowienia umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - szkodowość, dodatkowe dane do oceny ryzyka, w tym:- ZAŁĄCZNIK NR 9A - rzut tunelu-ZAŁĄCZNIK NR 9B - wykaz infrastruktury drogowej10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - dane do ubezpieczenia, wykaz majątku, w tym:- ZAŁĄCZNIK NR 10A - Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia;- ZAŁĄCZNIK NR 10B - Wykaz budynków;- ZAŁĄCZNIK NR 10C - Szczegółowe dane.  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
 
28-12-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)