ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

L.P.  Element ceny

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

1.

Składka za jeden 12 miesięczny okres ubezpieczeniowy

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ)

  usługa zwolniona z VAT   2. Liczba 12 miesięcznych okresów ubezpieczeniowych 2 3.

ŁĄCZNIE cena za 24 miesiące ubezpieczenia

[L.P. 1 x L.P. 2]

  usługa zwolniona z VAT  

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

 

Kryterium "zaakceptowanie klauzul dodatkowych".

Akceptuję(my) wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 40 wskazane w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ oraz następujące klauzule fakultatywne:

 

 

 

 

 

Numer klauzuli (zgodnie z ZAŁ. NR 7 do SIWZ) Nazwa klauzuli TAK/NIE* 41 Klauzula aktów terroryzmu   42 Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych   43 Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania   44 Klauzula funduszu prewencyjnego   45 Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia   46 Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia   47 Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych   48 Klauzula 168 godzin   49 Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników   50 Klauzula odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych   51

Klauzula dotycząca zmiany lub zniesienia franszyz

(proszę wpisać TAK albo NIE dla każdego ryzyka oddzielnie,

gdzie TAK oznacza akceptację zniesienia lub zmiany danej franszyzy)  

a) zniesienie franszyzy integralnej 500,00 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej   b) zniesienie franszyzy integralnej 300,00 zł w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku   c)* zmiana franszyzy redukcyjnej z 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę redukcyjną 5% nie mniej niż 4 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   d)* zmiana franszyzy redukcyjnej z 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę redukcyjną 5% nie mniej niż 3 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   e)* zmiana franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę integralną 5 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   f)* zmiana franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę integralną 4 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   g)* zmiana franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 5 000,00 zł na franszyzę integralną 3 000,00 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   h) zmiana franszyzy redukcyjnej 500,00 zł na franszyzę integralną 500 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   i) zniesienie franszyzy integralnej 500,00 zł w ryzyku dewastacji, mienia pracowniczego i uczniowskiego oraz wartości pieniężnych – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych    

 

 

 

*UWAGA:

1. W przypadku braku zapisu „TAK” lub „NIE” przy danej klauzuli Zamawiający uzna, że dana klauzula nie została zaakceptowana w ofercie przez Wykonawcę.

2. W przypadku punktów c, d, e, f, g w klauzuli nr 51 Wykonawca może zaakceptować alternatywnie punkt c, punkt d lub punkt e lub punkt f lub pkt. g. W przypadku zaakceptowania w ofercie więcej niż jednego z ww. punktów (c, d, e, f lub g) w klauzuli nr 51 Zamawiający uzna, że do oferty ma zastosowanie zapis korzystniejszy dla Zamawiającego (za który przewidziana jest największa ilość punktów) i za ten zapis przyzna odpowiednio punkty w trakcie oceny oferty Wykonawcy.

3. Zmiany franszyz nie dotyczą tunelu wraz z wyposażeniem.

 

Kryterium "zwiększenie limitów odpowiedzialności".

 

Wprowadzamy następujące postanowienia dodatkowe do oferty dotyczące zwiększenia limitów/sum gwarancyjnych:

 

 

Numer Opis postanowienia dodatkowego Zmiany limitów wprowadzone w ofercie przez Wykonawcę TAK/NIE (należy wypełnić tylko jedną opcję dla zwiększenia limitu w danym ryzyku*) L1 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia) Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia) Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów) Zwiększenie limitu o 50%   Zwiększenie limitu o 75%   L4 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów awarii instalacji lub urządzeń technologicznych (w klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych) Zwiększenie limitu o 50%   Zwiększenie limitu o 75%   L5 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w klauzuli miejsca ubezpieczenia Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L6 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa) Zwiększenie limitu o 50%   Zwiększenie limitu o 100%   L7 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych) Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L8 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli ubezpieczenia szkód elektrycznych) Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L9 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L10 Zwiększenie limitów odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L11 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (nie dotyczy tunelu) Zwiększenie limitu o 25%   Zwiększenie limitu o 50%   L12 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji (w tym „graffiti”) Zwiększenie limitu o 50%   Zwiększenie limitu o 75%   L13 Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (bez OC zarządcy drogi) Zwiększenie SG o 25%   Zwiększenie SG o 50%   L14 Zwiększenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi Zwiększenie SG o 25%   Zwiększenie SG o 50%  

*UWAGA:

1. Wykonawca w ofercie, w przypadku akceptacji danego postanowienia dodatkowego, wpisuje „TAK” przy tym postanowieniu dodatkowym. W przypadku akceptacji jednocześnie dwóch opcji przy danym postanowieniu dodatkowym Zamawiający przyzna punkty tylko za to postanowienie dodatkowe, które jest korzystniejsze dla Zamawiającego (jest wyżej punktowane). W przypadku braku zapisu „TAK” lub „NIE” przy danym postanowieniu dodatkowym Zamawiający uzna, że nie zostało ono zaakceptowane w ofercie przez Wykonawcę.

2. Skrót "SG" oznacza sumę gwarancyjną.

 

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • akceptuję(emy) załączone do specyfikacji istotne postanowienia umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 oraz zobowiązuję(emy) się do wprowadzenia zawartych w nich zapisów do treści umowy;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert;
 • Podwykonawcy

  Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

   

   

   

   

   

   

   

  Pozostałe oświadczenia:

  RyzykoWarunki ubezpieczenia mające zastosowanie do danego ubezpieczeniaubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejOWU .........................................................ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkuOWU .........................................................ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,OWU .........................................................ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzykOWU .........................................................

  (jeśli dotyczy proszę wskazać rodzaj dokumentu oraz bezpłatną i ogólnopolską bazę danych, w której są dostępne ww. dokumenty w formie elektronicznej, wraz ze wskazaniem określonego adresu internetowego np.: https://ekrs.ms.gov.pl/, https://prod.ceidg.gov.pl).

  Integralną część oferty stanowią:

  1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

  * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

   

   

   

  __________________________ miejscowość, data

  ____________________________
  imię i nazwisko  
  _______________________________
  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej